Henüz Tanımadan da GÖRENLERİN DİLİYLE O -sallâllâhu aleyhi ve sellem-…

SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) Rasûl’e hicreti emretti Varlığın Rabbi, Medîne semtine râm oldu Mekke’nin kalbi. … Kadid’de uğradılar yol tarafta bir çadıra, Bu, Ümmü Mâbed’e âitti, handı yolculara. Yemek verir ve su ikrâm ederdi her gelene, Fakat bugünkü misâfir süt isteyince, o ne; –Anam, babam Sana kurban, deyip de açtı keder: –Şu boş koyundan eğer, süt çıkarsa, Sen sağıver! Hudâ […]

Continue reading »

SALEVAT OLMASA!..

SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) O Can Muhammed’e eylerse dil salât ü selâm, Nasîb olur iki dünyâda türlü türlü merâm… Okunmasaydı o fermân-ı Hak olan salevat, Bu halka belki konuşmak dahî olurdu harâm… vezni: mefâilün / feilâtün / mefâilün / feilün

Continue reading »

O NÛR

TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI) Ezelde varlığa nûr olmak üzre doğdu O Nûr!.. Sonunda hâtemiyet sırrı içre doğdu O Nûr!.. «Kün!» emri çizdi O Nûr’un geniş ufuklarını… Bütün bu varlığa rûh oldu, dehre doğdu O Nûr!.. Perîşan Âdem’e bir O’ndadır ümîd ışığı, Şefâat ırmağıdır, pâre pâre doğdu O Nûr!.. Temiz, nikâhlı, haram bilmez ak nesillerde… Nezih alınlara şan, zerre zerre doğdu […]

Continue reading »

ÂLEMLERİN, KULU «GÜL»DÜR!..

Rıfat ARAZ rifat_araz@yahoo.com   Girdim gönül bahçesine; «Elif»i gül, «dal»ı güldür!.. Nur bürünmüş gecesine; Siyahı gül, alı güldür!.. Bir hikmetle, söz örülür; Yedi nefse, gül verilir!.. Her âyetten, gül derilir; Peteği gül, balı güldür!.. Aşk derdiyle, gül sezilir; Her tesbihte gül çözülür!.. «Gül» okunur, «gül» yazılır; Sohbeti gül, dili güldür!.. Gül bürünür, güler zaman; Güle döner kevn ü mekân!.. Seyre […]

Continue reading »

HACI BAYRÂM-I VELÎ CAMİİ

M. Nihat MALKOÇ mnm61mnm@hotmail.com   Ankara’nın bağrında yükselen âbidesin, Gönülleri şâd eder, günde beş vakit sesin. Vefâyı taç eyleyen mü’minlerin var senin, Zemherî ayazında, yüreğinde hâr senin. Karanlık gecelerde süzülen ışıksın sen!.. Ey Ankara’nın kalbi, Mevlâ’ya âşıksın sen!.. Senin yüzün gülerse, hilâlin yüzü güler, Müezzinlerin pîri, Bilâl’in yüzü güler. Ey bahtımın yıldızı, kim demiş ki nâçârsın? Sadece mü’minlere, sırlarını açarsın. […]

Continue reading »

HÂFIZ OĞLUM!..

Ruveyda ŞEN   -Hâfızlık nasîbine nâil olan oğlum Ahmet Hamza ŞEN’in şahsında, bütün hâfız evlâtlarımıza- Nice emekler verdin, nasip oldu sonunda, Erdin bu mûcizeye, sabırla hâfız oğlum!.. Kur’ân oldu âdeta etin de hem kanın da, Hâfızlığa eriştin ecirle hâfız oğlum!.. Akranların oyunda, top peşinde koşarken, Hep rahlenin başına koştun ve oturdun sen, Fedâkârlık gösterdin, mâşâallah erkenden; Geldi Hakk’ın yardımı bu […]

Continue reading »

TELİME GURBET DOKUNDU!..

Servet YÜKSEL servety@t-online.de   Gönül telime gurbet dokundu, Dalından düşmüş yaprak gibiyim… Kader mey diye hicrânı sundu, Hasret yorgunu, gam sahibiyim… Gölgemi bile taşa tutarlar, Hor bakışlarda paramparçayım… Başımdan ağsın yağmurlar, karlar, Hüznün, sükûtun deminde çayım… Şimdi türküler söylesin beni, Alıp götürsün sılaya doğru… Bozkırda bülbül eylesin beni, Gülce kanasın garibin bağrı… Yabanın yazı, baharı yalan, Kim anlar damar damar […]

Continue reading »

RUBÂÎ

SEFERÎ (M. Nejat SEFERCİOĞLU) nejatsefercioglu@hotmail.com   Cânânı dilersen, ona tek cânını ver, Sevdâlı isen, uğruna dök kânını ver, Sevmek ve sevilmek bilesin er işidir; Gönlündeki tüm sevgini, her ânını ver. 22 Ağustos 2020, İstanbul Vezin: mef’ûlü / mefâîlü / mefâîlü / feul

Continue reading »

GEL YANALIM!..

SÜKÛTÎ (Hızır İrfan ÖNDER) onderirfan@gmail.com   Nurda yanan nârda yanmaz, Gel yanalım aşkla gönül!.. Bâde içen âşık kanmaz, Gel yanalım aşkla gönül!.. Hak yolcusu hep bahtiyar, Dilim olmaz hiç ihtiyar, Rabbim olsun bize de yâr; Gel yanalım aşkla gönül!.. Geceleri yıldız kayar, Ruhlar zikir ile doyar, Hakk’ın boyasıyla boyar, Gel yanalım aşkla gönül!.. Ölüm gelir hazin hazin! Biçilecek kefen bezin! […]

Continue reading »

CİHANDA EN BÜYÜK SULTAN!

Zahit GENÇ genczahit@gmail.com   Ne bir huzur bulur, ne iflâh olur, Mazlumun âhını «alan» dediler! Aklını kullanan bu sözü bilir, Niçin bu dünyaya «yalan» dediler! Alma ha mazlumun alma âhını, Alıp da yüklenme kul günahını, Yıkarlar başına tüm dergâhını; Var mı şu dünyada «kalan» dediler! Her insanın mutlak kaderi vardır, Çektiği çilesi, kederi vardır, Îmânı kadar da değeri vardır; Bu […]

Continue reading »
1 2 3 370