Tekbîr

TÂLÎ (Mustafa KÜÇÜKAŞCI) Müstef’ilâtü Müstef’ilâtün (tekbîrin geçişli vezni) – Osman Erdem ağabeye – Bir güftedir bu; tevhîde rehber, Bir bestedir bu; dillerde ezber: Allâhu ekber Allâhu ekber! Bir nağmedir bu; söyler melekler: Allâhu ekber Allâhu ekber! Âsûde sesli, yüksek sanatlı, Hem dervişâne, hem saltanatlı, Endâmı lâle, ıtriyse amber, Mâbed şu anda nurdan kanatlı: Allâhu ekber Allâhu ekber! Bayram demek bu, […]

Bayram Rubâîleri

Yusuf DURSUN I Kavgam, deli gurbetle bu bayram sabahı, Yandım yine zulmetle bu bayram sabahı. Ey derdime tek çâre canım memleketim, Andım seni hasretle bu bayram sabahı. II Gurbette gönül türküsü «hoyrat» sayılır, Bir «sürmeli» duymak bize vuslat sayılır. Kalkınca ufuk çizgisi bir bir aradan, Bayram günü zindan bile Yozgat sayılır. III Ey rûhumu aşk uğruna yoktan var eden, Bayramla […]

Gazel

SEFERÎ (M. Nejat SEFERCİOĞLU) Gözyaşları tesbih gibi ellerde gezer Dîvâneye çıkmış adı dillerde gezer Kan dökmeğe cân atmada binlerce diken Şaşkın yine bülbül gibi güllerde gezer Bir bitmeyecek besteye başlar geceden Kirpikleri mızrap gibi tellerde gezer Hasretle bükülmüş beli bîçârelerin Hançer gibi ey sevgili bellerde gezer Bir gün bitecek sandığı hasretle bugün Âşık Seferî hep yaban ellerde gezer

Anlayamadığım

Sadettin KAPLAN Bir ter damlası gibi süzüldün şakağımdan Ölümü öykünerek şahdamarın üstüne Alnımın ortasına küçük bir nokta koyup Varla yok arasında işte bu çizgi dedin Bir kuş teleği gibi uzandın sere–serpe Yorgun yorumlarımın yatağına her gece Her sabah kulağıma bir volkanı kükretip Gün boyu duyacağın yalnız bu ezgi dedin Bir kaval sesi gibi tutuştun nefesimde Soluduğum türküden solucan gibi geçtin […]

Cenâze

Recep YILDIZ Rûhum cenâzelerle dolup taştı büsbütün. Yollarda bir cenâze, omuzlarda bir kadın; Besbelli son deminde bu hülyâ zamânının. Efsâne bitti, işte düğün vaktidir bugün, Rûhum cenâzelerle dolup taştı büsbütün. Kalbimde halka halka yüzen bir hayâl gibi, Bir yıldırım sesiyle uzaktan parıldadı, Sevdâlı bir kuş öttü, sedâlar kımıldadı… Cennette şimdi bir daha parlar Zuhâl gibi. Kalbimde halka halka yüzen bir […]

Gonca-i Rânâ

Nuri BAŞ Merhum Es’ad Erbilî -kuddise sirruh- Hazretleri’nin kasîde ve münâcâtına tahmîsimdir. Kimse bilmezken efendim, sır nedir, mânâ nedir, Sen’den öğrendik bütün biz, put nedir, Mevlâ nedir, Sen haber verdin muhakkak pes nedir, bâlâ nedir; Leblerin söyler civânım gonca-i rânâ nedir, Gözlerin eyler işâret, nergis-i şehlâ nedir. Bastığın topraktan ey nûr, sürmeler ister gözüm, Pak cemâlin neş’esinden, neş’eler alsın özüm, […]

Gazel

MÜRİD (Mustafa TAHRALI) Söyle bülbül güle sevdâ-yı dil-ârâyı yine Düştü hasret dile bilmez dün ü ferdâyı yine Gülşenin rengini bülbül o figāniyle verir Gül yanar; bülbülü söyler, o muammâyı yine Gülün allarla tutuşturduğu sevdâ getirir Bülbülünden dile hasret dolu şekvâyı yine Ölse bülbül n’ola feryâd ü figandan her dem Dirilir aşk ile anmaz dem-i Îsâ’yı yine Durma yan gülşen-i sevdâda […]

Kimisi…

MECNÛN (İbrahim Hakkı UZUN) (feilâtün / feilâtün / feilâtün / feilün) [fa’lün] 08.12.2006 Cuma Kimi rahmet denizinden ne feyizler alıyor, Kimi şeytâna uyup boş yere bomboş kalıyor… Kimi aşkın tadıyor zevkini ilhâmını hep, Kimi nefsin o rezil hazzını etmekte talep. Kimi pervâne olur aşk ile sevdâ gülüne, Kimi rahmetten uzak bil ki cehennem külüne. Kimi ihsân edilen nîmeti minnetle anar, […]

Dörtlükler

Mehmet Turan YARAR Sana verdim bu gönül tahtını dem sür diyerek, Sana verdim çölü, al cennete döndür diyerek, Beni yangın yeri hâlinde yaratmış Yaradan, Seni deryâya çevirmiş, bunu söndür diyerek… Çektir güzelim rûhuma sen derdini çektir, Ölsem de bu sevdâ ebediyyen sürecektir. Hiçbir sitem etmem sana, zîrâ bilirim ben, Aşk âteşi öldürdüğü an güldürecektir…

Rubâî

Memduh CUMHUR Topraktaki nûru göğe yerden saçarız Hem aşka düşer hem de kederden kaçarız. Sevdâ denizinde tâ ezelden beridir; Her lâhza hayâl ufkuna yelken açarız.

1 331 332 333 334 335 348