16. YÜZYILDA OSMANLI-SAFEVÎ REKABETİ SAFEVÎLER VE ŞAH İSMAİL

YAZAR : Ahmet MERAL ahmetmeral61@gmail.com Köklü bir tarihî geçmişe sahip olan İran topraklarında 1501 yılında Safevîlerin iktidara gelmesi, Osmanlı ve civar müslüman hanlıkları etkileyen çok önemli bir sürecin başlangıcını teşkil etmiştir. Kuruculuğunu Şah İsmail’in yaptığı İran ve Azerbaycan merkezli Safevî Devleti, On İki İmam Şiîliğini resmî mezheb olarak kabul etmiş, Anadolu’da yaşayan Alevî kitlelerini harekete geçirerek yayılma arzusu taşımıştı. Bu […]

Continue reading »

OSMANLI ÇINARINI YEŞERTEN KUVVET

YAZAR : Sami GÖKSÜN Esas olan, beldelerin fethi değil, gönüllerin fethidir. Kılıç, top, tüfek ancak; taştan, demirden kaleleri ve kapıları açar. Gönülleri ise ancak derya gönüller, dergâh gönüller fetheder. Tarihimiz bunun şahididir. Selçuklu sultanı Alparslan, Anadolu’nun kapılarını bu anlayışla açmış ve başarılı olmuştur. Osmanlı Devleti, fetihlerinde hep bu yolla başarılı olmuştur. İstanbul’u fetheden Fatih Sultan Mehmed Han; hocası, gönül eri […]

Continue reading »

Tarihin Akışında Bir Dönüm Noktası: İSTANBUL’UN FETHİ

YAZAR : B. Cahit ÖZDEMİR bcahit@hotmail.com Stratejik önemi dolayısıyla, çeşitli zamanlarda istîlâ tehdidine maruz kalan İstanbul (eski adıyla Konstantinopolis); milâttan önce 194 yılında Roma İmparatorluğu’na geçmesinden sonra da, yirmi yedi defa kuşatılmıştır. Bunlardan on üçü, Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz’in müjdesine nâil olabilmek sevdasıyla taçlanmıştır. Ancak bir eşi daha olmayan, koruyucu surlardan meydana gelen müdafaa sistemi, bu imparatorluk merkezini […]

Continue reading »

ZEMZEME-İ MEHTER ÜZERİNE…

YAZAR : İlyas KAYAOKAY okaykaya_1991@mynet.com Mehterân sâz ile hâhiş gösterip Eyledik ihvânla gârâm-ı vatan (Tab‘î) Osmanlı, cihanşümul bir devlet idi. Edebiyatıyla, kültürü ve sanatıyla, yaşayış biçimiyle kendine münhasır özel bir yapıya sahip idi. Fakat her sahada orijinal bir yapıda olduğunu söylemek de doğru olmaz. Zira her siyasî yapı bir önceki dönemlerin üzerine inşa edilir. Osmanlı Devleti de askerî ve siyasî […]

Continue reading »

AVRUPA REFORM HAREKETLERİ -4-

YAZAR : Ahmet MERAL ahmetmeral61@gmail.com REFORM HAREKETLERİ VE OSMANLI’YA TÂBÎ HIRİSTİYANLAR Reform Hareketleri’nden Osmanlı Devleti’nde yaşayan Ortodoks hıristiyanları etkilenmedi. Gerçekten de İslâm medeniyeti; ilk yayılış yıllarından itibaren karşılaştığı hıristiyan topluluklarına karşı son derece müsamahakâr davranmış; dînî inançlarını yaşama, düşüncelerini açıklama gibi en temel insan haklarına müdahale etmediği gibi, kendi inançlarına göre eğitim kurumları açmalarına da izin vermiştir. Hattâ hıristiyan kiliselerinin […]

Continue reading »

ÇANAKKALE GEÇİLMEZ!

ŞAİR : Ali AĞIR aliagir70@gmail.com Asırlardır bitmeyen bir mücadeledir bu, Kıyâmete kadar da değişmez, böyledir bu. Bir yanda Firavun’un, Nemrud’un yandaşları, Diğer yanda Rasûl’ün, ashâbın kardeşleri… Zalim batılı düşer, bir hülyanın ardına, Üşüşürler akbaba gibi İslâm yurduna. Osmanlı Devleti’ni kalbinden vurmak için, Mâzînin hesabını topyekûn sormak için. Dayanırlar soğuk bir kış günü kapımıza, Hedefe kilitlenip yerleşirler boğaza. İngiliz, Fransız ve […]

Continue reading »

Devlet ve Eğitim Anlayışıyla OSMANLI ÖRNEĞİ

YAZAR : H. Kübra ERGİN hkubraergin@hotmail.com Devletlerin, dünya görüşleri ile eğitim anlayışları arasında kuvvetli bir irtibat vardır. Ekseriyetle eğitim, devlette hâkim olan dünya görüşünü benimseyen vatandaşlar yetiştirmeyi gaye edinir. Hattâ bazı devletlerde eğitim, tamamen ideolojik karakterlidir. Öyle ki; ilmin esas gayesi olması gereken hakikat arayışı bir yana bırakılmış, hakikate aykırı olsa bile ideolojiyi destekleyen bir öğretiyi telkin etmek esas alınmıştır. […]

Continue reading »

HASLET HASLET OSMANLI DEVLETİ

ŞAİR : TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI)tali@yuzaki.com Her Âdemoğlu harcı mı Hakk’ın hilâfeti?.. Mevlâ, seçer de lutfeder ancak emâneti… Ferdin kemâli; «Şart!» dedi, «toplumda intizam», Hakk’ın nişânı, «mûtedil ümmet» şahâdeti… Kim var o bahtiyarlığa, hasretle yol soran, Kur’ân-ı Pür Kerem’de yazılmış işâreti… Âyet; «Yuhibbühüm ve yuhibbûnehû» dedi, Târîf eder o kavmi; muhabbette şiddeti… İhvâna merhametli ve alçak gönüllüdür, Küffâra karşı, dağ […]

Continue reading »

ÂŞIKLAR ÖLMEZ

YAZAR : Abdullah Mesud HIDIR mahidir@hotmail.com Mevlânâ Yâkub bin Osman Çerhî -kuddise sirruh- Kâbil ve Gazne arasındaki Çerh Kasabası’nda, hicrî 8. asrın ortalarında (mîlâdî 14. asır) dünyaya geldi. Babası zâhid bir zât idi. Mısır, Herat ve Buhârâ medreselerinde ilim tahsil etti. Helâl-haram ölçülerine müstesnâ bir dikkat gösteren Yâkub-i Çerhî, tahsilini tamamlayıp memleketine döneceği sırada, Şâh-ı Nakşibend Hazretleri ile karşılaştı. Onun […]

Continue reading »

YENİ DÜNYALARIN KEŞFİ -1-

YAZAR : Ahmet MERAL ahmetmeral61@gmail.com Batı uygarlığı, İslâm medeniyetinin çocuğudur. (Fuat SEZGİN) COĞRAFÎ KEŞİFLER ÖNCESİ AVRUPA Coğrafî keşifler deyince, ilk akla gelen ülkeler; İspanya ve Portekiz’dir. Gerçekten de İspanya ve Portekiz; başta Amerika olmak üzere yeni kıtaların keşfi, İnka ve Maya gibi eski medeniyetlerin ortadan kaldırılması, sömürgecilik faaliyetlerinin hız kazanması ve köle ticaretinin yaygınlaşması gibi muazzam gelişmelerde ve dünya çapındaki […]

Continue reading »
1 2 3