آراقان

آراقان

 

‏زاهد گنچ

 

ایچمدە بر صیقنتی ، ‏ایچون ‏ایچون ‏یانارم ،

‏هیچ عقلمدن چیقمییور ، ‏نە حالدەدر آراقان ؟ . .

گوجم یتمز ‏ظالمە ، آنجق ‏ظلمی قینەرم ؛

ربم ‏سن ‏یاردیم أیلە ، طورسون آرتیق آقان قان .

 

 

‏هانگی ‏طرفە باقسەم ، ‏یا بر ‏وحشت ‏یا ئولوم .

‏دیری ‏دیری یاقیلمش ، ‏نیجە ‏نیجە انسانلر .

‏تحملم قالمادی ، طیانمییور بو گوڭلم ؛

دوشونسەڭە مسلمان ، قان آغلییور میانمار .

 

 

‏یاردیم أیلە ‏اللهم ، گوچلی اولسون بو ملت .

مؤمن گوچلی اولسون ‏كە ، ‏ظلمە بوین أگمەسین .

‏توم جهانی قاپلاسين ، ‏یالڭز حق ‏و عدالت ؛

‏ظالمڭ آتدیغی ‏طاش ، مظلوملرە دگمەسين .

 

 

‏ایكی یوزلی كور ‏دنیا ، سویلە نەدر ‏املڭ ؟ . .

‏نیچون ‏انگل اولمازسڭ ، ‏یوق می سندە ‏انسانلق ؟

‏ظلم ‏پایدار اولماز ، ‏گلیر بر گون ‏اجلڭ ؛

آیدینلانماز بیلیرم ، ‏ایچندەكی قراڭلق .

 

 

گوچ ‏ویر ربم بزلرە ، اكسیلمەسین گوجمز .

گوسترەلم كفارە ، ناصل اولور عدالت .

‏دینسين آرتیق آغیتلر ، ‏دینسين آرتیق آجیمز ؛

دستك اولسون مظلومە ، ‏ابد مدت بو دولت .

 

 

‏صبر ‏یاغدر ‏اللهم ، ‏صاغلام باصسین آیاغم .

‏سن ‏یاردیم ‏ایت بزلرە ، ‏ذلیل اولسون ‏توم كفار .

طالغەلانسین گوكلردە ، آی ‏ییلدیزلی بایراغم ؛

یارین حساب صوراجق ، الجبارُ القهار .

 

۱۲ قاسم

ARAKAN

۲۰۱٩