Ömer Hayyam Rubâîlerini Türkçe Söyleyiş -18- İSTERSEN KAYSER OL!

ŞAİR : Harun ÖĞMÜŞ

Der-hikmet eger Aristo vû Cumhûrî,
Der-kudret egerçi Kayser û Fağfûrî,
Mey nûş zi-câm-ı Cem ki der-âhir-i kâr;
Ger Behrâmî, âkıbet ender gûrî!

İstersen kayser ol, dilersen fağfûr,
Hikmette Aristo ol veyâhut Cumhûr,
Bir an bile el çekme kadehten, zîrâ;
Behrâm da olsan öleceksin mecbûr!

(Ömer Hayyam Rubâîleri, trc. Abdullah Cevdet, nşr. Mehmet KANAR, İst:, Şûle, 2013, s. 614)