ŞİİR DİLİYLE HADİSLER -9-

ŞAİR : TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI) tali@yuzaki.com

كَمَا تَكُونُوا يُوَلّٰى عَلَيْكُمْ

“Siz nasılsanız, öyle idare edilirsiniz.”

«Sultan nasılsa, öyle yaşar dîni, milleti…»
«Millet nasılsa, öyledir ancak hükûmeti…»
Islah veyâ fesâda medardır bu dâire;
Toprak güneşle göz göze, meşk etti cenneti…

vezni: mef’ûlü / fâilâtü / mefâîlü / fâilün

_____________________________________
(Süyûtî, Câmiu’s-Sağîr, II, 82; Ayr. Bkz. el-En‘âm, 129; er-Ra‘d, 11; el-Enfâl, 53; Hâkim, III, 156/4698 Bu hadîs-i şerîfin hükmünün tam mukabili, yani halkın, idareciler gibi olacağına işaret eden âyet, hadis ve kelâm-ı kibâr da mevcuttur. Demek ki halk ve eşrafın kıvamı, birbirini tetikleyerek ifsad veya ıslahı cemiyete hâkim kılmaktadır. Bkz. el-İsrâ, 16; Buhârî, Menâkıbu’l-Ensâr, 26; İbnü’l-Cevzî, Menâkıb, s. 223, Ahmed Cevdet Paşa, Kısas-ı Enbiyâ ve Tevârih-i Hulefâ, İstanbul 1976, c. 1, s. 717; Taberî, Târihu’l-Ümem ve’l-Mülûk, Kâhire 1939, V, 266-267)