Ömer Hayyam Rubâîlerini Türkçe Söyleyiş -22-
DİN DÜŞMANI MADEM Kİ…

Harun ÖĞMÜŞ

Men mey horem û muhâlifân ez çep ü râst,
Gûyend: «Mehor tu mey ki din-râ a’dâst!»
Çün dânistem ki mey adû-yi dînest,
Vallah be-horem hûn-i adû-râ ki revâst!

Rind içti mi zâhidler alıp her yanını,
Derler ki: «Sakın içme o din düşmanını!»
Din düşmanı mâdem ki mey içsin, zîrâ,
Din düşmanının revâdır içmek kanını!

(Ömer Hayyam Rubâîleri, 2013, s. 184)