یانیق گوڭل ‏مظفر ‏یورك

  مصطفى عاصم كوچوك آشجی   انبات ویرن گونش ، قاوورور چول آلانلری ،  نوریلە كور ‏ایدر اوڭا ‏دیك ‏دیك باقانلری …    گللر ‏و ‏لالەلرلە مزین شو باغچەنڭ ،  آردندە بیڭ ‏مجادلە ، اصلاح اولان ‏زمین …    ‏پوتلر ‏قیروب دە ‏توحیدی انشا ایدن رسول …  ‏ماحیدر اسمی ، ‏ظالمی امحا ایدن رسول …    مغدورلرڭ یانندە ، ‏امیدلر ‏كسیلسە دە ؛  ‏حلف […]

Okumaya Devam Edin...;

یا رسول الله

   ‏شریفە ‏شعلە ‏تسلیم اوغلی    نورڭی گوردیگی آن ، بزندی باغ جنان ،  عطرڭە مفتون اولوب ، دوشدی ارضە گلستان ،  ‏أوگمك ایستەسە قلم ؛ ‏لسان عاجز قالییور ؛  ‏سنی ‏یارادان أوگمش ، اثباتی ‏یوجە قرآن !    ‏سنت سنیەڭە ‏صاریلمقدەدر ‏صلاح ،  جمالڭ بر كز گورن ، بولور ‏ابدی ‏فلاح ،  عاشق معشوقی ‏ایچون ؛ ‏ترك أیلر ‏نەیی ‏وارسە […]

Okumaya Devam Edin...;

ألمدە دگل

  ‏سكوتی ( خضر عرفان ‏أوڭدر )    عمریمڭ بهاری گچدی چابوجق !  یورگمە خزان چوكدی نەیلەیم ؟ . .  ‏صیرتمە ‏صاپلانیر ‏خائنجە بیچاق !  ایچم قان آغلاركن ناصل ‏گولەیم ؟ . .    بكلنتیم قالمادی بایات ‏حیاتدن ،  بو ‏حیات كوپروسی ، ‏اینجە ‏صراطدن ،  گوز یاشلرم ‏گری قالماز ‏فراتدن ؛  دوست میسڭ دوشمان می ؟ سویلە بیلەیم .    ‏روطەمی چیزییور ‏شبهەسز قدر […]

Okumaya Devam Edin...;

درتلكلر

‏  ‏زاهد گنچ    مقصد گچمش ‏ایلە ‏أوگونمك دگل ،  گچمشە باقارق عبرت آلمقدر ؛  گچمشنە دوشمان ‏ایسە بر نسل ،  ‏یا عقلدن نقصان ‏یاخود احمقدر !    * * *    ربمدن دیلرز ذكر ایدن بر ‏دیل ،  آغلاسين ‏سجدەدە حق ‏ایچون گوزلر ؛  ایسترز هر دائم شكر ایدن گوڭل ،  بر ‏عمر ‏سجدەیلە نورلانسين ‏یوزلر !    * * *  […]

Okumaya Devam Edin...;