مثنوئ معنوی

‏تالی ( مصطفى عاصم كوچوك آشجى)

 

مثنوئ معنوی

 

 بر كتاب ‏پر شفا ؛ مثنوئ معنوی .

جانە ، روحە بیڭ ‏صفا ؛ مثنوئ معنوی .

 

 

‏نی می ایڭلەین او ‏سس ؟ بر ‏صبا می هر نفس ؟

عشقە چوریلن هوس ، مثنوئ معنوی .

 

 

بر ‏لسان ‏كە قلبە ‏دیر : « قالمە بویلە دربدر . »

مشقی ، عشقە قلب ایدر ، مثنوئ معنوی .

 

 

‏صوڭ ‏گیجەم ‏صباح اولور ، عقلە انتباه اولور ،

گوڭلە انشراح اولور مثنوئ معنوی .

 

 

عارفانە جوشقودر ، عاشقانە قورقودور ،

‏صادقانڭ افقیدر ، مثنوئ معنوی .

 

 

‏سانمە بر ‏حكایەدر ، ‏حصەمندە ‏پایەدر ،

عشق بی نهایەدر ، مثنوئ معنوی .

 

 

‏سانمە شاعرڭ ‏سوزی ، حق كلامینڭ أوزی ،

عرشه باقدیرر گوزی ، مثنوئ معنوی .

 

 

غائب اولدی بر گونش ، گوڭلە دوشدی قور آتش ،

بر آتش ‏كە ‏نورە ‏اش : مثنوئ معنوی .

 

 

‏لالە ، گل . . چشید چشید ، اوندە ‏مژدە ، عشق ، ‏امید .

‏یگرمی آلتی بیڭ بیت ، مثنوئ معنوی .

 

 

تورك ، عجم ، عرب ، موغول . درس ویرر جهانشمول ،

غربی فتح ایدن اوقول . مثنوئ معنوی .

 

 

بین ‏خیالە ‏صحنەدر ، نظم ‏ایچون ‏دفینەدر ،

‏أوگرتیر شعر نەدر ، مثنوئ معنوی .

 

 

بر مثل بو كائنات ، آخرت اصل ‏حیات ،

‏یارە آچدیریر قنات ، مثنوئ معنوی .

 

 

روحی نفس ‏اسیر ‏ایدر ؛ عقلی ، كور ‏وزیز ‏ایدر ،

‏نفسی ‏یرلە بر ‏ایدر ، مثنوئ معنوی .

 

 

جزئى ‏كولّە قات گوڭل ، ماسوایی آت گوڭل ،

چولدە بر ‏فرات ، گوڭل ؛ مثنوئ معنوی .

 

 

‏تعبیر ‏علمی ‏یوسفڭ ، اوندە ، شرح اولور درون ،

باغیدر ‏تصوفڭ مثنوئ معنوی .

 

 

‏طوپراق اول دە ‏سن گوڭل ، سندە آچسين اونجە گل ،

بسلەسين گورول گورول مثنوئ معنوی .

 

 

دیڭلە ‏نایی ‏تالییا . ‏زاد ‏راه اصفیا ،

‏یاد شاه ‏اولیا ، مثنوئ معنوی

MESNEVÎ-İ MÂNEVÎ

 .