امام خطیب مارشی

امام ‏خطیب مارشی

 

 

 

سیری ( م . علی اشمەلی )

 

 

 

ملّی ‏و معنوی بر ‏اگیتیم آڭلاییشیلە عقل ‏سلیم ‏و قلب ‏سلیم ‏شخصیتلر ، 

 

اولاد ‏فاتحان گوڭللر ، ‏گزیدەلر ، گوچلی داهیلر ‏و بر رجب طیب ‏ارطوغان یتیشدیرن ایمان ‏و عرفان ‏تملندە ‏ادب ‏و اخلاق ، ‏لیاقت ‏و ‏درایت ‏أوزرە علم ‏و حكمتلە طونانمش ‏توم ‏خیرلی نسللرە اتحافاً

 

 

 

امام ‏خطیب مارشی

 

صولر ‏بلوط ‏سڭا ، بر ‏قطرە بكلییور هر ‏یر ، 

 

آقارصو اول ، آقیویر ، ‏ای امام ‏خطیب نسلی ! 

 

نە ‏ذروە بر مزیت ، ‏قیلدیغڭ نماز ، ‏اكبر ، 

 

آدانمق ‏افقە دگر ، ‏‏ای امام ‏خطیب نسلی !

 

 

 

امانت آیتنڭ ‏گولگەسندەسڭ دائم ، 

 

یامان ‏یوقوشلری آش ؛ – ‏ای قولم ، دیسین ربّم ،  

 

بو معتبر ‏اگیتیم خرمانندەدر قلبم ،  

 

اكیم – ‏دیكیم بو مگر ، ‏ای امام ‏خطیب نسلی !

 

 

 

أنرژی سندن آقار ‏أویلە بر ‏سبیلسڭ ‏كە ، 

 

درین ‏دوشونجەدە شاه ، ‏أویلە بر اصیلسڭ ‏كە ، 

 

احد دیوب دە قوشان ‏أویلە بر نسلسڭ ‏كە ، 

 

بر اينجی قاینادی ‏یر ، ‏‏ای امام ‏خطیب نسلی !

 

 

 

اشیكدن عرشە دونوش مكتبندە ‏ازبرسڭ ، 

 

دقیق ، ‏دویارلی ، ‏حیا ‏دویغوسندە چنبرسڭ ، 

 

افندی أورنگیسڭ ، متّقییە رهبرسڭ ، 

 

بو ‏فرض ، اصل ‏قارییَر ، ‏‏ای امام ‏خطیب نسلی !

 

 

 

امكدە رفرف اولان ‏سن مثال قنات ‏یوقدر ، 

 

دواملی آچدر ‏أوزڭ ، دائما گوزڭ ‏طوقدر ، 

 

ادبلی ، ‏صاف باقیشڭ ، ‏ظلمە ‏قارشی ‏سرت اوقدر ، 

 

بو ‏اینجە بر ‏قریتر ، ‏‏ای امام ‏خطیب نسلی !

 

 

 

امین ، ‏گزیدە ، ‏وقور بر طمار بو ، دیڭمز ‏هیچ ،  

 

دها بو ‏صوڭسز ‏اجر ، حق قاتندن اینمز ‏هیچ ، 

 

اوت ، سنڭلە بو مشق ، ‏ای نسل ، سیلینمز ‏هیچ ، 

 

باش ‏أوزرە ‏سن ‏گبی ‏أر ، ‏‏ای امام ‏خطیب نسلی !

 

 

 

أقول بو ؛ گلسە اودون ، ‏گیتمەدن ‏یشرمكدە ، 

 

دیكنلی ، جمری گلن ، ‏صوڭرە بولجە ‏ویرمكدە ، 

 

الآن بایردە قالان ، بر گون ‏اِلّه ‏ایرمكدە ، 

 

برر ، بشر ، ‏یدیشر ، ‏‏ای امام ‏خطیب نسلی !

 

 

 

امان ‏و ‏توحیدمز ، حوزە حوزە آمنت ، 

 

دوا ، بو سردە ‏امر ، ‏روضە ‏روضە بر ‏أورتو ،  

 

اَلَم ‏صراطی ؛ ‏یرڭ آلتی ، طوپراغڭ ‏أوستی ،  

 

بوم اولماسین ‏نیلوفر ، ‏ای امام ‏خطیب نسلی ! 

 

 

 

چوراق ‏و ‏قوپ قورو بر چاغدە ، قلبی ، ‏ای عُمّان ، 

 

بوگونكی ‏صانجی چتین ، سندە چارە ، ‏ای ‏لقمان ، 

 

قان آغلاتان چلەنڭ ‏طبّی باشقە ‏ای درمان ،  

 

بو دردە ‏عمرڭی ‏ویر ، ‏ای امام ‏خطیب نسلی !

 

 

 

بیلیر میسڭ ، ‏نە دییور بیڭ بر امتحان ، حكمت ؟ 

 

‏زور آندە ‏اڭ كوچوجك ‏زحمت ، ‏اڭ ‏بویوك رحمت ، 

 

صوسز ‏زمیندە ‏پیڭار اول ، چیچكلنیر نعمت ، 

 

همان دمتلریدر ، ‏ای امام ‏خطیب نسلی !

 

 

 

‏مادالیەلر ‏طوليسڭ ‏كیفیت دینن ‏فندە ، 

 

مهارتڭ ، ‏صنعتڭ هر رؤیاسی ‏وار سندە ، 

 

‏صوڭندە موشتو ‏سنڭ ، ‏شمدیدن ‏سنڭ ‏مژدە ، 

 

شعور ‏و ‏شكرینە ‏اير ، ‏ای امام ‏خطیب نسلی !

 

 

 

هدف ، ‏خیالی ‏یڭر « حیّ » دیوب طوناندقجە ، 

 

جهالت آلت ایدیلیر ، ‏سن عِلم قوشاندقجە ، 

 

آدڭ ئولومسز اولور ، ‏سن خدایی آڭدقجە ، 

 

دونر ‏خیرلرە شر ، ‏ای امام ‏خطیب نسلی !

 

 

 

مقامی ‏اڭ سَوِیلن بستەسڭ ، مكمّلسڭ ، 

 

‏یتیمی ، ‏یوقسولی قول قول قوجاقلایان ألسڭ ، 

 

ضعیف ، ‏زواللی ، ‏غریب ، ‏كیمسەسز ‏ایچون ، ‏سيلسڭ ، 

 

صو ‏ویر ، ‏یانیق بو جگر ، ‏ای امام ‏خطیب نسلی ! 

 

 

 

تبسم ‏ایت ، بو علاج ، چوق گركلی انسانە ، 

 

تفكر ‏ایت ، چوزولور ‏اڭ ‏كلیدلنن معنا ، 

 

تشكر ‏ایت ، ‏سنی ‏كیم أیلەدیسە ‏مستثنا ، 

 

صاقین ها اولمە هدر ، ‏ای امام ‏خطیب نسلی ! 

 

 

 

شو آن ‏ایچون داها شرط ‏دونكی ‏حیثیت كورْكی ، 

 

بو شرط ‏ایچندە عزیز چونكە ‏ذرّیت ملكی ، 

 

ناصل ‏پازاردە ‏فصل ، توركی ، ‏ذهنیت ، ‏أولكو ؟ 

 

مزار ، بو فصلە ‏نە ‏دیر ، ‏ای امام ‏خطیب نسلی ؟ 

 

 

 

‏دیار محشرە بر باق ؛ ‏نە حالدە ‏انجامی ؟ 

 

اعوذ  بسملەلر دوندیرر سر انجامی ، 

 

برر كفن بزیدر هركسڭ ‏صوڭ احرامی ، 

 

نەدر قبردە ‏فنار ، ‏ای امام ‏خطیب نسلی ؟

 

 

 

كمیرمەسین ‏سنی ، ‏دیك طور ، دَوِرمەسین قوشقو ، 

 

بو باغری ‏قاپلاماسین حق ‏طیشندە بر قورقو ، 

 

‏اینانجە چوق ‏پوصو ‏وار ، چلمەسين ‏تحف ‏اویقو ، 

 

نفاقی چارمیخە گر ، ‏ای امام ‏خطیب نسلی ! 

 

 

 

محمّدی ‏یتیشن كیملگڭ ‏سنڭ ، عالِم ، 

 

درایتڭ ، ‏ددەمڭ نبضی ، تیترەسين ‏ظالم ،  

 

‏یگانە ‏تربیەنڭ ‏رحلەسندە چیفت ‏تعليم ، 

 

ابو بكر ‏و ‏عمَر ، ‏ای امام ‏خطیب نسلی ! 

 

 

 

گورول گورول یورگڭ ، ‏سن ‏كە نور عثمانسڭ ، 

 

علییلە ‏فاتح اولان بر ‏سلیم دورانسڭ ، 

 

ازل – ‏ابد ‏سڭا ‏تاج ، چونكە ‏اهل قرآنسڭ ، 

 

نە خوش ‏نصیب بو قدَر ، ‏ای امام ‏خطیب نسلی ! 

 

 

 

نە ‏طاتلی بر ‏یورویوش ، ‏سادە مستقیم ‏یوڭدە ، 

 

‏نە ‏طاتلی چیرپینیشڭ ، درس ‏ایچندە ‏اڭ ‏أوڭدە ، 

 

نە ‏طاتلیدر باشاریڭ ، بر دە ‏صحبتڭ ، بر دە ؛ 

 

او حافظڭ ‏نە هنر ، ‏ای امام ‏خطیب نسلی !

 

 

 

او بلبلڭ ، شاقیسين – ‏صیفە ‏صیفە – شنلندیر ، 

 

‏بویوك براتە آقیش ، چاغلایان ‏شلالەڭدر ، 

 

حسینی حزنی صاران بر حجاز نقش ، ‏سندر ، 

 

بو نقشی گوكلرە ‏سر ، ‏ای امام ‏خطیب نسلی ! 

 

 

 

سنڭلە گوردی گورن ‏شخصیت دینن ‏فرقی ، 

 

سنڭلە آڭلادیلر وارلغڭ نەدر چرخی ، 

 

‏نمونەسڭ ، بو ‏صفت ، مصطفانڭ اخلاقی ، 

 

حیات بو علمِ ‏سِیَر ، ‏ای امام ‏خطیب نسلی ! 

 

 

 

ای آلنمزدە گونش ، ‏ای ‏فتح گلستانی ، 

 

سنڭ چنار طوروشڭ ، ‏یندی ‏تورلی ‏شیطانی ، 

 

بهار اولان یارینڭ ، ‏ای ‏صباحی ، دستانی ، 

 

ألندە موتلو خبر ، ‏ای امام ‏خطیب نسلی ! 

 

 

 

‏یوزڭدە جانلی كتاب ، حقّە آینەدر چهرەڭ ، 

 

بو ‏قطعه ‏ قطعه شعر ، هپ ‏سنڭ ‏كتابەڭدن ، 

 

گناهە باتسە جهان ، باتمایان نسلسڭ ‏سن ، 

 

بودر ‏ثوابە ‏سفر ، ‏ای امام ‏خطیب نسلی ! 

 

 

 

دعا دعا بویوین بر جوان ملتسڭ ، 

 

 مرامی جنّت اولان ‏اڭ ‏خیرلی ‏امّتسڭ ، 

 

 ‏قارینجەلر ‏گبی ‏سن حق یولندە ‏غیرتسڭ ، 

 

 ‏یاقین شفقدە ‏ظفر ، ‏ای امام ‏خطیب نسلی ! 

 

 

 

نە موتلو بدر ‏وفا ، ‏یوز آقیلە موسالر ، 

 

بو ‏خستە ‏دورە شفا ، ‏حمزەلر ‏و ‏عيسالر ، 

 

‏فضاى ‏عمرە  صفا ، كعبەمزدە ‏اقصالر ، 

 

‏سنڭ ‏یولڭ یوجەلر ، ‏ای امام ‏خطیب نسلی ! 

 

 

 

قلم ‏منارەلرڭ گور ‏اذانیسڭ ، آقسڭ ، 

 

‏خطابتڭلە گوڭل منبرندە ‏اوچماقسڭ ، 

 

‏امیدسڭ ، آبدەسڭ ، حر ‏وطنلی بایراقسڭ ، 

 

اثر سنڭلە ‏اسر ، ‏ای امام ‏خطیب نسلی ! 

 

 

 

پیشندە ‏صافده طورور ‏ییلدیز – آی ، بو مهتابدە ، 

 

سنڭلە ‏تكبیر آلیر ‏قبّەلر بو محرابدە ، 

 

وعظ ‏و ‏كرسیلرڭ كوپرودر بو گردابدە ، 

 

اوموزلرڭدە كمر ، ‏ای امام ‏خطیب نسلی !

 

 

 

‏ایچڭ دڭز ‏گبیدر ، شاخلانیر ‏فقط طاشماز ، 

 

‏طیشڭ ، ایچڭ ‏گبیدر ، ‏قبلەدن ‏روطەڭ ‏شاشماز ، 

 

‏فضیلتڭ بو ‏سنڭ ؛ ‏حقّی ، حدّی ‏هیچ آشماز ،  

 

دینیر : – ملك بو بشر ، ‏ای امام ‏خطیب نسلی ! 

 

 

 

اڭ ‏أسكی ، ‏اڭ ‏یڭی ‏توم ، سندن آشنا ‏ایستر ، 

 

نە ‏شانلی بر ‏گلەجك ، سندە تاریخی دفتر ، 

 

اساس ‏خزینە ‏سنڭ ؛ بختی جوشدیرور مهتر ، 

 

سنڭ هلالِ ‏سحر ، ‏ای امام ‏خطیب نسلی ! 

 

 

 

بر اول ، برابری اول ، چوق سور ‏رسول اللّه ، 

 

‏سن ، ‏اهل كفرە ‏شدید ، دوستە شفقت اول ، هر گاه ، 

 

طومورجغڭ چوغالیر ، مست ‏ایدر بو ، ‏ای آگاه ، 

 

گاور ، ‏زهرلی بیبر ، ‏ای امام ‏خطیب نسلی ! 

 

 

 

‏بتون ‏طوزاقلری گور ، ‏صاپما ‏هیچ حرام ‏فكرە ، 

 

یابانجیلاشما ‏صاقین ، ‏اڭ مهم ، حلال ‏ذكرە ، 

 

دونوشمە نانكورە ‏هیچ ، هر ‏زمان صاریل شكرە ، 

 

نەلر آشار بو ‏تكر ، ‏ای امام ‏خطیب نسلی !

 

 

 

‏صبر ، ‏ثبات كوكی اول ، صاورولوركن انسانلر ، 

 

سِنانلرڭ یتیشیر ، بوی ویرر ‏سلیمانلر ، 

 

مرادلر عین اولور ، شاد اولور بو میدانلر ، 

 

ایرر حضورە كدر ، ‏ای امام ‏خطیب نسلی ! 

 

 

 

كبرلی بر جوجەدر ‏كیمدە ‏یوقسە حق دعوا ،

 

‏رذیلە بڭزەمەمك ‏دینمزدە ‏أوز ‏فتوا ،  

 

چامورلی ‏گیسی هوا ، بم بیاض ‏لباس تقوا ، 

 

تمیز ‏صاریقدە قمر ، ‏ای امام ‏خطیب نسلی !

 

 

 

بو روح ، رجب رمضان روحی ؛ مغفرتغایە ،  

 

قدرلە قدرڭ ‏أوزل ، آخرت بو ‏سرمایە ، 

 

صداقت ‏أوزرە ، جهاد ‏أوزرە سندەدر ‏پایە ، 

 

طقوز ‏فلك ‏سڭا ‏فر ، ‏ای امام ‏خطیب نسلی ! 

 

 

 

یورولما ، ‏ییلما ، اویان ، قالق ، اوصانما ترلركن ، 

 

بیقوب دە دوشمە ‏صاقین ، طورمادن ایلرلركن ، 

 

بُراق ‏كسیل ، ‏ینە قوش ، ‏صوڭ ‏وحی یاریش دیركن ، 

 

رضایە ‏ار ، بو ‏یتر ، ‏ای امام ‏خطیب نسلی ! 

 

 

 

‏مقدّساتە ‏فدا ، حرمتڭلە اعلاسڭ ، 

 

سكوت ‏و گوچلی ‏صدا ، قامتڭلە بالاسڭ ، 

 

او ‏مرحمتلی ‏ادا ، رحمتڭلە اِلّاسڭ ، 

 

چوپ اولماسین بو دگر ، ‏ای امام ‏خطیب نسلی ! 

 

 

 

رسولی أوزمە امان ، محجوب ایتمە اسلامی ، 

 

قوجاقلاسین ‏ینە ‏یر – گوك سنڭلە بایرامی ، 

 

‏نە ‏قوتلی نام ، ‏یاشاییش مهری ، مسلمان نامی ،  

 

سَوِین ، مهرسەڭ ‏اگر ، ‏ای امام ‏خطیب نسلی !

 

 

 

اونوتما ؛ ‏تمّوزڭ اون بش دمندە طوغرولدق ، 

 

اونوتما ؛ قورتولوشڭ كلخانندە یوغرولدق ، 

 

‏دلیل ‏چاناق قلعەمز ، جان ویروب دە جان بولدق ، 

 

گچیلمز ‏أوزدە ‏سپر ، ‏ای امام ‏خطیب نسلی ! 

 

 

 

گچیلمە ‏هیچ یگیدم ، حشرە دك ‏سلام اولسون ، 

 

تلاوتڭ ، ‏ینە « هو » ، ‏اڭ گوزل كلام اولسون ، 

 

محمدڭ میمی اول ، ‏سوز ‏الف ‏و ‏لام اولسون ، 

 

دینیلسین ؛ – ‏ایشتە ‏لیدر ، ‏ای امام ‏خطیب نسلی ! 

 

 

 

بو مارشی شوق ‏ایلە ‏ای یازدیران ، چوغالت ‏اجری ، 

 

بو ‏قارنەدر ‏سڭا ‏ای بر گوڭل ، دوزلت دوری ، 

 

بو ‏طابلو ، ‏سرِّ ‏شهید ، محتشم دییور ‏سیری ، 

 

بو جمرە ، سندەكی ‏تر ، ‏ای امام ‏خطیب نسلی !

 

 

 

۲۱ قاسم ۲۰۲۲ ‏پازار ایرتسی ، 

 

آق مسجد / سنجاق تپە / ‏ایست 

 

 

 

مفاعلٌ / فعلاتٌ / مفاعلٌ / فعْلٌ

 

و

 

 ١٤=٧+٧ هجا أولچوسی

İMAM HATİP MARŞI