Sanatımızın Sultanında «ON BİR AYIN SULTANI»

Hasan TOPBAŞ hasantopbas87@gmail.com     Günahlar ve türlü menfîlikler ile bulanıklaşan gönül aynamızı yeniden parlatarak, kalbî kıvâmımızı bir kez daha Rabbânî ölçülere göre ayarlayacak olan «sultânü’ş-şühûr» (ayların sultanı) Ramazân-ı şerif teşrif etmiş bulunuyor.  Ancak, ümmetin mazlum coğrafyalarında iz‘anların kaldıramayacağı bir noktaya ulaşan zulüm sebebiyle; muazzam tecellîlerle kıymetlenmiş bu ayı, önceki senelere nazaran daha buruk karşılamakla beraber, mü’mine ümitsizliğin yakışmayacağını öğütleyen nebevî irfan ocağının fertleri olarak, elimizden […]

Continue reading »

«MUKADDES YOLCULUĞU» EN GÜZEL ŞEKİLDE YAZDILAR…

Hasan TOPBAŞ hasantopbas87@gmail.com   Sırf sömürü düzenlerini bozduğu ve onlara hesap gününü hatırlattığı için; âlemlere rahmet olarak gönderilen Kutlu Elçi -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’e hadsizce, pervâsızca sataşıyorlar, esasında fıtratlarının içten içe kabul ettiği hakikati, nefislerine uyarak elleri ve dilleri ile bastırmaya çalışıyorlardı.   Takdîr-i ilâhî neticesi, amcası Ebû Tâlib’i ve can yoldaşı Hazret-i Hatice’yi art arda kaybetmesini fırsat bilen bu azgın gürûhun, çirkinliklerini […]

Continue reading »

LEYLE-İ REGĀİB’E «RAĞBET» GÖSTEREN MEDENİYET!

Hasan TOPBAŞ hasantopbas87@gmail.com     Kullarına türlü vesileler ile lütufta bulunmayı seven yüce Rabbimiz’in en cömert ikramlarına nâil olacağımız mübârek üç aylarını, İslâm âleminde yaşanan elîm hâdiselerden ötürü buruk bir hâlde karşılıyoruz.   Üstad Bedîüzzamân’ın;    “Ümitvâr olunuz. Şu istikbal inkılâbı içinde, en yüksek gür sedâ İslâm’ın sedâsı olacaktır!” şeklinde veciz bir sûrette ifade ettiği hakikate dair inancımız tam olmakla beraber; Rabbimiz’den, […]

Continue reading »

Sanatımızda; «GÖNÜLLER SULTANI» HAZRET-İ MEVLÂNÂ

Hasan TOPBAŞ hasantopbas87@gmail.com   Mîlâdî on üçüncü asır… Bir yandan haçlı baskısı, diğer yandan Moğol zulmü ile bunalmış, ye’se düşmüş Anadolu halkı…   İşte, tam da o devirde; istikbâlin «Anadolu İrfânı» diye tabir olunacak o muhkem kalesinin gönül gönül örülmesinde büyük pay sahibi olacak bir delikanlı, ailesi ile Belh’ten başlayacak meşakkatli bir yolculuğun besmelesini çekiyordu.   Hicreti esnasında, olgunluğu ile görenleri kendisine hayran […]

Continue reading »

ASIRLARA «MÜHÜR» VURAN MEDENİYET…

Hasan TOPBAŞ hasantopbas87@gmail.com       Mühür kelimesi lügatte; “Kıymetli veya yarı kıymetli taşlar gibi sert malzeme üzerine, basıldığında düzgün çıkması için ters olarak kazınmış imza yerine geçen yazı, arma, şekil» mânâsına gelen Farsça kökenli «mühr»den türemiş olup, Arapçadaki «hâtem» ve Türkçedeki «damga» kelimeleri ile de aynı anlamı taşımaktadır.”   Umumiyetle akik, yeşim, necef gibi kıymetli taşlardan yapılan ve örneklerine ilk çağlardan itibaren rastladığımız […]

Continue reading »

Hat Sanatında; «ÜMMETİN EN ŞEREFLİLERİ» HÂFIZLAR…

Hasan TOPBAŞ hasantopbas87@gmail.com   İbn-i Abbâs -radıyallâhu anhümâ-’dan rivâyetle Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz şöyle buyurmuştur:    أشْرَافُ اُمَّتِي حَمَلَةُ الْقُرْآنِ   “Ümmetimin en şereflileri Kur’ân’ı ezberleyenlerdir.” (Taberânî, Kebîr, XII, 125; Beyhakî, Şuab, II, 556; III, 170)   İlahî vahye muhatap olan Hazret-i Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem-, nâzil olan âyetleri yazdırmasının yanı sıra ezberlemiş ve ashâbına da ezber hususunda tavsiyelerde bulunmuştur. […]

Continue reading »

«Kurtuluş Vesilesi»ni (Mevlid) Yazdıran PEYGAMBER AŞKI

Hasan TOPBAŞ hasantopbas87@gmail.com   Devir Yıldırım Bâyezîd devridir…   Bir gün; Acem diyarından geldiğini ve vaiz olduğunu söyleyen bir zât, Bursa halkının teveccühü ile kürsüye geçme imkânı bulur.   Lâkin vaazına başlamasıyla beraber; Niğbolu Zaferi’nin muhteşem mührü Ulu Cami’de, cemaate sıkıntı dolu anlar yaşatmaya başlar;   “–Ey cemaat-i müslimîn! Allah Teâlâ âyet-i kerîmede şöyle buyuruyor:    «Peygamber, Rabbi tarafından kendisine indirilene îmân etti, […]

Continue reading »

Anadolu’ya Vurulan Türk-İslâm Mührü: MALAZGİRT ZAFERİ

Hasan TOPBAŞhasantopbas87@gmail.com      Tarih sayfalarını şan ve şeref ile defalarca doldurup taşıran Türk-İslâm medeniyetimiz, ağustos ayını da birçok muzafferiyet ile taçlandırmıştır. Sayıları epeyce olmakla beraber, bazılarına kısaca temas etmek gerekirse;   •Van-Çaldıran Ovası’nda, 23 Ağustos 1514’te yapılan ve Safevîlere karşı kazanılan «Çaldıran Zaferi»,   •Ağustos 1521’de büyük gayretler neticesi gerçekleşen «Belgrad’ın Fethi»,   •Belgrad’ın fethinden beş sene sonra Macarlara karşı elde ettiğimiz ve […]

Continue reading »

EHL-İ BEYT’E MUHABBET TEZÂHÜRLERİ

Hasan TOPBAŞ hasantopbas87@gmail.com   Mâzîmize ait birçok mühim ve ibretlik hâdiseyi içerisinde barındıran bir muharrem ayını daha idrâk edeceğiz.    Hepimizin malûmudur ki, Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’in;    “Cennet gençlerinin efendilerindendir.” (Tirmizî, Menâkıb, 30/3768) diye taltif buyurduğu mübârek torunu Hazret-i Hüseyin -radıyallâhu anh-’ın Kerbelâ diyarında şehîd edilmesi hâdisesi de bu ayda yaşanmıştı.   Dolayısıyla;    Her sene bizlere misafir olan muharrem ayları aslında «Ehl-i […]

Continue reading »

Yüce Teslîmiyetin Aştığı Büyük İmtihan: KURBAN

Hasan TOPBAŞ hasantopbas87@gmail.com     Emir ve tavsiye ettiği her amelin özünde, mutlaka bir hikmet pınarının zuhur ettiğine şâhit olduğumuz yüce dînimiz, Zilhicce ayının her sene-i devriyesi münasebetiyle;    Aslında zâhirî bir nazarla kabullenmesi gayet güç, fakat gönül gözünü açan ehl-i irfân için ise son derece ibretlik bir imtihan hâdisesini tekrar tekrar bizlere hatırlatmaktadır:   “Evlâdını kurban etmesi emr-i ilâhîsi karşısında […]

Continue reading »
1 2 3 23