YİRMİ SEKİZ HARFE SIĞAN KÂİNAT…

ŞAİR : TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI) tali@yuzaki.com

-Ali HÜSREVOĞLU’ya-

Yirmi sekiz harfe sığan kâinat…
Çizgide sırlandı mücerret sanat…
Resmederek, cezbederek, mest eder…
Kâbe dilin levhasıdır hüsn-i hat…

Ney ile kardeş kalemindir, murat,
Sustu nefes, gürledi hâmuş hayat,
Gözde cemal, ruhta kemal rüzgârı;
Gönle Hudâ nefhasıdır hüsn-i hat…

İnce gubârîde mükemmel hasat,
Dev azamet hükmü, celî saltanat…
Taş ve kâğıt, lâl ü zerefşân olur;
Arz-ı hüner sâhasıdır hüsn-i hat…

En güzel âhenge anahtar, sebat…
Bâ’daki sır noktayadır istinat,
Ustası Hak, kalfası Ümmî Nebî;
Levh u kalem nüshasıdır hüsn-i hat…

Öyle bedîî, ebedîdir, sıfat…
Bitmeyecek, aksa mürekkep, Fırat…
Arş’a yazılmış yazı, Tâlî, kimin?
San’ata had safhasıdır hüsn-i hat…

29 Haziran Vâlide-i Cedid Camii, Üsküdar – 23 Aralık 2012

vezni: müfteilün / müfteilün / fâilün