KIT‘A

SEFERÎ (M. Nejat SEFERCİOĞLU) nejatsefercioglu@hotmail.com

Deli dîvâne gönül gör nice deryâya düşer,
Kimi Şîrîn’e giriftâr kimi Leylâ’ya düşer,
Bu cihan bâğına kök salma sakın boş yere sen;
Dikilen her ağacın gölgesi ferdâya düşer.

Vezni: feilâtün / feilâtün / feilâtün / feilün

1994, İstanbul