YİRMİ SEKİZ HARFE SIĞAN KÂİNAT…

ŞAİR : TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI) tali@yuzaki.com -Ali HÜSREVOĞLU’ya- Yirmi sekiz harfe sığan kâinat… Çizgide sırlandı mücerret sanat… Resmederek, cezbederek, mest eder… Kâbe dilin levhasıdır hüsn-i hat… Ney ile kardeş kalemindir, murat, Sustu nefes, gürledi hâmuş hayat, Gözde cemal, ruhta kemal rüzgârı; Gönle Hudâ nefhasıdır hüsn-i hat… İnce gubârîde mükemmel hasat, Dev azamet hükmü, celî saltanat… Taş ve kâğıt, lâl […]

Continue reading »

ŞİİR DİLİYLE HADİSLER -10-

ŞAİR : TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI) tali@yuzaki.com مَنِ ازْدَادَ عِلْمًا وَلَمْ يَزْدَدْ زُهْدًا لَمْ يَزْدَدْ مِنَ اللّٰهِ إِلَّا بُعْدًا “Kim ilmini artırır da (ona müsâvî olarak) dünyada zühd ü takvâsını artırmazsa, (o ancak) Allâh’a olan uzaklığını artırmıştır…” (Süyûtî, Câmiu’s-Sağîr, II, 169; ayr. bkz. Müslim, Zikir, 73) «Bir kulun zühdünü artırmayan ilmin sonucu… Olur -Allah korusun- Hak’tan uzaklaştırıcı…» Faydasız bilgiden Allâh’a […]

Continue reading »

HASLET HASLET OSMANLI DEVLETİ

ŞAİR : TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI)tali@yuzaki.com Her Âdemoğlu harcı mı Hakk’ın hilâfeti?.. Mevlâ, seçer de lutfeder ancak emâneti… Ferdin kemâli; «Şart!» dedi, «toplumda intizam», Hakk’ın nişânı, «mûtedil ümmet» şahâdeti… Kim var o bahtiyarlığa, hasretle yol soran, Kur’ân-ı Pür Kerem’de yazılmış işâreti… Âyet; «Yuhibbühüm ve yuhibbûnehû» dedi, Târîf eder o kavmi; muhabbette şiddeti… İhvâna merhametli ve alçak gönüllüdür, Küffâra karşı, dağ […]

Continue reading »

ŞİİR DİLİYLE HADİSLER -9-

ŞAİR : TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI) tali@yuzaki.com كَمَا تَكُونُوا يُوَلّٰى عَلَيْكُمْ “Siz nasılsanız, öyle idare edilirsiniz.” «Sultan nasılsa, öyle yaşar dîni, milleti…» «Millet nasılsa, öyledir ancak hükûmeti…» Islah veyâ fesâda medardır bu dâire; Toprak güneşle göz göze, meşk etti cenneti… vezni: mef’ûlü / fâilâtü / mefâîlü / fâilün _____________________________________ (Süyûtî, Câmiu’s-Sağîr, II, 82; Ayr. Bkz. el-En‘âm, 129; er-Ra‘d, 11; el-Enfâl, […]

Continue reading »

HEP SEN VARSIN!..

ŞAİR : TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI) tali@yuzaki.com -CELİL (Halil GÖKKAYA)ya Nazîre- Âdem’den âleme… Hakk’ın İhsânında hep Sen varsın… Her şahâdetinde, halkın Îmânında hep Sen varsın… Şâhısın iki cihânın, Sen’de ahlâkı Kur’ân’ın… Ümmete Hak Teâlâ’nın Fermânında hep Sen varsın… O en güzel sîmâ Sen’de… Şefâat-i uzmâ Sen’de, Raûf, Rahîm, esmâ Sen’de… Kur’ân’ında hep Sen varsın… Baharlar, Sen’i fısıldar, Pınarlar, Sen’le şırıldar, […]

Continue reading »

ŞİİR DİLİYLE HADİSLER -8-

ŞAİR : TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI) tali@yuzaki.com مَنْ كَذَبَ عَلَىَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. “Kim bile bile bana yalan isnad ederse, cehennemdeki yerine hazırlansın.” (Buhârî, Enbiyâ, 50; Tirmizî, İlm, 13) Kim ki kasten iftirâ eyler bana; Hâzır olsun kor ateşten bir sona! Vezni: fâilâtün / fâilâtün / fâilün

Continue reading »

VİCDÂNÎ VEBAL…

ŞAİR : TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI) tali@yuzaki.com -Abdullah İbn-i Mübârek –rahmetullâhi aleyh-’den ilhamla…- Hakîkî dostu olsaydın, O dost, yanlış yapar mıydı? Muhabbet hattı bulsaydın; Hakîkatten kopar mıydı? Eğitseydin, okutsaydın, Cehennemden soğutsaydın, Elinden dostça tutsaydın, Hidâyetten sapar mıydı? Samîmî bir vefâ olsan, Muhabbet pür safâ olsan, Devâ olsan, şifâ olsan; O, hiç mikrop kapar mıydı? Cevap Tâlî, bu hicrâna… Vebal vurmakta […]

Continue reading »

ŞİİR DİLİYLE HADİSLER -7-

ŞAİR : TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI) tali@yuzaki.com اَللّٰهُ فِى عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ ف۪ى عَوْنِ اَخ۪يهِ “Kul, din kardeşinin yardımında olduğu müddetçe, Allah da kulunun yardımcısıdır.” Rabbimiz’in dâim olur, bir kula yardım edişi, Kardeşinin derdi için koştuğu müddetçe kişi… (Müslim, Zikr, 37-38; Ebû Dâvûd, Edeb, 60; Tirmizî, Hudûd, 3) Vezni: müfteilün / müfteilün / müfteilün / müfteilün

Continue reading »

DÎVÂNE’YE TARİH

ŞAİR : İlyas KAYAOKAY okaykaya_1991@mynet.com Saçtığın âteşle yaktın bâl-i «Pervâne» yi Tâlî, Aşk-ı Hak içtikçe yazdın hâl-i «Mestâne»yi Tâlî, İlyas’ın ebced hamurunda «su» noksan, koy a Sâkî; (96) «Bahr-ı şâirden çıkardın dürr-i «Dîvâne» yi, Tâlî» (1914+96=2010) بحر شاعردن چيقاردك درّ ديوانه يى تالى

Continue reading »
1 4 5 6