HER AN O’NUN HUZURUNDA

Handenur YÜKSEL Hattat Aziz Efendi, 1872 yılında Trabzon’un Maçka Kasabası’nda doğdu. Babası, ailesiyle birlikte 93 Harbi esnasında İstanbul’a yerleşti. Daha sıbyan mektebinde iken güzel yazıya olan istidâdı sebebiyle sülüs ve nesih yazılarını öğrenmeye başladı. Hat sanatında, kısa zamanda «serîü’l-kalem» nâmıyla şöhret buldu. 1896’da Meşihat’taki görevine başladı. Ahlâkı ve yazısının güzelliğine mükâfat olarak gümüş madalya ile taltif edildi. 1901’de asıl vazifesine […]

Continue reading »

Gülbaba’nın Sarı-kırmızı Gülleri

Dursun GÜRLEK İstanbul’da her semtin ayrı ve ilgi çekici bir hikâyesi var. Ama bunların büyük bir bölümünü hiçbirimiz bilmiyoruz. Diğer bir ifadeyle yaşadığımız şehri tanımıyoruz. İşin daha da garibi, tarihî ve kültürel eserlerimize turistler kadar bile ilgi duymuyoruz. Şair: O mâhîler ki deryâ içredir, deryâyı bilmezler diyor. Yani balık suda yüzer, fakat suyun kıymetini bilmez. Bu şehrin sâkinleri olarak bizim […]

Continue reading »

Yalnız masallarda görülebilecek güzellikte bir peri sarayı: Abdülmecid Efendi Köşkü

Can ALPGÜVENÇ İstiklâl Savaşı sonrası 1 Kasım 1922’de saltanat kaldırıldı, sadece halîfe unvanı kalan Sultan Vahideddin, 17 gün sonra İstanbul’u terk etti. 18 Kasım 1922’de toplanan TBMM, Bakanlar Kurulu kararıyla Sultan Abdülaziz’in oğlu Abdülmecid Efendi’yi halîfe seçti. Aynı meclis, cumhuriyetin îlanından birkaç ay sonra, 3 Mart 1924’te hilâfeti kaldırarak, Osmanlı Hanedanı’nın ülke dışına çıkarılmasına karar verdi. Hanedan erkeklerine ülkeyi terk […]

Continue reading »

İslâmiyet’in Doğuşu BÖLÜMIII

Ahmet MERAL “Eğer onlar barışa yanaşırlarsa Sen de ona yanaş ve Allah’a tevekkül et. Çünkü O, hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.” (Enfal, 61) HUDEYBİYE BARIŞI Hazret-i Peygamber hicretin altıncı yılında Mekke’yi ziyaret etmek amacıyla 1500 kişilik bir kâfileyle yola çıktı. İnançları uğruna doğdukları toprakları terk ederek Rasûlullah ile beraber Medine’ye yerleşen muhacirlerin bu yolculuğa iltifatları Medineli ensardan daha fazlaydı. Çünkü yıllardır […]

Continue reading »

Ayın Tarihi

Handenur YÜKSEL SULTAN 111. AHMED 23’üncü Osmanlı padişahı Sultan III. Ahmed, 1673’te doğdu, 1703’te 30 yaşında iken tahta çıktı. Hattat ve şairdi, «Necip» mahlâsıyla şiirler yazdı. Döneminde Akdeniz kıyısındaki Oran şehri fethedildi. 1711′ deki Prut Seferi’nde Ruslardan Azak, 1715′ teki Mora Seferi’nde Venediklilerden Mora geri alındı. Dağıstan, Osmanlı tâbiiyetine girdi. 1723’te İran Savaşı başladı, İran’ın 5 büyük vilayetine girildi. 1727’de […]

Continue reading »

Tokadîzâde Şekip

Dursun GÜRLEK İbnülemin Mahmud Kemal İNAL hakkında Yahya Kemal ile Süleyman Nazif’in birlikte söyledikleri iki mısra vardır ki üstadın karakterini en güzel şekilde yansıtması bakımından oldukça ilgi çekicidir. Eserleriyle, üslubuyla, kıyafetiyle, hafızasıyla emsaline göre çok değişik özellikler arz eden bu ünlü bilginimizi anlatan iki mısra şöyledir: Hezar gıbta o devr-i kadim efendisine Ne kendi kimseye benzer, ne kimse kendisine. Evet, […]

Continue reading »

Kılıç Ali Paşa ve Tophane’deki Cami

Can ALPGÜVENÇ Emrindeki filo ile bozgun içinde zafer kazanan amiral: 25 Mayıs 1571’de, Papa V. Pius’in gayretiyle, Papalık, Venedik ve İspanya arasında üçlü bir ittifak imzalanarak-ki bu ittifaka daha sonra başka devletler de girecektir- güçlü bir donanma meydana getirilmiş, Kıbrıs’ın Osmanlı’nın eline geçmesinin önlenmesi amaçlanmıştı. Hollanda valisi Amiral Don Juan d’Autriche komutasındaki Haçlı donanması, önce İtalya’nın güney ucundaki Messina’da toplanmış, […]

Continue reading »

İSLÂMİYET’İN DOĞUŞU

Ahmet MERAL HİCRET Mekke’nin ileri gelenleri, şehir meclisinde yaptıkları tartışmalı toplantıda Hazret-i Peygamber’in Medine’ye hicretini kesin bir şekilde önlemek için onu öldürme kararı almışlardı. Karara herkes katılmakla birlikte Haşimoğulları’nın tepkisinden çekiniliyordu. Bu tepkiyi azaltmak maksadıyla her kabileden birer genç seçildi. Bu gençler hep birlikte hareket ederek menfur cinayeti beraberce işleyeceklerdi. Böylece bütün kabileler ortak sorumluluk yüklenmiş olacak, herhangi biri tek […]

Continue reading »

Kitabın Kerameti

Dursun GÜRLEK Yol uzun, ömür kısa olduğuna göre, az zamanda çok işler yapmanın lüzumu herhâlde kendini gösteriyor. Eskimeyen eserleri, bâkî kalan bu kubbede hoş bir sadâ bırakan kitapları okumak, bunları hayatımızın ayrılmaz parçaları hâline getirmek gerekiyor. Unutmayalım ki, aktüalitesini hiçbir zaman yitirmeyen, yüzyıllardan beri elden ele, dilden dile dolaşan, gönülden gönüle, kalpten kalbe taht kuran böyle değerli ilim ve sanat […]

Continue reading »

DEDE EFENDİ VE AKBIYIK’TAKİ KONAK

Can ALPGÜVENÇ Son dönem edebiyatımızın büyük kıymetlerinden A. Hamdi TANPINAR’ın «rızâ ve katlanışın sofrasında boynu bükük duran Mevlevi, titiz ve her sırra vâkıf usta…» diye tanımladığı Hamamîzâde İsmail Dede Efendi, 1777’de İstanbul Şehzadebaşı’nda doğdu. Babası, Altımermer’deki Çavuş Hamamı’nı işleten Manastırlı Süleyman Ağa idi. Küçük İsmail, yedi yaşını doldurduğunda, Hekimoğlu Ali Paşa Camii’nin bitişiğindeki Çamaşırcı İlkokulu’na başladı. Sesinin güzelliği daha o […]

Continue reading »
1 45 46 47 48