KUR’ÂNÎ TÂLİMATLAR -49- HER VAZİFEDE ve BİLHASSA TERBİYEDE İHSAN ŞUURU

Osman Nûri TOPBAŞ     KİME BEĞENDİRİYORUZ?   Hak dostlarından biri; ağırlayacağı âmâ bir misafire, her şeyiyle mûtenâ ve mükellef bir sofra hazırlamıştı. Etrafındakiler;   “–Efendim; gelecek olan misafiriniz âmâ, niçin bu kadar îtinâ gösterip zahmet buyurdunuz? O sizin bu zarif sofranızı göremez ki!” dediler.   O ârif zât ise şu muhteşem cevabı verdi:   “–Evet, hazırladığım ikramları o âmâ […]

Okumaya Devam Edin...;

Edep ve Hayâ Hakkında –Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi ile Mülâkat– O’NUN YÜCE AHLÂKI

Yüzakı:   –Muhterem Efendim! Allah Rasûlü -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’in hayâ ve edep anlayışı nasıldı? Hayâsızlığın getirdiği felâket nedir?   Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi:    –Hadîs-i şeriflerde buyurulur:   “Hayâ îmandandır ve hayâlı olan kimse cennettedir! Hayâsızlık ise kalbin katılığındandır; kalbi katı olan da cehennemdedir!..” (Buhârî, Îmân, 16)   “Hayâ ve îman bir aradadır; biri gittiğinde diğeri de gider!” (Taberânî, Evsat, VIII, 174; Beyhakî, […]

Okumaya Devam Edin...;

Şer‘î Kaidelerle Tasavvuf -23- YOLUN NEZÂHETİ

Dr. Ahmet Hamdi YILDIRIM    (Şâzelî meşâyıhından Ahmed Zerrûk [v. 899/1494] Hazretleri’nin; tasavvufu, usûl ve fıkıh kaideleriyle anlattığı Kavâidü’t-Tasavvuf ve Şevâhidü’t-Taarruf adlı eserinin tercüme ve şerhine devam ediyoruz.)   EHİL OLAN KONUŞSUN!   Tasavvuf sahasında olsun, diğer sahalarda olsun; zaman zaman ortaya bazı sözler, fiiller ve görüşler çıkıyor. Bunlar, ilk bakışta tereddüde düşüren yapıda olabiliyor.    •Böyle sözleri söylemek doğru […]

Okumaya Devam Edin...;

Mesnevî’den Beyitler -24- DERDİMİZİN DEVÂSI OLAN AŞK

Z. Özlem ABAY o.abay@hotmail.com   Ey kibir ve azametimize devâ olan aşk! / Ey bize göre Eflâtun ve Galinos olan aşk, yaşa!   Eflâtun Eski Yunan’da yaşamış bir felsefeci, Galinos ise tıp âlimidir. Hazret-i Mevlânâ; aşkı, alanında biri hekim diğeri hâkim iki kişiye benzetmiştir. Aşkı da insanoğlunun kibir ve büyüklenmesinin devâsı olarak görmüştür.   Kudsî hadis olarak rivâyet edilen;   “Ben gizli […]

Okumaya Devam Edin...;

HABLULLAH

Sami GÖKSÜN   “Hep birlikte Allâh’ın ipine (İslâm’a) sımsıkı sarılın; parçalanmayın.    •Allâh’ın size olan nimetini hatırlayın:    ➢Siz birbirinize düşman kişilerdiniz de O, gönüllerinizi birleştirmişti ve O’nun nimeti sayesinde kardeş kimseler olmuştunuz. Yine siz bir ateş çukurunun kenarında iken oradan da sizi O kurtarmıştı.    İşte Allah -celle celâlühû- size âyetlerini böyle açıklar ki doğru yolu bulasınız.” (Âl-i İmrân, 103)   Hablullah yani yüce […]

Okumaya Devam Edin...;

DUÂYI NASIL ANLAMALIYIZ?

Dr. Naif ÖZKUL   Duâ; kulluğun özüdür. Duâ; büyüklenme ve benliği Hakk’ın kapısında terk edip, boynu bükebilmektir. İnsanın kendi âcizliğini ve fânîliğini itiraf ederek, ilâhî rahmetten merhamet ve yardım dilenmesidir.    Duâyı nasıl anlamalıyız?    Elbette Rabbimiz’in tarif buyurduğu, Peygamberimiz’in tâlim ettiği şekilde… Medîne-i Münevvere’de dinlediğim bir sohbetin notları eşliğinde; duânın derin mânâsına doğru, âdâbına doğru bir yolculuğa çıkalım:   […]

Okumaya Devam Edin...;

En Güzel İsimler O’nundur: ALLAH (C.C.)

Doç. Dr. Mustafa CANLI canli20@hotmail.com   “O’nun pek çok güzel ismi vardır. Bu isimlerle O’na duâ edin.” (el-A‘râf, 7/180)   Bismillâhirrahmânirrâhîm   En güzel isimler O’nundur.    Allah اَللّٰهُ -celle celâlühû-, kendisinden başka hiçbir ilâh bulunmayandır. (Tâhâ, 20/8)   er-Rahmân اَلرَّحْمٰنُ -celle celâlühû–; dünyada bütün mahlûkatına karşı merhamet sahibidir.   er-Rahîm اَلرَّح۪يمُ -celle celâlühû–; âhirette sadece mü’minlere merhamet eder.   el-Melik اَلْمَلِكُ -celle celâlühû–; mülkün, bütün mevcut olan şeylerin tek sahibidir. […]

Okumaya Devam Edin...;

Coşkulu Karşılama ile MEDİNE’YE GİRİŞ -3-

Âdem SARAÇ vardisarac@yahoo.com.tr    Medine coşmuştu…   Bunca coşkulu kalabalığı tekrar selâmlayan Rasûlullah -aleyhisselâm-; yol arkadaşı Hazret-i Ebûbekir ile beraber, Hazret-i Hâlid bin Zeyd’in evine girdiler nihayet.   Ama dışarıdaki coşku bitip durulmadığı gibi, her geçen an daha da artıyordu. Buraya kadar yaşananları, biraz tekrarla beraber, daha iyi anlamak ve o coşkuyu içimizde hissetmek için, yaşananlara çok kısa hatlarla bir defa […]

Okumaya Devam Edin...;

BORSAYA DAİR

Dr. Ahmet Hamdi YILDIRIM    BORSA NEDİR?   Borsanın temeli ortaklıktır.    İnsanların bir araya gelmeleri, güçlerini birleştirmeleri güzeldir. Dînimizin de teşvik edeceği bir husustur. İslâm hukukunda çeşitli ortaklıklar ve ahkâmı bildirilmiştir.    Borsa; klâsik şirketlerdeki gibi birkaç kişiden değil, binlerce, on binlerce kişiden meydana gelen büyük ortaklıkları ifade eder. Şirketler hisse senetleri çıkararak, alâkalı kuruluşların denetimi altında halka arzda […]

Okumaya Devam Edin...;

KUR’ÂNÎ TÂLİMATLAR -48- Sahâbeden Bizlere İntikal Eden FAZÎLET HÂTIRALARI -2-

Osman Nûri TOPBAŞ Cenâb-ı Hak; sahâbe-i kirâmı, bilhassa muhâcirleri şöyle medh ü senâ etmiştir:   “Onlar ki;   •(Îmanlarını yaşayabilmek için hicret ederek) yurtlarından ve mallarından uzaklaştırılmışlardır,   •Dâimâ Allah’tan bir lütuf ve rızâ peşindedirler,    •Allâh’ın dînine ve Peygamberi’ne yardım ederler.    •İşte sâdık olanlar bunlardır.” (el-Haşr, 8)   Fahr-i Kâinat -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz de sahâbenin fazîletini şöyle beyan buyurmuştur:   […]

Okumaya Devam Edin...;
1 2 3 146