VİCDÂNÎ VEBAL…

ŞAİR : TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI) tali@yuzaki.com

-Abdullah İbn-i Mübârek –rahmetullâhi aleyh-’den ilhamla…-

Hakîkî dostu olsaydın,
O dost, yanlış yapar mıydı?
Muhabbet hattı bulsaydın;
Hakîkatten kopar mıydı?

Eğitseydin, okutsaydın,
Cehennemden soğutsaydın,
Elinden dostça tutsaydın,
Hidâyetten sapar mıydı?

Samîmî bir vefâ olsan,
Muhabbet pür safâ olsan,
Devâ olsan, şifâ olsan;
O, hiç mikrop kapar mıydı?

Cevap Tâlî, bu hicrâna…
Vebal vurmakta vicdâna,
Şu dostun, nefse, şeytâna…
Uyarsaydın, tapar mıydı?

9 Aralık 2011

Vezni: mefâîlün / mefâîlün