ORUÇ ve HİKMETLERİ

YAZAR : Nurten Selma ÇEVİKOĞLU nurtencevikoglu@hotmail.com Allah Azîmüşşan, kâinatta yarattığı her şeyi müthiş bir âhenk ve düzen içerisinde yaratmıştır. Yoktan var edilen bu muhteşem düzenin bozulmaması için de nizamnâmeler koymuştur. İşte bu nizamnâmelerin bulunduğu ilâhî kitap, Kur’ân-ı Kerim’dir. Cenâb-ı Hak, yarattığı varlıklar içerisinde en mükemmel olarak insanı yaratmıştır. Kendisine en âlî güzellikler yüklenen insanoğlunun; yüce Rabbine yapacağı tek şey vardır […]

Continue reading »

ŞÜKÜR

ŞAİR : M. Faik GÜNGÖR m.f.g.023@hotmail.com Sûreti seyr için göze, Şükür yâ Rab Sana şükür! Kurtuluş müjdeli söze, Şükür yâ Rab Sana şükür! Sen olmazsan; ne ayağım, Kalır dalda ne yaprağım. Lutfunla şen bahçe, bağım. Şükür yâ Rab Sana şükür! Aradığım bende benim. Can denilen tende benim. Kâinat saklı bedenim. Şükür yâ Rab Sana şükür! «Eşref-i mahlûkat» dedin, Akıl, iz‘âna […]

Continue reading »

«ELLÂ TETĞAV Fİ’L-MÎZÂN»*

YAZAR : Dr. Halis Ç. DEMİRCAN cetindemircan2@hotmail.com Günümüzde olduğu gibi, tarihin her döneminde insanlar; tabiatı sevmişler, ondan yararlanmak için toprağı işlemişler, ağaçlar yetiştirmişler, hayvanlar beslemişler. Ancak insanların bu davranışları, onların; «Her varlık, tabiatın içinde başlı başına bir değerdir.» şiârını kabul ettikleri anlamına gelmez. Eko-loji yani çevre-bilim, «çevrecilik» demek değildir. Ekoloji; canlı türlerinin muhafazası, hayvanlara iyi muamele yapılması, çevre kirliliğine sebep […]

Continue reading »

HAKK’IN SESİ, SÖZÜSÜN SEN!..

ŞAİR : Rıfat ARAZ rifat_araz@yahoo.com Tefekkür et ilkte sonu; Bir hoş bahtın izisin sen!.. Çöz mânâyı, şekli, tonu; Arzın tüten közüsün sen!.. Bu ne gamdır, bu ne efkâr? Yol ver, dinsin bu intizâr!.. Gül tenine eyle nazar, Ömrün kışı, güzüsün sen!.. Gönül hâl bil, hatır eyle; Ömrü ömre hazır eyle!.. Âdem’e sor, sabır eyle; Kör İblis’in kozusun sen!.. Tevekkülde gör […]

Continue reading »

MUHARREM ŞEHİDLERİ

ŞAİR : M. Faik GÜNGÖR m.f.g.023@hotmail.com Her dakika, her saat Kerbelâ soluyorum. Zikredilince adı, zor-belâ soluyorum. Kanım sıçrar tepeme, dönerim çağlayana, Andıkça Hüseyin’i hasretle doluyorum. Fâtımatü’z-Zehrâ’nın kutlu emânetini, Yalnız bıraktık çölde, saçımı yoluyorum. Peygamber torununa kılıç sallayan elin, Gölgesini gördükçe başka hâl oluyorum. Geçince isimleri lânet Şimir, Yezîd’in, Sancı siner sîneme, nefessiz kalıyorum. Ehl-i beytin terine muhtaç iken kâinat, Kanı […]

Continue reading »

Rahmânî ve Nebevî Beyanlarla; ALLAH TEÂLÂ HANGİ KULLARINI SEVMEZ? -1-

YAZAR : Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi KEYFİYETLİ BİR KULLUK Cenâb-ı Hakk’ın muhabbetine, ancak kulluk ile nâil olabiliriz. Ancak ihlâslı, takvâlı ve keyfiyetli bir kulluk ile… Kulluk vazifeleri iki türlü: Zâhirî vazifeler, bâtınî vazifeler… Namaz, oruç, hac ve zekât gibi İslâm umdeleri; zâhirî ve müşahhas vazifelerimiz. Ancak kâmil bir ibâdet, yani Hakk’ın istediği bir kulluk, bunlardan ibâret değil. Bir de bütün […]

Continue reading »

AŞK, NE KADAR VAHŞÎ’DİR!?.

ŞAİR : Servet YÜKSEL servety@t-online.de «Ol!» der, olur bir anda, İnsan ki, imtihanda, Her şeyin başıdır aşk… Vahyin bütün haşyeti, Peygamber’i saranda, Sadra akışıdır aşk… «Oku!» Rabbin adıyla, Muhabbeti Kur’ân’da, Nûrun çakışıdır aşk… Kâinâta sığmazsın, Gönlünü dolduranda, Kulun gözyaşıdır aşk… Sonsuzluğa doğarsın, Rahmete daldıranda, Bir cemal düşüdür aşk… Derdin ağyâra deme, Şifâ var baldıranda, Âşığın aşıdır aşk… Bir ah çekip […]

Continue reading »

Gül Habîb-i Vedûd

Peygamber Efendimiz’in mübârek ism-i şerifleri «Muhammed» -sallâllâhu aleyhi ve sellem- ebced hesabıyla 92’ye tekabül ettiği için; bu rakam, Efendimiz’in bir mânâda remzi olmuştur. Nitekim Yaman Dede; «Aman!» lafzı Sen’in ism-i şerîfinle müsâvîdir, Onunçün âşıkın zikri «Aman!»dır yâ Rasûlâllah! diyerek, bu remze latif bir işarette bulunmuştur. Bu nükteden ilhamla kaleme alınan bu şiirde, tırnak içerisindeki kelime veya terkipler, 92 rakamını vermektedir. […]

Continue reading »

MANTAR ÜZERİNE BİR TEFEKKÜR

YAZAR : Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI tali@yuzaki.com Geçenlerde karşılaştığım bir soru: “İtikadının/inancının bozuk olduğunu bildiğimiz yazarların kitaplarını okuyabilir miyiz?” Soruyu çoğaltmak mümkün: “Batının tekniğini alıp ahlâkını almamak mümkün mü?” “Menfî inanç ve fikriyata sahip öğreticilerin bulunduğu okullara gitmeli mi? Gitmezsek o bilim dallarından uzak kalmış olmaz mıyız?” “Neden bizim güçlü bir sinemamız yok?” “Mektep-medrese ayırımı nereden çıktı?” Ben o ilk soruya […]

Continue reading »

YİRMİ SEKİZ HARFE SIĞAN KÂİNAT…

ŞAİR : TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI) tali@yuzaki.com -Ali HÜSREVOĞLU’ya- Yirmi sekiz harfe sığan kâinat… Çizgide sırlandı mücerret sanat… Resmederek, cezbederek, mest eder… Kâbe dilin levhasıdır hüsn-i hat… Ney ile kardeş kalemindir, murat, Sustu nefes, gürledi hâmuş hayat, Gözde cemal, ruhta kemal rüzgârı; Gönle Hudâ nefhasıdır hüsn-i hat… İnce gubârîde mükemmel hasat, Dev azamet hükmü, celî saltanat… Taş ve kâğıt, lâl […]

Continue reading »
1 3 4 5