Gül Habîb-i Vedûd

Peygamber Efendimiz’in mübârek ism-i şerifleri «Muhammed» -sallâllâhu aleyhi ve sellem- ebced hesabıyla 92’ye tekabül ettiği için; bu rakam, Efendimiz’in bir mânâda remzi olmuştur. Nitekim Yaman Dede;
«Aman!» lafzı Sen’in ism-i şerîfinle müsâvîdir,
Onunçün âşıkın zikri «Aman!»dır yâ Rasûlâllah!
diyerek, bu remze latif bir işarette bulunmuştur. Bu nükteden ilhamla kaleme alınan bu şiirde, tırnak içerisindeki kelime veya terkipler, 92 rakamını vermektedir. Son mısrada da ümmet ve Tâlî kelimelerinin aynı ebced değerine (441) sahip olduklarına işaret edilmiştir.

ŞAİR : TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI)

“Li«yâbudû»n” emrine,
Sen’sin «Yegâne edâ»
«Secden» şükürde yine,
Sen «Ey Nebiyy-i Hayâ!»

«Bâb-ı levlâk»tir kapın;
Sen «yâ bâbe hubbillâh!»
Sen’sin ki «o pâk bâtın»
Seveni, sever Allah…

Kâinâtın «anlam»ı,
Ahlâkın «ikmâl»isin.
Getirdin Hak kelâmı;
Sen «âgâh dellâl»isin,

Karanlık gecemize,
Sen’sin «Mâh-ı İlâhî…»
«Bilen»sin, bildir bize,
Gafiliz; «eyle velî!..»

Pusulamız, sünnetin,
Her sözün «câlib müjde.»
Rehberidir cennetin;
Uymak «Hâl-i Ahmed»e…

Çehren, Hak için ayna,
Parıldar «vech-i sedîd.»
Dedirtiyor «Âmennâ!»
En zirve «Zübde Seyyid.»

Menbaısın hikmetin;
Kalbe nur «Vahy-i Hikem!»
Rüzgâr gibi himmetin;
Rûha es «Bâd-ı Himem!»

Şakırken «Hay Bülbülü»
Yağıyor «Abde devâ…»
«Habîb-i Vedûd Gül»ü,
«Hilm-i Vehhâb»a livâ…

Ne müthiş fetânetin,
Sen «Dehâ Âbidesi!»
Diriltir hidâyetin,
Sen «Hüdâ Âbidesi!»

Sen varsın «el-Hamdü’de»
Ödenmez şükrüm, «hamdim»
Ravza’n «Devâlı belde»
Sen’sin «evvel ümîd»im…

«Aman» «Ecel mededi!»
Ey ümmete «Hâmî Göz!»
Küfre vurdun kemendi,
Ey zâlime «Mâhî Köz!»

«Ey Kimyâ!» Nârı nur kıl…
Sen’dedir «cehd-i atâ»
Bir Sen’sin «Penâh-ı Dil»
Sana cânım «hep fedâ!»

Niyâzın ümmetine,
Sen’sin «Ebedî Duâ!»
Şâhidiz rahmetine,
«Kâmilen» ettin «îfâ…»

Ben de bir «Kâ’b»ın olam;
Ey «Nebevî Hediye!..»
«Medhim»e lutfet selâm,
Ümmet deyip Tâlî’ye…

ليعبدون
يگانه ادا
سجده ك
اى نبى حيا

باب لولاك
يا باب حب اللّٰه
او پاك باطن

آڭلام
اكمال

آگاه دلال

ماه الٰهى
بيلن
ايله ولى

جالب مژده

حال احمد

وجه سديد
آمنا
زبده سيد

وحى حكم

باد همم

حى بلبلى
عبده دوا
حبيب ودود كل
حلم وهاب

دها آبده سى

هدا آبده سى

الحمد ده
حمدم
دوالى بلده
اول اميد

امان اجل مددى
حامى گوز

ماحى كوز

اى كيميا
جهد عطا
پناه دل
هپ فدا

ابدى دعا

كاملا ايفا

كعب
نبوى هديه
مدحم