77. Sayı Takdim

Kıymetli Okuyucularımız, Nasreddin Hoca’ya sorulur: “–İnsanlar niçin farklı farklı yönlere gidiyorlar?” Hoca, kısa yoldan cevap verir: “–Hepsi aynı yöne gitse, dünyanın dengesi bozulurdu.” Herkes aynı yöne gitmiyor. Çünkü tutulan yolun, gidilen yolculuğun temelinde, gidilmek istenen adres olur. Yol, adrese göre belirlenir… Dünyevî yolculuklarda tabiî bir şekilde uyulan bu hakikate, uhrevî yolculukta maalesef riâyet eden pek az… Dünya hayatı, kundaktan kefene, […]

İstikbâli İnşâ Edici Bir TARİH ŞUURU

YAZAR : Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi NESİLLERCE SÜREN MÛCİZE Kâinâtın Fahr-i Ebedîsi olan Peygamber Efendimiz’in en büyük mûcizelerinden biri, O’nun yetiştirdiği ashâbıdır. Efendimiz; Kur’ân ve sünnetle, tek kelimeyle ifade edilirse sohbetiyle yetiştirdiği ashâbını, 23 yıl gibi kısa bir sürede, bütün insanlığa kıyâmete kadar nümûne-i imtisâl olacak, örnek bir toplum hâline getirdi. Refîk-ı âlâya hicretinden önce, mânevî mîrasını emin bir şekilde […]

Hakikî «Bilenler»den Olmak İçin; DUÂ HÂLİNDE BİR ÖMÜR…

YAZAR : Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi “…Keşke bilselerdi…” (el-Ankebût, 41) HERKESİN KABUL ETTİĞİ HAKİKAT Bütün insanlığın kabul ettiği bir hakikat var. Ehl-i îman da kabul ediyor bu hakikati, ehl-i küfür de… Ârifler de biliyor, gafiller de… Genç de biliyor, ihtiyar da… Fakir de biliyor, zengin de… Zalim de biliyor, mazlum da… Herkesin bildiği bu hakikat, bu âlemin her şeyiyle fânî […]

70. Sayı Takdim

Kıymetli Okuyucularımız, Ehl-i beyt… Ev halkı… Özel mânâsında ise «İnsanlığın en güzel ve en özel ailesi»ni işaret ediyor. Efendimiz’in şerefli ailesini, yakın akraba çevresini… Mübârek nesillerini sürdüren kızı Fâtıma, damadı Hazret-i Ali ve cennet kokulu torunları Hasan, Hüseyin Efendilerimiz ve kıyâmete kadar bizlere İslâm’ın güler yüzünü, sünnet-i seniyyeyi yaşayarak sergileyen seyyidler, şerifler, mübârek torunlar… Onları bize; başlarına gelen, aslında ümmet […]

66. Sayı Takdim

Kıymetli Okuyucularımız, Kutlu bir misafirimiz var. Ramazân-ı Şerif’in mübârek gölgesi üzerimizde… Ramazan bize, hayatımıza neler getiriyor? Muhammed İkbal’in hacdan dönenlere; “Neler getirdiniz? Zemzemi, hurmayı, takkeyi sormuyorum; Hazret-i Ebûbekr’in sadâkatini, Ömerü’l-Fâruk’un adâletini, Osmân-ı Zi’n-Nûreyn’in hayâsını getirdiniz mi?” şeklindeki sorusu gibi soralım; «Ramazan bize neler getiriyor?» Davul, mâni, mahya, pide, güllâç, imsâkiye, çadırlar, eğlenceler… Başka? İftarlar, sahurlar, terâvihler, mukābeleler… Daha başka? Ramazân’ın […]

İMÂM-I MÂLİK -rahmetullâhi aleyh-

YAZAR : Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi -Tarihe Yön Veren Zirve Şahsiyetler; Gönüllere Taht Kuranlar- İlim, İbâdet ve İhlâs’ta Vakar Timsâli İMÂM-I MÂLİK -rahmetullâhi aleyh- «REHBERİN TAKVÂ OLSUN» Hicret Yurdu Medine’nin büyük muhaddis ve fakîhi İmam Mâlik; devrinin halîfelerine nasihatlerde bulunur, onlara hayırlı selefleri olan hulefâ-i râşidîn efendilerimizi, sahâbe ve tâbiînin zühd ve takvâ içindeki güzel hâllerini misal verirdi. Zamanın halîfesine […]

62. Sayı Takdim

Kıymetli Okuyucularımız, 2010… Bu yıl, doğumların en kutlusu olan Kâinâtın Fahr-i Ebedîsi’nin dünyayı teşrîfi bir başka vesileyle beraber kutlanıyor. Mîlâdî 610 yılında, Mekke-i Mükerreme’de, Nur Dağı’nda, Hira Mağarası’nda Hakk’ın Habîbi’ne Allah Kelâmı vahyolunmaya başladı. Bu sene arzın; vahy-i ilâhî ile nurlanmasının, bereketlenmesinin, şereflenmesinin 1400’üncü yıl dönümü… Kur’ân-ı Kerim ve Fahr-i Kâinat… Cenâb-ı Hakk’ın insanlığa iki büyük hediyesi… Biri zarf, diğeri […]

Âhirette Korku ve Hüzünden Emîn Olmanın Şartı

YAZAR : Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi KIYÂMET ŞUURUYLA YAŞAMAK HER ZAMAN VE MEKÂNDA KIYÂMET MÜHRÜ!.. Cenâb-ı Hak, Kur’ân-ı Kerim’den ilk vahiyde bizlere şöyle buyurdu: “Yaratan Rabbinin adıyla oku!” (el-Alak, 1) Şu imtihan dünyasında nereye baksak, neyi seyretsek, yani kâinat kitabının hangi sayfasını çevirsek; kalp gözüyle temâşâ edebildiğimiz, Yaratan Rabbimiz’in adıyla okuyabildiğimiz takdirde; hepsinde fânîlik görürüz. Her yerde kıyâmetin mührüne şahit […]

55. Sayı Takdim

Kıymetli Okuyucularımız, Yaratıcımız, mâbûdumuz Rahmân, Rahîm, Erhamu’r-Râhimîn… Peygamberimiz Rahmet Peygamberi… Âlemlere Rahmet… Dînimiz rahmet ve merhamet dîni… Ya bizler, ya cemiyetimiz? Atalarımız gibi bir merhamet toplumu teşkil edebildik mi? Semâ ehlinden merhamet ve ihsan dilenen bizler, arz ehline merhamet ve rahmet arz edebildik mi? Yoksa merhamet ve rahmet nedir, onu dahî unutmaya mı başladık? Rahmet Mevsimi Ramazân-ı şerif ve ancak […]

Cenâb-ı Hak’la Dostluğun Birinci Şartı: MERHAMET

YAZAR : Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi EN MERHAMETLİ, CENÂB-I HAK… Allah… رَحْمٰنُ / Rahmân, رَحٖ۪يمُ / Rahîm, اَرْحَمُ الرَّاحِم۪ٖينَ / Erhamu’r-Râhimîn / Merhametlilerin En Merhametlisi, ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ / Zû Rahmetin Vâsia / Geniş Rahmet Sahibi… Cenâb-ı Hak, kendisini bilhassa bu hasletleriyle kullarına tanıtmakta. Besmele-i şerîfede de Rahmân ve Rahîm isimleriyle kendini zikrettirmekte. Çünkü gazaptan çok rahmetini tecellî ettirmekte. Ehl-i […]

1 65 66 67 68 69