AÇLIĞIN MÂNEVÎ FAYDALARI

Abdullah Mesud HIDIR mahidir@gmail.com Bâyezîd-i Bistâmî Hazretleri, 777’de Horasan’ın Bistâm kasabasında doğdu. Câfer-i Sâdık’ın talebesidir. Hayatı boyunca sünnet-i seniyyeye tâbî oldu, nefsiyle mücadele etti, takvâ ve zühd hayatı yaşadı. «Asıl kerâmet istikamettir.» düstûrundan ayrılmadı. Muhabbet ve mârifete ulaşan Bâyezîd-i Bistâmî Hazretleri, 875’te vefat etti. Kabri, Bistâm’dadır.   *   Bâyezîd-i Bistâmî Hazretleri;   “–Neden açlığı medh ü senâ diyorsunuz?” diyenlere:   “–Çünkü…” dedi. “Eğer Firavun […]

Continue reading »

MÎRÂCI İLK O DİNLEDİ

Abdullah Mesud HIDIR mahidir@gmail.com   Ümmü Hânî -radıyallâhu anhâ-; Ebû Tâlib ve Fâtıma bint-i Esed’in kızı, Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’in amca kızıdır. İslâmiyet’i kabul etmesine rağmen, müşrik kocasından korktuğu için, Mekke’nin fethine kadar bunu açığa vuramadı. Çocuklarına düşkünlüğü sebebiyle, Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’in methine mazhar oldu. Rivâyet ettiği kırk altı hadisten yirmi dördü Müsned’de geçmektedir.   *   Ümmü Hânî -radıyallâhu anhâ- Hicret’ten […]

Continue reading »

Şartların Değiştirmediği Sahâbî EBÛ UBEYDE

Abdullah Mesud HIDIR mahidir@gmail.com   Ebû Ubeyde bin Cerrâh -radıyallâhu anh-, 583’te Mekke’de doğdu. İslâm’ın yayılmaya başladığı günlerde müslüman oldu. Başta babası olmak üzere Kureyşlilerin dayanılmaz işkencelerine maruz kaldı. Medine’ye hicretten itibaren, askerî ve idârî vazifeler aldı. Allah Rasûlü -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’in göz bebeği bu yiğit sahâbe; güvenilirliği, çalışkanlığı, zühd ve takvâsıyla ümmete nümûne-i imtisaldir.   Aşere-i mübeşşereden Ebû Ubeyde Hazretleri, 639’da […]

Continue reading »

BABASININ ANNESİ FÂTIMA radıyallâhu anhâ-

Abdullah Mesud HIDIR mahidir@gmail.com   Ehl-i beytten Fâtıma -radıyallâhu anhâ-, 609’da Mekke’de doğdu. Künyesi; «Ümmü Ebîhâ: Babasının annesi»dir. Hazret-i Ali -radıyallâhu anh- ile evlendi. Çocukları Hazret-i Hasan ve Hazret-i Hüseyin -radıyallâhu anhümâ-, Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’in müjdelediği üzere; «Cennet ehli gençlerin efendileri»dir. Uhud Gazvesi’nde mücâhidlere su ve erzak taşıyarak hizmet eden Hazret-i Fâtıma, Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz’in dişinin kırılması üzerine yarasına pansuman yaptı. Efendimiz -sallâllâhu aleyhi […]

Continue reading »

KENDİNDEN GEÇTİ!

Abdullah Mesud HIDIR mahidir@gmail.com   Abbâd bin Bişr -radıyallâhu anh- 588 yılında Medine’de doğdu. Mus‘ab bin Umeyr -radıyallâhu anh-’ın tebliğiyle müslüman oldu. Hicretten sonra Allah Rasûlü -sallâllâhu aleyhi ve sellem- ile buluştu ve ölene kadar ayrılmadı. Her gazvede yiğitçe vuruştu, her vazifeye aşkla gönüllü oldu. Ensârın en fazîletli üç sahâbîsinden biri sayılan Abbâd bin Bişr -radıyallâhu anh-, 633’te Yemâme Savaşı’nda şehîd oldu.  […]

Continue reading »

GÜLÜN HASRETİYLE…

Abdullah Mesud HIDIR mahidir@gmail.com   Ebû Hüreyre Abdurrahman bin Sahr ed-Devsî -radıyallâhu anh-, Yemen’de doğdu. Hicretten sonra müslüman oldu. Peygamber Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’in duâsı vesilesiyle kuvvetli bir hâfızaya sahipti. Bin beş yüzden fazla hadîs-i şerif rivâyet etti. Bu sayı mükerrer kayıtlarla beş bini geçer. Ebû Hüreyre -radıyallâhu anh-’ın 678 yılında vefât ettiği rivâyet edilmektedir. Kabri, Cennetü’l-Bakî‘dedir.   *   Tâbiîn […]

Continue reading »

EFENDİMİZ (S.A.S.)’DEN HOŞ LATÎFE

Abdullah Mesud HIDIR mahidir@gmail.com     Ümmü Eymen -radıyallâhu anhâ-, Peygamber Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’in sütannesi ve dadısıdır. Kocası vefat edince Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem-; «Annemden sonra annem» buyurduğu bu yakınını Zeyd bin Hârise -radıyallâhu anh- ile evlendirdi. Bu evlilikten Üsâme bin Zeyd dünyaya geldi. Yedinci asrın ortalarında vefat eden Ümmü Eymen -radıyallâhu anhâ-’nın kabri Baki‘dedir.   *   Bir gün […]

Continue reading »

RÜKÛDA İNFAK

Abdullah Mesud HIDIR mahidir@gmail.com     İlk müslümanlardan Ebû Zer el-Gıfârî -radıyallâhu anh-, müslüman olduğunu ilân edince Mekkeli müşrikler tarafından öldüresiye dövüldü. Ertesi gün bu hâdise tekrarlandı. Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem- bunun üzerine; ona, kabîlesinin yanına dönüp onları İslâm’a davet etmesini emretti. Ebû Zer -radıyallâhu anh-’ın gayretleriyle Gıfâr kabîlesinin yarısı müslüman oldu. Hendek Savaşı’ndan sonra Medine’ye gelerek Hazret-i Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve […]

Continue reading »

KÖLENİN İRADESİ

Abdullah Mesud HIDIR mahidir@gmail.com   İbrahim bin Edhem Hazretleri yedinci asırda Belh’te doğdu. Annesi ve babası sâlih kimselerdi. Zengin bir ailenin çocuğu olduğu rivâyet edilir. Yine rivâyete göre; bir gün avlanırken yaşadığı bir hâdise üzerine, lüks ve şâşaalı hayatını terk edip zühd ve takvâ hayatına yöneldi. Bununla yetinmeyip vatanını da terk etti. Kendi ifadesiyle, nefsiyle girdiği bu en çetin mücadeleden galip çıktı. […]

Continue reading »

HAMZA -radıyallâhu anh- SABAHA KADAR KİMLE SAVAŞTI?

Abdullah Mesud HIDIR mahidir@gmail.com     Hazret-i Hamza -radıyallâhu anh-, 570 yılında Mekke’de doğdu. Hazret-i Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’in süt kardeşi ve amcasıdır. Kureyş’in cesur, yiğit ve kuvvetlilerindendi. Avcılığa meraklıydı. İslâm’la müşerref olması mü’minlerin kuvvetini artırdı. Seyyidü’ş-Şühedâ Hamza -radıyallâhu anh-, 625 yılında yapılan Uhud Harbi’nde, şehîd oldu. Kabri, Uhud’dadır.   *   İbn-i İshak Hazret-i Hamza -radıyallâhu anh-’ın müslüman oluşunu şöyle […]

Continue reading »
1 2 3 51