حاضرلغڭ وار می ؟

حاضرلغڭ ‏وار می ؟   ‏سیری ( م . علی ‏اشمەلی )     همن بوگون گوچەجكسڭ ، حاضرلغڭ ‏وار می ؟ یارین حصاد بیچەجكسڭ ، حاضرلغڭ ‏وار می ؟ . .   اوموزلرندە ‏طاشینماز ‏نە ‏وارسە سندە شو آن ، ‏زوراكی واز گیچەجكسڭ ، حاضرلغڭ ‏وار می ؟ . .   ‏اجل ، ‏قیلیچ ‏گبی ‏كسكینجە بر ‏صراط قوراجق ، گڭیشلتوب […]

Continue reading »

دلی گوڭل جنت اومار

‏دلی گوڭل جنت اومار   ‏سكوتی ( خضر عرفان ‏أوڭدر )    ‏دیلدە ‏ذكر ، قلبدە نفاق ، بكلە دە دور ، سوكسون شفق . . .   ‏دیلندە هپ ‏وارسە شكوا ، ‏طاعات ، اولماز دردە دوا . . .   هر عملدە ‏الزم ‏نیت ، ماورادە ویرمە ‏دیت . . .   عبادتدە ‏یوقسە اخلاص ، حساب گونی ، مطلق افلاس . […]

Continue reading »

غالبجە ذاتڭە خوش باقمەیی بیل

غالبجە ‏ذاتڭە خوش باقمەیی بیل !   ‏شریفە ‏شعلە ‏تسلیم اوغلی ‏   محنت روزگارندە غزل اولمادن ، روحڭ ، قفسندن صالینماز گوڭل . درد ‏سرمایەسیلە كیسەڭ طولمەدن ، چلە ‏سراینە ، آلینماز گوڭل .   ‏دنیانڭ ‏یوكونی ‏قویمادن ‏یرە ، بوین أگمدكجە حكم قدرە ، ‏توتمادن باشنی ‏یاغان كدرە ؛ بركت مایاسی چالینماز گوڭل .   ‏یونسی اوقویوب آڭلامادییسەڭ ، مولانا « ‏نی »ینی دیڭلەمدیسەڭ […]

Continue reading »

آراقان

آراقان   ‏زاهد گنچ   ایچمدە بر صیقنتی ، ‏ایچون ‏ایچون ‏یانارم ، ‏هیچ عقلمدن چیقمییور ، ‏نە حالدەدر آراقان ؟ . . گوجم یتمز ‏ظالمە ، آنجق ‏ظلمی قینەرم ؛ ربم ‏سن ‏یاردیم أیلە ، طورسون آرتیق آقان قان .     ‏هانگی ‏طرفە باقسەم ، ‏یا بر ‏وحشت ‏یا ئولوم . ‏دیری ‏دیری یاقیلمش ، ‏نیجە ‏نیجە انسانلر . ‏تحملم قالمادی ، […]

Continue reading »

ألوان اولدی…

‏ألوان اولدی…   ‏سیری ( م . علی ‏اشمەلی )   دون ‏سنڭ نورڭلە ‏ای ‏یار ، عادتا بر رنك ‏ایدی ،    ‏شمدی غربت موسمندن ، اونجە ‏ألوان اولدی عشق ! . .   اكدیگڭ منبت باشاقلر ‏ایتدی ‏زمرد هر ‏یری ،    بیڭ ویروب هر دانەدن ،  ‏ایلولدە ‏صفران اولدی عشق !.. ELVÂN OLDU…

Continue reading »

آیینەدن قورقولیر می؟

آیینەدن ‏قورقولیر می ؟   ‏فخری ‏صرّاف اوغلی     ‏ییللر ‏أوڭجە آنقرەیە اوقومەیە گیدركن ، بابامڭ بڭا ‏و آغابگمە سویلەدیگی بر ‏سوز ‏واردی ، بزە بر ‏عمر بویی ‏یول ‏خریطەسی اولان ‏سوزلرینی ‏سزلرلە ‏پایلاشمق ایستییورم:   – چوجقلر ، بن آق سرایڭ اولو قيشلا ‏كویندە طوغدم. چوجقلغم او ‏كویدە گچدی . ‏یاشم ۱۲ جوارندە ‏ایدی غالبا ؛ ‏كویدە ‏یاشاركن ، آنام […]

Continue reading »

مثنوئ معنوی

‏تالی ( مصطفى عاصم كوچوك آشجى)   مثنوئ معنوی    بر كتاب ‏پر شفا ؛ مثنوئ معنوی . جانە ، روحە بیڭ ‏صفا ؛ مثنوئ معنوی .     ‏نی می ایڭلەین او ‏سس ؟ بر ‏صبا می هر نفس ؟ عشقە چوریلن هوس ، مثنوئ معنوی .     بر ‏لسان ‏كە قلبە ‏دیر : « قالمە بویلە دربدر . » مشقی ، عشقە […]

Continue reading »

امام خطیب مارشی

امام ‏خطیب مارشی       ‏سیری ( م . علی اشمەلی )       ملّی ‏و معنوی بر ‏اگیتیم آڭلاییشیلە عقل ‏سلیم ‏و قلب ‏سلیم ‏شخصیتلر ،    اولاد ‏فاتحان گوڭللر ، ‏گزیدەلر ، گوچلی داهیلر ‏و بر رجب طیب ‏ارطوغان یتیشدیرن ایمان ‏و عرفان ‏تملندە ‏ادب ‏و اخلاق ، ‏لیاقت ‏و ‏درایت ‏أوزرە علم ‏و حكمتلە طونانمش ‏توم ‏خیرلی نسللرە اتحافاً     […]

Continue reading »

حق ‏نفسلی خلق ‏لسانی

حق ‏نفسلی خلق ‏لسانی       ‏عاصم اوچار اوق       آتالر ‏نە گوزل سویلەمش :   « انسانلر قونوشە قونوشە آڭلاشیر . »   بر ‏لسانڭ كلمە ‏خزینەسنی ، ‏سوز وارلغنی اولوشدیران مهم بر ‏مادە ، ‏قالب ‏سوزلردر . ‏قالب ‏سوزلر ؛ او ‏لسانی قونوشان ملتڭ ‏عرفندن ، گلەنگندن ‏و بالخاصە اینانجلرندن طوغار .   بزم دیلمز ، عادتا دینمزلە یوغرولمش ، […]

Continue reading »

الهی عدالت

‏الهی عدالت   ‏سیری / م . علی ‏اشمەلی   ‏صبر أیلە ، ‏ای مظلوم ، ظلم ایتمز قدر ؛ گون ‏گلیر جنتە دونوشور كدر . ‏یاقدیغی جهنم ‏یوتار ‏ظالمی ، ‏الهی عدالت ‏تجلی ‏ایدر İLÂHÎ ADÂLET  

Continue reading »
1 2 3 5