SÂDIK BİR RÜYA

Abdullah Mesud HIDIR mahidir@gmail.com       Yedi kıraat imamından biri olan Âsım bin Behdele, İmam Âsım -rahmetullâhi aleyh-, yedinci asrın ortalarında Kûfe’de doğdu. Tâbiîndendir. Geçimini buğday ticaretinden sağlardı. Ebû Abdurrahman es-Sülemî’den, onun da Ali bin Ebû Tâlib -kerremallâhu vechehû-’den okuduğu kıraati öğrendi. Güzel sesiyle okuduğu, kalplere dokunan Kur’ân tilâveti, dinleyenleri mest ederdi. Ebû Hanîfe, Halil bin Ahmed, Süleyman el-Âmeş talebelerindendir. En öne […]

Okumaya Devam Edin...;

MAHZUN KALBİN ACISINI HİSSEDEN EREN

Abdullah Mesud HIDIR mahidir@gmail.com   Ebu’l-Hasan Harakānî -rahmetullâhi aleyh-; 963’te, bugün İran sınırları içerisinde olan Harakan’da doğdu. Ümmî idi. Çiftçilik yaptı. Bâyezîd-i Bistâmî Hazretleri’nden feyz aldı. Kendisinden sonra gelen Yûsuf el-Hemedânî, Ahmed Yesevî, Hacı Bektâş-ı Velî ve Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî gibi Hak dostları onun rûhânî ikliminden istifâde etti.    Nûru’l-Ulûm adlı eserinde geçen;    «Türkistan’dan Şam’a kadar olan sahada birinin parmağına batan diken, benim parmağıma batmıştır; birinin […]

Okumaya Devam Edin...;

«RIZÂ İSTER»

Abdullah Mesud HIDIR mahidir@gmail.com   Ebû Abdillâh Muhammed bin İdrîs bin Abbâs eş-Şâfiî, nâm-ı diğer İmam Şâfiî, 767’de Gazze’de doğdu. İlme ve ok sporuna meraklıydı. Yedi yaşında hâfız-ı Kur’ân oldu. İlim tahsiline devam etti. Otuz yaşında devlette vazife alıp idareci olduysa da daha sonra bu vazifeyi bırakıp tamamen ilme yöneldi. İmam Muhammed’den istifade etti. İmam Mâlik ve Ebû Hanîfe’nin talebesi olan İmam Şâfiî, Ahmed bin […]

Okumaya Devam Edin...;

ASYA’YI AYDINLATAN NÛR…

Abdullah Mesud HIDIR mahidir@gmail.com     Vehb bin Kebşe -radıyallâhu anh-, Hazret-i Peygamber’in vazifelendirmesi üzerine yedinci asırda tebliğ maksadıyla Çin’e giden heyet içindeydi. Sa‘d bin Ebî Vakkâs -radıyallâhu anh- başkanlığındaki bu heyet Çin’e gidip Tang Hânedânı hükümdarı ile görüşerek İslâm’ın mesajlarını iletti. Heyete hüsn-i kabul gösteren hükümdar, onların Guangzhou bölgesine yerleşmelerine ve burada tebliğ faaliyetlerinde bulunmalarına müsaade etti. Yedinci asrın ortalarında burada inşa edilen […]

Okumaya Devam Edin...;

RUM KUMANDAN!

Abdullah Mesud HIDIR mahidir@gmail.com   Hâlid bin Velid -radıyallâhu anh-, 583’te Mekke’de doğdu. Ailesi tarafından, o dönemin çocuklarının yetiştirilme usûlü çerçevesinde; bir yandan kahramanlık, yiğitlik, cesaret, akrabalık asabiyeti, atalarının dînine bağlılık gibi hislerle yoğrulurken, diğer yandan bedenî ve teknik kuvvetini geliştiren kılıç, ok, binicilik gibi sporlarla uğraştı. Hazret-i Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’in İslâm’a davetini başta kabul etmese de Hudeybiye Antlaşması’ndan […]

Okumaya Devam Edin...;

EY BİLÂL! BU FİRKAT NEDİR?

Abdullah Mesud HIDIR mahidir@gmail.com   Bilâl-i Habeşî -radıyallâhu anh-, hicretten kırk sene evvel Mekke’de doğdu. Annesi gibi o da köle idi. İslâm’ı duyar duymaz kabul etti. Bunu da açıkça ifade edince, efendisi Ümeyye bin Halef’in dayanılmaz işkencelerine maruz kaldı. Hazret-i Ebûbekir -radıyallâhu anh- tarafından satın alınarak âzâd edildi. Hicretten sonra okumaya başladığı ezanı Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’in vefâtına kadar sürdürdü.    […]

Okumaya Devam Edin...;

İZZET ve ŞEREF TİMSÂLİ MÜCÂHİD EBÛ HUZÂFE

Abdullah Mesud HIDIR mahidir@gmail.com     Sahâbe-i kiramdan Abdullah bin Huzâfe -radıyallâhu anh-, ilk müslümanlardandır. Habeşistan’a hicret eden ikinci kafilede yer aldı. Ticaret yaparak geçimini temin ederdi. Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’in İslâm’a davet mektubunu İran kisrâsına götürdü. Ömrü boyunca İslâm’ın yayılması için cihaddan cihâda koşan Ebû Huzâfe -radıyallâhu anh-, 650’li yıllarda cihâd için gittiği Mısır’da vefât etti. Kabri, Mısır’dadır.   *   […]

Okumaya Devam Edin...;

BİR TUZAK, ŞÜHEDÂ ve BİR HİDÂYET…

Abdullah Mesud HIDIR mahidir@gmail.com   Sahabe-i kiramdan Âmir bin Füheyre -radıyallâhu anh-, çobanlık yaparak geçimini temin ederdi. Müslüman olduğunda köleydi. Türlü işkencelere maruz kaldı. Hazret-i Ebûbekir -radıyallâhu anh- tarafından satın alınıp âzâd edildi. Âmir -radıyallâhu anh-, Bi’r-i Maûne’de şehîd edildi.   *   Hicretin dördüncü senesinde bir kabîle reisi olan Ebû Berâ Âmir bin Mâlik; Medine’ye gelerek, Hazret-i Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’den kabîlesine dîni […]

Okumaya Devam Edin...;

KULAKLARINA EZÂNI ALLAH RASÛLÜ (S.A.S.) OKUDU

Abdullah Mesud HIDIR mahidir@gmail.com KULAKLARINA EZÂNI ALLAH RASÛLÜ (S.A.S.) OKUDU   İlk müslümanlardan Esmâ bint-i Umeys -radıyallâhu anhâ- Câfer bin Ebû Tâlib -radıyallâhu anh-’ın zevcesiydi. Ümmetin annesi Meymûne, Hazret-i Abbâs’ın hanımı Ümmü’l-Fadl ve Hazret-i Hamza’nın hanımı Selmâ bint-i Umeys -radıyallâhu anhüm- kız kardeşleridir. Bu sebeple kendisine «enişte cihetinden herkesten şereflidir» denilmiştir.   Kocası Câfer -radıyallâhu anh- ile birlikte önce Habeşistan’a daha sonra da Medine’ye hicret etti. Kocası Mûte’de şehîd olunca Hazret-i Ebûbekir […]

Okumaya Devam Edin...;

ÎMAN, EN UFAK TAVİZ KABUL ETMEZ

Abdullah Mesud HIDIR mahidir@gmail.com Selmân-ı Fârisî -radıyallâhu anh-, İran/Ahvaz’a bağlı Râmhürmüz köyünde doğdu. İtibarlı biri olan babası Mecûsî idi. Ateşe tapmayı reddeden ve hak dîni arayan Hazret-i Selmân Şam’a giderek Hıristiyanlığı araştırdı. Bir papaz onu Arap Yarımadası’na yönlendirdi. Medine’ye gelip, Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’de nübüvvet alâmetlerini görünce derhâl müslüman oldu. Hendek kazılmasını o teklif etti. Temiz ve güzel ahlâkıyla, sâlih […]

Okumaya Devam Edin...;
1 2 3 50