HEP SEN VARSIN!..

ŞAİR : TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI) tali@yuzaki.com

-CELİL (Halil GÖKKAYA)ya Nazîre-

Âdem’den âleme… Hakk’ın
İhsânında hep Sen varsın…
Her şahâdetinde, halkın
Îmânında hep Sen varsın…

Şâhısın iki cihânın,
Sen’de ahlâkı Kur’ân’ın…
Ümmete Hak Teâlâ’nın
Fermânında hep Sen varsın…

O en güzel sîmâ Sen’de…
Şefâat-i uzmâ Sen’de,
Raûf, Rahîm, esmâ Sen’de…
Kur’ân’ında hep Sen varsın…

Baharlar, Sen’i fısıldar,
Pınarlar, Sen’le şırıldar,
Sen’i anlatır goncalar,
Elvânında hep Sen varsın…

Sükûnetin, hareketin,
Zirvesisin nezâketin,
Yağmurlarla bereketin
Nîsânında hep Sen varsın…

Sen’sin bu âlemden meram,
Sana sonsuz salât-selâm,
Muhtaç kulun yevm-i kıyâm
Mîzânında hep Sen varsın…

Adın, ibliste bir yara,
Cehennemde atar, nâra,
Ebû Cehillerin kara
Bühtânında hep Sen varsın!..

Sen ey deryâ-yı bî-sâhil,
Sen’i nasıl üzer gafil!
Hakikî insanın kâmil
Vicdânında hep Sen varsın…

Şeytan elbet olur hasmın,
Bâtılı çürütür, ismin,
Hilâl kılıcınla zulmün
Hüsranında hep Sen varsın!..

Yüce olsun nâm-ı Ehad,
Gönüller fethidir murad,
Gerek barış, gerek cihad
Meydanında hep Sen varsın…

Gedâsıyız himmetinin,
Medyûnuyuz rahmetinin,
Şefâatle ümmetinin
Zor ânında hep Sen varsın…

Kalbi yakan her acının,
Tılsımısın ilâcının.
Belleri büken sancının
Dermânında hep Sen varsın…

Halîlullah beldesinde,
Rûhullâh’ın müjdesinde,
Ümitlerin vâdesinde,
Harmanında hep Sen varsın…

Sünnetin her çağa hâkim,
Sen’siz eşya ne, beşer kim?
Rasûl, nebî, velî, hakîm;
Lokman’ında hep Sen varsın…

Yemânîler, Karânîler,
Gazâlîler, Geylânîler,
Hüdâyîler, Rabbânîler…
İrfânında hep Sen varsın…

Hamd ederken Fâtiha’da,
Nur Dağı’nda bir tenhâda,
Tâ Sidretü’l-müntehâ’da,
Hak yanında hep Sen varsın…

Cânansın Allâh’a, cânâ!
Bâğ-ı Hak’da gül-i rânâ,
Muhabbet, mârifet, mânâ
Ummânında hep Sen varsın…

Celil Rabbin cemâlinde,
Kul olmanın kemâlinde…
Şu Tâlî’nin hayâlinde,
Dîvânında hep Sen varsın…

Mart 2011-Ekim 2012