231. Sayı Takdim

Kıymetli Okuyucularımız,     Ufukta ne görünüyor?    Sisli veya puslu bir havada, görüş ufku iyice daralır. Hele karanlıklar çökmüşse?.. Hele fırtınalı bir okyanusun ortasında dayanıksız bir kayıkta çalkanmaktaysak…    Ufukta savaş mı var? Yok oluş mu? Hezîmet mi var? Tükeniş mi? Eriyiş mi? Asimile olup gitmek mi?   Psikolojide mürekkep lekelerinden ibaret görüntülere; hâlet-i rûhiyeden gelen endişe ve korkuların […]

Continue reading »

Yahudi-Hıristiyan Siyonizminin Kökündeki Belâ: DİNDE AŞIRILIK

Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI tali@yuzaki.com     Hak şerleri hayreyler…   Yedinci ayına doğru ilerleyen Gazze katliâmında nice dersler ve ibretler var. Manzaranın şiddeti, gören gözlere din bahsinde de hak ve hakikati sergiliyor. Hak din nedir, muharref dînin bütün foyası nasıl meydana çıkar mevzuu üzerine çekilmiş bir belgesel gibi…    Talebeliğimin geçtiği doksanlı yıllarda dünyaya pazarlanan mefhumlar vardı:    Fundamentalizm. Köktencilik, kökten dincilik. aşırı […]

Continue reading »

İSLÂM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLÂTI

H. Kübra ERGİN hkubraergin571@gmail.com     Gazze’de yaşanan acılar hâlâ dinmemişken ister istemez insanın aklına bir soru geliyor:    İslâm İşbirliği Teşkilâtı ne iş yapar?    Hatırlayalım. Birleşmiş Milletler’in ardından en büyük milletlerarası kuruluş olan İslâm İşbirliği Teşkilâtı’nın 4 kıtada 57 üyesi var. Bu büyük teşkilâtın en başta kuruluş gayesini özetleyen maddelerin ilki şudur:    “Üye ülkeler arasındaki dayanışmayı ve iş […]

Continue reading »

Herkesin Dileği; İSTİKBÂLİ KAZANMAK

B. Cahit ÖZDEMİR bcahit@hotmail.com   İnsana bir lütuf olarak yaratılan ve ömür için bir ölçü olan zaman akıp gidiyor. Bütün varlıklar; fânî olmaları hasebiyle, bir devre mülk mahiyetinde olan dünyada, kendilerine biçilen ömrü tamamlayıp, yerlerini nesillerine bırakıp tekrar toprağa dönüyorlar. Diğer canlılar için, memur oldukları çerçevede tezâhür eden bu vetîre; sadece insan için şuurlu bir ameliye olup, hikmetine binâen bir imtihan […]

Continue reading »

EĞİTİMDE YAŞANANLAR

Nurten Selma ÇEVİKOĞLU nurtencevikoglu@hotmail.com     Efendim, bilindiği üzere okulların kapanmasına az bir zaman kaldı. Eğitimlerinde son merhaleye yaklaşmış olan ilk-orta-lise ve yükseköğrenimde öğrenciler, kısa bir süre sonra uzunca bir tatil dönemine girecekler. Bu vesileyle biz bugünkü yazımızda; eğitimde yaşananlar, eğitim merhaleleri, okullarda verilen eğitim nasıl bir eğitim? Hakikî eğitim nedir? Bunlar üzerinde fikirler serdedeceğiz. Üstad Nurettin TOPÇU’dan seçme görüşleri de istifadenize […]

Continue reading »

BİZİ ALDATAN BİZDEN DEĞİLDİR!

Raif KOÇAK raifkocak@gmail.com   Hile ve aldatma, ilk insan olan Hazret-i Âdem -aleyhisselâm-’a kadar uzanan bir vâkıa. Bu silâhı insanlara karşı ilk kullanan da iblis. Allah Teâlâ; Hazret-i Âdem ve eşi Havvâ Annemiz’e, cennetteki bütün nimetlerden faydalanmayı serbest bırakmış, sadece bir ağaca yaklaşmamaları hususunda îkaz etmişti.    Şeytan, ilâhî huzurdan kovulup, kıyâmete kadar da mühlet alınca, Allah Teâlâ’ya;    “… Sen’in dosdoğru yolun üzerine oturacağım. Sonra elbette […]

Continue reading »

Kıymetli Okuyucularımız, İnsan şöyle bir zihnini dağıtmak, hani biraz eğlenmek için bakıyor telefona. Sosyal medya hesaplarında şöyle bir tur… Kısa kısa espriler, skeçler, parçalar… Kimine gülüyorsunuz, kimini gereksiz bulup geçiyorsunuz, kiminde şöyle bir durup beğenerek bakıyorsunuz. Fakat birden bütün eğlenceyi kaçıran bir şey oluyor: Filistin’den ağıt ağıt ama dimdik konuşan bir kız çocuğu, yüzü gözü yanık bir bebek, yere düşmüş […]

Continue reading »

KUR’ÂN, EHL-İ KİTÂBI ÖVER Mİ?

Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI tali@yuzaki.com   Yüce Allah; ilk insan Âdem’den beri insanlığa hitaplarda bulundu, suhuflar, kitaplar gönderdi. Rasuller, yeni şerîatler getirirken; nebîler, kendilerinden önceki Rasûl’ün risâletine tâbî oldular.   Lâkin hikmeti sebebiyle; bazı kavimlerde ve bazı devirlerde vahyin fetrete uğradığı, bir peygamberin gelmediği, vahyin olmadığı zamanlar da oldu.    Bu sebeple Kur’ân’da nüzul asrı insanlarının iki içtimâî grupta mütalâa edildiğini görürüz:   […]

Continue reading »

KULLUK ve HÜRRİYET

H. Kübra ERGİN hkubraergin571@gmail.com   “Ramazan kulluk ayıdır. Tabiî şimdi bu devrin insanları için kulluk kelimesi kulağa pek hoş gelmiyor. O yüzden açıklamakta fayda var. Kulluk aslında gerçek özgürlük demektir. Allâh’a kul olan, Allah’tan başkasına boyun eğmez!..”   Bir Ramazan programında geçen bu cümleler, zamanımız insanının kulluk kelimesini doğru anlamaktan uzaklaştığını hatırlattı. Çünkü zamanımızda hâkim kültür, insanlara sahte bir özgürlük vehmi ve kibir duygusu empoze ediyor. […]

Continue reading »

Sağlıklı Bir Cemiyet İçin; İÇTİMÂÎLEŞMEK

B. Cahit ÖZDEMİR bcahit@hotmail.com   Kâinâtın uğruna yaratıldığı buyurulan insan; eşref-i mahlûkat olmakla, diğer varlıklardan ayrılarak müstesnâ bir değere mazhar kılınmıştır. Bu münasebetle insan; nefsinin hevâsı peşinde, mes’ûliyetsiz, gayesiz bir hayat yaşayamaz. Bu; her şeyden evvel «Ezel Bezmi»nde verilen ahde vefâsızlık olur. Kur’ân-ı Kerim’de böyle bir mes’ûliyetsizlik, şiddetle şöyle îkaz buyurulur:    “Ey insanoğlu! Seni yaratıp şekil veren, düzenleyen, mütenasip kılan, istediği şekilde […]

Continue reading »
1 2 3 118