آیینەدن قورقولیر می؟

آیینەدن ‏قورقولیر می ؟

 

فخری ‏صرّاف اوغلی

 

 

‏ییللر ‏أوڭجە آنقرەیە اوقومەیە گیدركن ، بابامڭ بڭا ‏و آغابگمە سویلەدیگی بر ‏سوز ‏واردی ، بزە بر ‏عمر بویی ‏یول ‏خریطەسی اولان ‏سوزلرینی ‏سزلرلە ‏پایلاشمق ایستییورم:

 

– چوجقلر ، بن آق سرایڭ اولو قيشلا ‏كویندە طوغدم. چوجقلغم او ‏كویدە گچدی . ‏یاشم ۱۲ جوارندە ‏ایدی غالبا ؛ ‏كویدە ‏یاشاركن ، آنام بر گون آقشام ‏وقتی ، بنی طیشارییە آخوردن ‏تزك آلمەیە ‏یوللادی . ‏گیجە ‏وقتی ؛ ‏ذاتًا ‏ألكتریك ‏یوق ، غاز ‏لامبەسی ‏وار . ألمدە ‏لامبە ‏ایلە آخورە گیردم ، بر – ‏ایكی تانە ‏تزك آلوب چیقاجغم. آما آخورە گیردم باقدم ‏كە ؛ قوجامان قناتلری اولان بر ‏یاراتیق گوردم ، آخورڭ طامندن آشاغی صارقییور ‏و صاللانییوردی . باغیرارق ؛

 

« – آنا! جن ‏وار جن ! » ‏دیە ‏تكرار أوە قوشدم . بن بویلە باغیرارق ‏قوشونجە بابام دە ( بنم بیوك بابام ‏حاجی ‏حمزە ) او دە ‏تلاشلاندی . ‏قیش گونی اولمەسنە ‏رغمًا ‏یالین آیاق ؛  

 

« – ‏نە اولویور ‏لن ! » ‏دیەرك آخورە دالدی . ‏صوڭرە ‏گری دوننجە هم گولییور هم دە ؛ 

 

« – أولن ‏كرماندن می قورقدڭ ‏سن ؟ آناڭ ‏كرمانی آخورڭ طامنە آصمش . ‏سن دە اونی ‏ظاهر بی شیە بڭزتدڭ ، جن ‏نە آرار ‏لن ؟ » دییوردی .

 

« – ‏اوت ، بن اونی ‏كرمانی ، ‏یعنی ‏یون ‏اگیریلن اخشاب آلتی ، قفامدە آرتیق اونی غاز ‏لامبەسنڭ ویردیگی ‏گولگە ‏ایلە بر شیلرە بڭزتدم . چوجقلغمزدە دە بزی جنلی ‏حكایەلرلە بویوتدكلری ‏ایچون ، قفامدە آرتیق ‏نە قوردیسەم ، گچمش ‏زمان ؛ « ‏ایواه ! » ‏دیەرك قورقمشدم . ‏یعنی دیمەم او ‏كە ‏فارى ‏افندی ! ( بابام بڭا ‏فارى ‏افندی ‏دیە خطاب ‏ایدردی ، ‏فخری ‏افندی ‏دیمك ‏ایستردی )

 

‏سن دە آق سرایدن ‏طیشاری چیقییورسڭ . ‏أوڭجە ‏كندی ‏گولگەڭدن قورقما ! چیق ‏طیشاری دڭز گور ، ‏بویوك ‏یرلر گور ‏و بزم ‏گبی ‏كرماندن ‏یعنی ‏كندی أورَتدیگمزدن قورقما ! ‏سڭا طوغرییی سویلەین ، ‏سڭا آیینە اولان انسانلر ‏واردر ؛ اونلری بول ، ‏أوڭجە اونلرڭ ‏سوزلرینی دیڭلە ، اونلر ‏سڭا آیینە اولورلر . اورادە ‏كندینی گورورسڭ ، ‏ضعفلرڭ ‏وارسە اونلر ‏سڭا ‏گوزلجە ‏ایضاح ایدرلر . هر بیلگییە آچیق اول ، آما ‏كندی عقل سوزگجندن دە گچیر…”

 

‏اوت ، یوز آقینڭ دگرلی اوقوییجیلری ! گونمزدە گنچلریمزی ‏كندیسنە آیینە ‏طوتاجق ‏كیشیلرلە بولوشدیرملییز . اصلندە ‏سادەجە گنچلرڭ دگل ، هپمزڭ اصلندە بوڭا ‏احتیاجی ‏وار . ناصل أودن چیقمادن آیینەیە باقییورسەق ، معنوی اولارق دە هر بریمزڭ آیینەیە باقمەیە ‏احتیاجی ‏وار . بونڭ ‏یولی دە گوزل انسانلرلە بر آرادە اولمق ‏و اونلری ‏ساكنجە ، جان قولاغی ‏ایلە ‏دیڭلەمك . بریسی بزی ‏اویارییورسە ؛ نفْسندن ‏طولایی دگل ، بزم اییلگمز ‏ایچون ‏اویارییور ‏یا دە ‏توصیەلردە بولونییور. ‏ییللر ‏أوڭجە دویدیغم بر ‏سوز بنی چوق شاشیرتمشدی . دگرلی بر بویوگمز بر باشقە آغابگمزە ‏نصیحتدە بولونییوردی گیدیگی ‏قیافت ‏و آغدەلی ‏سوزلری ‏ایلە ‏ایلگیلی.

 

او آغابگمز دە او بویوگمزە ‏قارشی شو آغیر جملەیی قوللانمشدی:

 

« – اووو ‏خواجەم! یا هو ‏سنڭ ‏یوغورت ییدیگڭ قدر ، بنم یوغوردی ‏أوستیمە دوكمشلگم ‏وار. »

 

 ‏یعنی ؛ « بنم ‏نصیحتە ‏احتیاجم ‏یوق ! » معناسندە آغیر بر ‏لاف ایتمشدی . – ‏الله ‏محافظە – دگرلی دوستلر ! هر آن هپمزڭ ‏نصیحت ‏و گوزل ‏توصیەلرە ‏احتیاجمز ‏وار. إن شاء اللّه ربّمز ‏لطفیلە ؛ باشدە بو سطرلرڭ ‏یازاری قرداشڭز اولمق ‏أوزرە ، هپمز دیڭلەینلردن اولورز ‏و بزە ‏نصیحت ‏ویرەجك ، ‏تجربەلرینی آقتاراجق ‏كیشیلر  إن شاء اللّه قارشیمزە چیقار . ( آمین )

 

بر شاعرڭ دیدیگی ‏گبی :  

 

« یوزیمزدەكی ‏لكەلر ‏ایچون آیینەیە باقدق. آما قلبمزدەكی ‏لكەلرە ‏هیچ باقمادق. »

 

معنوی قلبڭ آیینەلری ؛ قرآن ‏كریم ، رسول اللّه صلى اللّه علیه ‏و ‏سلمڭ ‏حدیث ‏شریفلری ‏و ‏اهل اللّهڭ ( ‏اللّه دوستلرینڭ ) ‏أوگوتلریدر.  

 

 رسول اللّه صلى اللّه علیه ‏و ‏سلم افندیمز ؛ 

 

مؤمن ، ‏مؤمنڭ آیینەسیدر. ( ‏ابو داود ، ‏ادب ، ٤٩ ؛ ‏ترمذی ، بر ، ۱٨ ) بویورویور. 

 

‏قیصەجە:

 

ای ‏ایمان ایدنلر ! ‏اللهە ‏قارشی گلمكدن ‏صاقینڭ ؛ ‏أوزی – ‏سوزی ‏طوغری ، صمیمی ‏و درست انسانلرلە برابر اولڭ ! ( التوبە ، ۱۱٩ 

 

قرآن اوقوننجە دیڭلەیڭ ‏و صوصڭ دە رحمتە ‏اریڭ ! (الأعراف ، ۱۲٤ )

 

شیطانڭ آرقداش اولدیغی ‏كیمسەنن ‏نە ‏فنا آرقداشی ‏واردر ! ( النساء ، ۳٨ ) 

AYNADAN KORKULUR MU?