BU MİLLET!

Kemal AKGÜL kemalakgul1903@gmail.com   Nice bin yıllara dayalı sırtı, Tarihten süzülür gelir bu millet! Sözüm eksik belki, yoktur abartı, Her devirde destan olur bu millet! Kökleri mâzîde koca çınardır, Dört yana uzanmış dalları vardır, Billûr billûr; bir dupduru pınardır; Akar yatağını bulur bu millet! Geçmişi tertemiz, temeli sağlam, Gözü istikbalde, emeli sağlam, Akîdesi doğru, ameli sağlam; Gücünü îmandan alır bu […]

Continue reading »

SEVGİ BAĞI

Zahit GENÇ genczahit@gmail.com «Dünya hâli böyle» deyip, Düşme derin tuzaklara! Gökte kayan yıldız gibi, Gitme sakın uzaklara! Bu mülk bize bâkî değil, Aklı «kıt»a etme meyil! İnsan gibi sevmeyi bil! Sevgi sığmaz kucaklara! Gam yükünü çeken ağlar, Dostu dosta sevgi bağlar, Doğru olmak güven sağlar; Sır verilmez ahmaklara! Dayan gönlüm zora dayan, Aşk ehli ol, aşka boyan, «Kork, Allah’tan korkmayandan.» […]

Continue reading »

BİR DAHA DÜŞÜN!

Hakkı ŞENER sairimam01@hotmail.com   Tamir etmek zordur yıkık yapıyı, Kalbimi kırmadan bir daha düşün! Çıkarken aralık bırak kapıyı, Yüzüme vurmadan bir daha düşün! Gönül ev değildir olmaz kirası, Boşaltır gidersen dolmaz burası, Dil vurursa merhem bulmaz yarası; Hükmünü vermeden bir daha düşün! Hiç kimseye fayda vermez bu şekil, Metânete sarıl, geriye çekil! Öfkenin yanında barınmaz akıl; Havayı germeden bir daha […]

Continue reading »

NEF‘Î’YE NAZÎRE* GAZEL

Harun ÖĞMÜŞ harunogmus@gmail.com   Salınsan şöyle bir serv-i hırâmân olduğun görsek… Cemâlin üzre döksen zülfü reyhân olduğun görsek… Nikābın indirip Firdevs’ten bir parça göstersen, Lebinden bâde sunsan derde dermân olduğun görsek… O nâzik gonca gül gül açsa, handân olsa gülşende, Onun şevkiyle etrâf inci-mercân olduğun görsek… Bütün esrârı ifşâ etse şîrin sözlerin, cânâ, Çıkan her harf o gāib ağza burhân […]

Continue reading »

HÜR MİNARELER

CELİL (Halil GÖKKAYA) halilgokkaya@gmail.com   Bayrak, Kur’ân, cami nâmustur bize, Tekbirle doludur her minaremiz… Esmâü’l-Hüsnâ’mız kāmustur bize, Hilâlin konduğu yer minaremiz… Habeşli Bilâl’in yâdına dalmış, Rasûl’ün, ashâbın aşkıyla dolmuş, Bin beş yüz senedir pusula olmuş; Bilinmez, neleri der minaremiz?.. Mâbedler kıymetli elbet dinlerde, Çok şükür zulümler kalmış dünlerde, İyi günde, fırtınalı günlerde; Ufku aydınlatan fer minaremiz… Kimileri birçok cenge katılmış, […]

Continue reading »

BEYİTLER

Abdullah GÜLCEMAL abdullah_gulcemal@hotmail.com   DİNLERSEN DUYACAKSIN Yüreğinde sızı var, çırpınan o kuşların. Eli böğründe kalmış, yorulan yokuşların. İKİSİ DE ZEHİRLİ Denize düşsen bile yılana sarılma haa!.. Kurtulmak istiyorsan yalana sarılma haa!.. BAKSA BİLE GÖRMÜYOR Ne şükrü, ne sabrı var; kanaatı yok aza… Bir kez dönüp bakmıyor, bıraktığı enkaza! AH BU NEFS-İ EMMÂRE Her gün bin beste yapar iblisin ıslığından… Ne […]

Continue reading »

184. SAYI TAKDİM

  Kıymetli Okuyucularımız, “Başınıza gelen herhangi bir musîbet, kendi ellerinizle işledikleriniz yüzündendir. (Bununla beraber) Allah çoğunu affeder.” (eş-Şûrâ, 30) Ellerimizle neler işledik neler… Necip Fazıl, Destan şiirinde bir bir sayarken yapılan şenaatleri, şu mısra ile her şeyi hulâsa eder âdeta: Bir şey koptu benden, şey, her şeyi tutan bir şey!.. Âdeta şu ilâhî ifadede zikredilen bağın kopuşunu anlatır: “Allâh’a kesin […]

Continue reading »

ASIL HÜNER

SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) Tartışılmaz bile tıbbın ve ilâcın değeri, Çünkü Hak vergisi dermanla buluşmak hüneri. Ey tabip, işte sebep! Söyle, şifâ Allah’tan, Madde-mânâ yaşatan sır, yaratandır beşeri. 29 Mayıs 2020 Cuma feilâtün / feilâtün / feilâtün / feilün (fâilâtün) (fa’lün)

Continue reading »

DERMAN VER

SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) Gam yüklü sevincin dili, mâtem dolu dünyâ, Yâ Rab, ediver boynu bükük kulları ihyâ! Mahrumları, nezdindeki bayram ile şâd et, Her hastaya derman veriver, her çöle deryâ!.. vezin: mef’ûlü / mefâîlü / mefâîlü / feûlün

Continue reading »

DERİN UYKU…

TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI) Leylâ diye bir sevgili varmış, Mecnunları sahrâya salarmış… Sevdâ denilen cism-i latif ki, Gözden süzülüp gönle dolarmış… Hasretle yanan kalp için insan, «Deryâlara dal!» dense dalarmış… Fânîdeki her sevgili fânî, Bülbül de susar, gül de solarmış… Beş vakt ile âşık yetinir mi? Hiç bitmeyecek vakti kılarmış… Hak; «Âmiletün nâsıbetün» der, Dünyâya kanan, hârı sularmış… Ey zirvelerin […]

Continue reading »
1 2 3 4 5 246