حاضرلغڭ وار می ؟

حاضرلغڭ ‏وار می ؟

 

‏سیری ( م . علی ‏اشمەلی )

 

 

همن بوگون گوچەجكسڭ ، حاضرلغڭ ‏وار می ؟

یارین حصاد بیچەجكسڭ ، حاضرلغڭ ‏وار می ؟ . .

 

اوموزلرندە ‏طاشینماز ‏نە ‏وارسە سندە شو آن ،

‏زوراكی واز گیچەجكسڭ ، حاضرلغڭ ‏وار می ؟ . .

 

‏اجل ، ‏قیلیچ ‏گبی ‏كسكینجە بر ‏صراط قوراجق ،

گڭیشلتوب كچەجكسڭ ، حاضرلغڭ ‏وار می ؟ . .

 

‏عمر بیتنجە جهنم دە بللی جنت دە ،

‏یاشار ‏ایكن سچەجكسڭ ، حاضرلغڭ ‏وار می ؟ . .

 

‏صوڭندە كوثرە ‏سیری ‏یترسە خوش عملڭ ،

‏سرین ‏سرین ‏ایچەجكسڭ ، حاضرلغڭ ‏وار می ؟

HAZIRLIĞIN VAR MI?

 . .