VAKT-İ SEHER

Enes SAYAR   Ömer Hayyam’dan tercümeyle Arapça söyleyen: Ahmed Râmî Derin bir ses işittim vakt-i seher, Yükseldi geldi, ey uyuyan beşer! Kalkın da doldurun arzu kadehleri, El çektirip, doldurmadan evvel kader. Umursama geri kalmışsa zaman! Aldırma yaşanılmadan evvel an! Ganîmet bil, yaşa, an ki bu andır; Unutma, gecelerde yoktur eman. سَمِعتُ صوتًا هاتفًا في السَّحر … نادى من الغيبِ غُفاةَ […]

Okumaya Devam Edin...;

Ömer Hayyam Rubâîlerini Türkçe Söyleyiş -23-

Harun ÖĞMÜŞ FERDÂYA DAHÎ BELKİ ÖMÜR YETMEYECEK! Şeb nîst ki âh-ı men be-cevzâ neresed, V’ez girye-i men seyl be-deryâ neresed! Goftî ki be-tû bâde horem pes-ferdâ, Şâyed ki merâ omr be-ferdâ neresed! Âhım çıkıyor her gece tâ göklere dek, Gözyaşlarım ırmaklara eş aksa gerek! Zîrâ «içeriz» dedin «öbür gün» ammâ, Ferdâya dahî belki ömür yetmeyecek! (Ömer Hayyam Rubâîleri, 2013, s. […]

Okumaya Devam Edin...;

Ömer Hayyam Rubâîlerini Türkçe Söyleyiş -22-
DİN DÜŞMANI MADEM Kİ…

Harun ÖĞMÜŞ Men mey horem û muhâlifân ez çep ü râst, Gûyend: «Mehor tu mey ki din-râ a’dâst!» Çün dânistem ki mey adû-yi dînest, Vallah be-horem hûn-i adû-râ ki revâst! Rind içti mi zâhidler alıp her yanını, Derler ki: «Sakın içme o din düşmanını!» Din düşmanı mâdem ki mey içsin, zîrâ, Din düşmanının revâdır içmek kanını! (Ömer Hayyam Rubâîleri, 2013, […]

Okumaya Devam Edin...;

Ömer Hayyam Rubâîlerini Türkçe Söyleyiş -20-

ŞAİR : Harun ÖĞMÜŞ DÖRT UNSUR MEVZÛU Tâ çend hadîs-i penc u çâr ey sâkî? Müşkil çi yegî, çi sad hezâr ey sâkî! Hâkîm heme, çeng feşâr ey sâkî! Bâdîm heme, bâde biyâr ey sâkî! Dört unsur mevzûu yeter ey sâkî! Beş hâsse ondan da beter ey sâkî! Ölsek de çözülmez bu derin mes’eleler, Sen durma getir şarâbı, ver ey […]

Okumaya Devam Edin...;

Ömer Hayyam Rubâîlerini Türkçe Söyleyiş -19- ÂSÛDE

ŞAİR : Harun ÖĞMÜŞ Hürremdil an kesî ki ma’rûf neşod, Der cübbe vü dürrâ‘a vü der sûf neşod, Sîmurg-sıfat be-arş pervâzî kerd, Der künc-i harâbe-i cihan bûf neşod! Âsûde odur ki, kendi hâlinde yaşar, Dünyâda ne şan, ne şöhret ardında koşar, Baykuşlara bahşeder bu vîrân yurdu, Sîmurg misâli yükselir Arş’a kadar! (Ömer Hayyam Rubâîleri, 2013, s. 293)

Okumaya Devam Edin...;

Ömer Hayyam Rubâîlerini Türkçe Söyleyiş -18- İSTERSEN KAYSER OL!

ŞAİR : Harun ÖĞMÜŞ Der-hikmet eger Aristo vû Cumhûrî, Der-kudret egerçi Kayser û Fağfûrî, Mey nûş zi-câm-ı Cem ki der-âhir-i kâr; Ger Behrâmî, âkıbet ender gûrî! İstersen kayser ol, dilersen fağfûr, Hikmette Aristo ol veyâhut Cumhûr, Bir an bile el çekme kadehten, zîrâ; Behrâm da olsan öleceksin mecbûr! (Ömer Hayyam Rubâîleri, trc. Abdullah Cevdet, nşr. Mehmet KANAR, İst:, Şûle, 2013, […]

Okumaya Devam Edin...;

Ömer Hayyam Rubâîlerini Türkçe Söyleyiş -17-

Harun ÖĞMÜŞ Ben Âsî Bir Kulum! Men bende-i âsiyem, rızâ-yı tu kocâst? Târîk dilem, nûr u safâ-yı tu kocâst? Mârâ tu behişt eger be-tâat bahşî, İn müzd büved; lutf u atâ-yı tu kocâst? Ben âsî bir kulum, rızâ yok mu bana? Kalbim karadır, nûr u ziyâ yok mu bana? Tâatle verirsen bağış olmaz cennet, Engin kereminden bir atâ yok mu […]

Okumaya Devam Edin...;

Ömer Hayyam Rubâîlerini Türkçe Söyleyiş -14-

Harun ÖĞMÜŞ SON BULACAK Hoş bâş ki âlem güzeran hâhed bûd, Rûh ez pey-i ten na’rezenân hâhed bûd, An kâse-i ser ki bülheves mîbînî; Zîr-i kadem-i kûzegerân hâhed bûd. Zevk et ki, cihan bir gün olup son bulacak, Rûhun bedeninden âh edip ayrılacak, Binlerce emel yüklü bu kıymetli başın; Bir kâse olup meyle lebâleb dolacak. (Ömer Hayyam Rubâîleri, trc. Abdullah […]

Okumaya Devam Edin...;

Ömer Hayyam Rubâîlerini Türkçe Söyleyiş -13-

Harun ÖĞMÜŞ HÂLİNİ BERBÂD ETME! Rûzî ki zi-tû güzeşte şod, yâd mekun! Ferdâ ki neyâmedest, feryâd mekun! Ez-âmede vû güzeşte bünyâd mekun, Hâlî hoş bâş u ömr ber-bâd mekun! Mâzîyi teessüf ederek yâd etme! Âtî endîşesiyle feryâd etme! Mâzî geçmiştir artık, âtî ise gayb, Bunlarla sakın hâlini berbâd etme! (Ömer Hayyam Rubâîleri, trc. Abdullah Cevdet, nşr. Mehmet KANAR, İst:, Şûle, […]

Okumaya Devam Edin...;
1 2