KUR’ÂNÎ TÂLİMATLAR -53- Duyguları Tahrip Eden MEDYANIN ÇİRKİN YÜZÜ

Osman Nûri TOPBAŞ       ŞEYTANIN HİLELERİ   Hazret-i Mevlânâ şöyle buyurur:   “Ey Hak yolcusu! Sen müstakîm yolda yürü! Îmansızlara karşı boyun eğme! Yabancılardan yüz çevir!   Din düşmanı olanların başına kılıç ol; sakın tilki gibi yaltaklanmaya kalkışma; arslan ol arslan!”   “İblis sana;    «–Babasının canı!», yani; «Sevgili evlâdım.» der. Böylece o lânetlenmiş şeytan, sözü ile seni kandırmak ister. […]

Okumaya Devam Edin...;

TOPLUMDAN MES’ÛLİYETLERİMİZ

Osman Nûri TOPBAŞ   BİR HIRSIZ GELSE!   Hazret-i Ömer, hilâfeti zamanında bir devlet vazifesine bir şahsı mes’ul olarak gönderiyordu. Onu uğurlarken;   “–Sana bir hırsız gelirse ne yaparsın?” diye sordu.   O vazifeli, İslâm’ın hükmünü ifade ederek;   ­“–Onun elini keserim!” dedi.    Hazret-i Ömer, bu şer‘î cezanın zemininde;    •Evvelâ açları doyurmak,    •Fakirlerin zarûrî ihtiyaçlarını gidermek ve    […]

Okumaya Devam Edin...;

Şer‘î Kaidelerle Tasavvuf -27- TAKLİT ve İKTİDÂ

Dr. Ahmet Hamdi YILDIRIM    (Şâzelî meşâyıhından Ahmed Zerrûk [v. 899/1494] Hazretleri’nin; tasavvufu, usûl ve fıkıh kaideleriyle anlattığı Kavâidü’t-Tasavvuf ve Şevâhidü’t-Taarruf adlı eserinin tercüme ve şerhine devam ediyoruz.)   SÖYLEYENİN KİMLİĞİ   Müellifimiz, sadece tasavvuf değil bütün ilim dallarını alâkadar eden mühim esasları bildirmeye devam ediyor.    Kırkıncı Kaide:   “Aklî olan bir şeyin delili kendi içindedir (yine aklîdir). Bu aklî […]

Okumaya Devam Edin...;

İRADE ve İDARE

Dr. Ahmet Hamdi YILDIRIM    Memleketimizde seçim var, aynı zamanda mayıs ayı İstanbul’un fethinin sene-i devriyesi…   Oy vermenin fıkhî boyutu ve İslâm’da cihad hususunda akıllara takılan bazı suallere cevap vermeye çalışalım.    OY VERMEK   Oy vermek demek, bir tercihte bulunmak demektir. Eskiden rey denilirdi. O da «görüş» demektir.   Bir insan, her gün binlerce tercihte bulunmak durumunda kalır.   Biz bir müslüman […]

Okumaya Devam Edin...;

Medine’de İLK İCRAATLAR -1-

Âdem SARAÇ vardisarac@yahoo.com.tr      Peygamberler Peygamberi, Medine’deydi artık…   Mekkeli muhâcir sahâbîler; Mekke dönemi boyunca hep O’nunla beraber oldukları için, O’nu hem çok iyi tanıyorlar ve hem de çok seviyorlardı.   Medineli ensar sahâbîlerden bir kısmı epeyce tanıdığı hâlde, büyük bir kısmı ise O’nu ilk defa görmüş ve hepsi bir anda çok sevmişlerdi.   Muhâcir olsun ensar olsun, İslâm’ın nûruyla nurlanan […]

Okumaya Devam Edin...;

ALLAH KORKUSU

Sami GÖKSÜN   Adâleti ve merhameti iki cihanı kuşatan, insanı insana kulluk / kölelik etmekten meneden, mü’minleri îman ve ibâdet nûruyla aydınlatan yüce Rabbimiz; ilâhî bir çağlayan hâlinde bizlere lutfettiği Kur’ân-ı Kerim’de şöyle buyurur:   “Ey îmân edenler! Allâh’a karşı gelmekten nasıl sakınmak gerekiyorsa, öylece sakının ve siz ancak müslümanlar olarak ölün.” (Âl-i İmrân, 102)   “Ey insanlar! Rabbinize karşı gelmekten […]

Okumaya Devam Edin...;

Mesnevî’den Beyitler -27- KÜPTE NE VARSA O SIZAR

Z. Özlem ABAY o.abay@hotmail.com   “Eğer kendi dem-sâzımın dudağıyla eş olsaydım, / Ben, söylemeye lâyık olan her şeyi söylerdim.”   Dem-saz Farsça bir kelime olup, sözlükte; arkadaş, refik, hemdem, sırdaş, dost anlamlarına gelmektedir. Dudak; neyle sırdaş olmuş, nağmelerle gönüllere dokunmuştur. Mevlânâ Hazretleri de böyle bir dost, sırdaş istemektedir. «Eğer böyle bir dost bulsaydım daha neler neler anlatırdım…» diyor bize bu beyitte.   Bilindiği […]

Okumaya Devam Edin...;

KUR’ÂNÎ TÂLİMATLAR -52- ÖMÜRLÜK MÜKÂFATLAR

Osman Nûri TOPBAŞ   MÜJDELERE GÖNÜL VERMEK    Ebû Hüreyre -radıyallâhu anh-’ın rivâyet ettiği üzere Fahr-i Kâinat -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz şöyle buyurmuştur:   “Ramazan ayının ilk gecesi olunca, şeytanlar ve cinlerin âsîleri zincirlere vurulur.    •Cehennemin kapıları kapatılır da hiçbir kapısı açılmaz.    •Cennetin kapıları açılır da hiçbir kapısı kapanmaz ve bir nidâ edici şöyle nidâ eder:   «–Ey hayır […]

Okumaya Devam Edin...;

DEPREMLERİN HÂTIRALARI

Osman Nûri TOPBAŞ   HER HÂDİSE BİR İBRET   Ömer bin Abdülazîz -rahmetullâhi aleyh-’in hilâfeti zamanında bir zelzele oldu. Bunun üzerine, Halîfe bütün vilâyetlere şöyle bir ferman gönderdi:    “Bu zelzele Cenâb-ı Hakk’ın yeryüzünde kullarını kendisiyle îkaz buyurduğu bir musîbettir.    Bütün vilâyetlere yazdım ki;    •Herkes, tayin edilen tarihte meydanlara çıkarak, duâ ederek yalvarsınlar.    •Kimin imkânı varsa, tasaddukta bulunsun.  […]

Okumaya Devam Edin...;

Şer‘î Kaidelerle Tasavvuf -26- TAHKİK ve TASDİK ARASINDA

Dr. Ahmet Hamdi YILDIRIM    (Şâzelî meşâyıhından Ahmed Zerrûk [v. 899/1494] Hazretleri’nin; tasavvufu, usûl ve fıkıh kaideleriyle anlattığı Kavâidü’t-Tasavvuf ve Şevâhidü’t-Taarruf adlı eserinin tercüme ve şerhine devam ediyoruz.)   İLİM ve HÂL   Müellifimiz; âlimlerimizden ve Allâh’ın velî kulları olarak bildiğimiz kimselerden bize ulaşan bilgi ve haberlere karşı nasıl bir tavır içinde olmamız gerektiğini bu kaidede hulâsa ediyor.    Otuz […]

Okumaya Devam Edin...;
1 2 3 149