O’nun Muhteşem Ahlâkı -24-

YAZAR : Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi (Bâtınî Farzlar: Sabır ve İstikamet) ZÂHİRÎ ve BÂTINÎ İLİM Dînimizin emirleri iki maddede hulâsa edilir: • Tâzim li-emrillâh: Allâh’ın emirlerini huşû ile, kalp ve beden âhengi içinde, tâzim ile tatbik edebilmek. • Şefkat alâ halkillâh: Allâh’ın mahlûkātına şefkat sergilemek. Cenâb-ı Hakk’ın rahmet sıfatından nasîb alabilmek. Bu kemâle erişebilmek için de, iki türlü ilim gerekir: […]

Ukbâyı Yakan İki Ateş

YAZAR : Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi Öfke ve İhtiras: UKBÂYI YAKAN İKİ ATEŞ KÖLENİN KÖLESİ!.. Hak dostlarının tercümanı olan Hazret-i Mevlânâ, Mesnevî’sinde insanın iç âlemine dair çok kıymetli ahlâkî ve tasavvufî tahlillerde bulunmuştur. Bunları ise hikâye ve kıssalarla müşahhas hâle getirmiştir. Öfkenin zebûnu olan insanın zavallılığını şu temsilî hikâye ile anlatır: Bir padişah söz arasında şeyhin birine; “–Dile benden ne […]

HAK TERAZİSİ -2

YAZAR : M. Ali EŞMELİ (Şefaat Bahsi Etrafında Uzun Bir Tafsîlât İle Temel Bir Tâdilât) NEREDEN ve NASIL BAKMALI? Kıymetli yazarlarımızdan Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi, Erkam Yayınları’ndan çıkan «Bir Testi Su» isimli tasavvufî eserinde Şâh-ı Nakşibend Hazretleri’nin mâneviyat yolunda nasıl yetiştiğine dair «el-Hadîkatü’l-Verdiyye» adlı eserde anlatılan bir kıssayı nakleder. Buna göre; Şâh-ı Nakşibend Hazretleri, yedi sene müddetle hastalıklı hayvanlara hizmet […]

MEVLÂ’YA…

YAZAR : Sami GÖKSÜN İslâm’ın beş esasından biri hac ibâdetidir. Ramazân-ı şerîfi müteakip yavaş yavaş hac mevsimine girilir. Bu vesile ile hac yolculuğundan bahsedelim ve bir hâtıramızı paylaşalım: Hac da zâhirî olarak bir yolculuk ve mekân değiştirmedir. Bu fizikî mânâda bir mekân değişikliği olduğu gibi aynı zamanda gönül dünyamızda gerçekleşen bir hicrettir. Cenâb-ı Hakk’a olan bir seyr u seferdir. Nefsin […]

Bâtıl Yok Olmaya Mahkûm..

YAZAR : Yard. Doç. Dr. Mustafa CANLI canli20@hotmail.com BİR HADİS: عَنْ أَب۪ي مَالِكٍ يَعْنِي الْأَشْعَرِيَّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ j : «إِنَّ اللّٰهَ أَجَارَكُمْ مِنْ ثَلَاثِ خِلَالٍ أَنْ لَا يَدْعُوَ عَلَيْكُمْ نَبِيُّكُمْ فَتَهْلَكُوا جَم۪يعًا وَأَنْ لَا يَظْهَرَ أَهْلُ الْبَاطِلِ عَلٰى أَهْلِ الْحَقِّ وَأَنْ لَا تَجْتَمِعُوا عَلَى ضَلَالَةٍ.» Ebû Mâlik -radıyallâhu anh-’ın rivâyet ettiğine göre Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- […]

Gönül Semâmızdan Bir Yıldız

YAZAR : Ekrem YÜZBAŞI Gönül Semâmızdan Bir Yıldız Daha Göçtü KİM ÖLÜ, KİM DİRİ? 5 Haziran 2017 günü, Bandırma bölgesinin mânevî mimarlarından, muhterem babamız Nâzım YÜZBAŞI, 87 yaşında rahmet-i Rahmân’a kavuştu. Onun bir asra yakın îman ve irfanla dolu ömür hâtırasını yâd etmek ve rûhunu şâd etmek için müstesnâ bir hizmet ve hikmet yolculuğu olan hayatını hulâsa edebilmek, zor. Erbab-ı […]

İslam’ın Medine’ye Girişi -1-

YAZAR : Âdem SARAÇ vardisarac@yahoo.com.tr Kaynaklarımızın bize aktardığı nice malûmat arasında, bazen öyle ifadelerle karşı karşıya kalırız ki, yüreğimizi yerinden oynatır âdeta. İşte bunlardan çok özel bir ifade: “Allah Teâlâ -celle celâlühû- Hazretleri; haklarında hayır dilediği altı Yesribliyi (Medineliyi), Akabe mevkiinde Rasûlullah -aleyhisselâm- ile buluşturdu!”1 Bir diğer ifadeyle: “Yüce Allah -celle celâlühû-, İslâm ile şereflendirmek istediği Yesriblilerden bazı kişileri Rasûlullah […]

O’nun Muhteşem Ahlâkı -23-

YAZAR : Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi Ebedî Fecre (Bâtınî Farzlar: Kardeşlik) HAKKI TAVSİYE Asr Sûresi’nde Cenâb-ı Hak, insanlığın hüsranda olduğunu bildirdikten sonra şu dört vasfı taşıyanları istisnâ eder: 1. Îman. 2. Sâlih ameller işlemek. 3. Hakkı (yaşamak ve) birbirine tavsiye etmek. 4. Sabrı (yaşamak ve) birbirine tavsiye etmek. Hakkı yaşamak ve yaşatmak mevzuu, îman ve sâlih amellerden sonra en mühim […]

Gönül Gönül Muhabbet

YAZAR : Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi Tasavvuf erbabı, kalp ve muhabbet üzerinde çok îtinâ ve hassâsiyet göstermişlerdir. Zira kalp tecelligâh-ı ilâhîdir. Gönle girmek ve gönüller kazanmak, âdetâ tasavvufun özüdür. İnsan ekseriya müşahhas şeylere çok meylederken; mânevî ve mücerred hakikatlerin ehemmiyetini idrâk edemez, ihmal eder. Bu sebeple, gönlün hakikatini bütün müslümanların çok tâzim ettiği ve görmek için can attığı Kâbe-i Muazzama […]

VEDÂ-YI NEBÎ (s.a.s)

YAZAR : Sami GÖKSÜN Vedâ Hutbesi hicrî 10. yılda (mîlâdî 23 Şubat 632) Hazret-i Peygamber Efendimiz’in hac farîzasını îfâ için Mekke’ye gelip, Vedâ Haccı sırasında okuduğu hutbeye verilen isimdir. Vedâ Hutbesi, o sene haccın vakfesini yapmak üzere Arafat’ta toplanmış 120.000’den fazla müslümana îrâd edilmiş bir hutbedir. Bu hutbe, temel bir kanun olarak insanın hak ve vazifelerini hulâsa etmektedir. Peygamber Efendimiz […]

1 2 3 34