Ömer Hayyam Rubâîlerini Türkçe Söyleyiş -14-

Harun ÖĞMÜŞ

SON BULACAK

Hoş bâş ki âlem güzeran hâhed bûd,
Rûh ez pey-i ten na’rezenân hâhed bûd,
An kâse-i ser ki bülheves mîbînî;
Zîr-i kadem-i kûzegerân hâhed bûd.

Zevk et ki, cihan bir gün olup son bulacak,
Rûhun bedeninden âh edip ayrılacak,
Binlerce emel yüklü bu kıymetli başın;
Bir kâse olup meyle lebâleb dolacak.

(Ömer Hayyam Rubâîleri, trc. Abdullah Cevdet, nşr. Mehmet KANAR, İst:, Şûle, 2013, s. 292)