ألوان اولدی…

ألوان اولدی…

 

‏سیری ( م . علی ‏اشمەلی )

 

دون ‏سنڭ نورڭلە ‏ای ‏یار ، عادتا بر رنك ‏ایدی ، 

 

‏شمدی غربت موسمندن ، اونجە ‏ألوان اولدی عشق ! . .

 

اكدیگڭ منبت باشاقلر ‏ایتدی ‏زمرد هر ‏یری ، 

 

بیڭ ویروب هر دانەدن ،  ‏ایلولدە ‏صفران اولدی عشق !..

ELVÂN OLDU…