ŞAİRLERLE HASBİHÂL -1-

TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI)

-müşâare, tanzim, yeniden söyleyiş-

Yenişehirli Avnî:

Zemin handân olur mu girye-perdâz olmadan eflâk?
Gam-ı âlem, kibâr-ı âlemin gamsızlığındandır!..1

Tâlî:

Semâlar ağlamadan yeryüzünde yüz gülmez,
Büyükler olmasa gamsız, cihanda gam kalmaz!2

Mehmed Âkif:

Şudur cihanda benim en beğendiğim meslek:
Sözüm odun gibi olsun, hakîkat olsun tek!

Tâlî:

Odun da olsa, zarâfetle işleyip süsle!..
Müzeyyen eyle mukarnasla kündekâriyle…
Cenâb-ı Hak, sana yalnızca; «Doğru söyle!» demez:
«Latif, güzel sözü; mâruf, yerince, hoş söyle!..»2

Aziz Mahmud Hüdâyî Hazretleri:

Kamu ervâh, elest bezmine yetti.
Hitâb-ı Hakk’ı hep cümle işitti,
Ya nîçün her biri bir yola gitti?
Hudâ Bir’dir bu çok yollar nedendir?

Tâlî:

Güneşten neşrolan sonsuz şuâ var,
Hesapsız kul, adetsiz dil, duâ var,
Tekerrürden li-hikmet imtinâ var,
Hudâ’nın Zâtı, eşsiz halk edendir.3

___________________
1 mefâîlün / mefâîlün / mefâîlün / mefâîlün

2 mefâilün / feilâtün / mefâilün / feilün (fa’lün)

3 mefâîlün / mefâîlün / feûlün