KASÎDE-İ PİLÂV

YAZAR : İlyas KAYAOKAY kayaokay_2323@hotmail.com Pilâva çâşni veren pelte midir zerde midir? Söyle ey aşçı bana bunları, ezberde midir? (Tırsî) Ne zaman ki bir hâl veya mevzu dâimî tekrar hâlini alıp her defasında gündemi meşgul ederse hiciv bâbında; «Temcid pilâvı gibi ısıtıp ısıtıp öne sürmek» deyimini kullanırız. Temcid; minarelerden okunan, ezandan farklı bir makamda icrâ edilen, Allâh’ı ululamak adına yapılan […]

MEHMED ÂKİF’İN ATA YURDUNDA… -1-

YAZAR : Prof. Dr. Osman ÇETİNKAYA* osmancetinkaya@sdu.edu.tr KOSOVA DENİLİNCE… Kosova, Murad Hüdâvendigâr’ın zaferle çıktıktan sonra şehid edildiği I. Kosova Savaşı’ndan (1389) beri bir İslâm diyarı. Sultan Murad, yüreğini Kosova’nın bekçisi olarak Meşhed’de bırakırken; bedenini Anadolu’ya göz kulak olması için Bursa’ya naklettirmiş. Böylece, Kosova ve Anadolu mübârek şehidimizin şahsında; bu cihanda kardeş olmuş. Kosova’da İslâm izleri, Osmanlı’dan da öncesine uzanıyor. Hoca […]

DÎVAN ŞİİRİNDE ATOM

YAZAR : İlyas KAYAOKAY kayaokay_2323@hotmail.com Cevher-i ferd iken ey gāfil bu cümle mümkinât Nice taksîm olduğun fehm etmeğe sarrâfa gel!.. (Hayâlî) Zâtını «âyînelerde nihân» olarak cihana arz eden Mevlevî Neşâtî Dede (ö. 1674) mevzuya şairlik kabiliyeti hususunu davet eylediği zaman; ev sahipliğini, hicvin kadehini kurutan Nef‘î ile birlikte üstlenir. Nef‘î; Dede için, fantastik kurgularda karşımıza çıkan «kişiyi görünür kılan toz» […]

DERGİLER GEÇİDİ

Dördüncü Türkiye Dergi Fuarı; 23-27 Ekim 2013 tarihleri arasında tarihî Sirkeci Garı’nda gerçekleştirildi. Yüzü aşkın yayıncı kuruluşun katıldığı fuarda Yüzakı Dergimiz de standıyla büyük ilgi gördü. Dergilerin ilk sayılarının da sergilendiği Dergi Günlerinde, yazar-şair-okuyucu buluşmaları, konferanslar ve Dergiciliğin Enleri Ödülleri gibi etkinlikler gerçekleştirildi. Fuarı, Millî Eğitim Bakanı Prof. Dr. Nabi AVCI’nın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi ziyaret etti. Nice […]

YÛNUSLEYİN

YAZAR : İlyas KAYAOKAY okaykaya_1991@mynet.com Yûnus; Anadolu’da neşv ü nemâ bulmuş olup; halkın saf Türkçesiyle gönüllere Süleyman tahtını kurmuş, mutasavvıf bir halk şairidir. Yûnus Emre, şiirini Allah aşkına, mâneviyat bahislerine tahsis etmiştir. Bu hakikat; 16. asır şairi Meâlî’ye «hikmetli söz» mânâsına «Yûnus Emre sözü» ifadesini kullandırır: Yûnus Emre sözünü a sûfî nitsün rindler, Bunlara söyle ala gözden ü kara kaştan. […]

SİNİMMÂR

YAZAR : İlyas KAYAOKAY okaykaya_1991@mynet.com Sünbülzâde Vehbî, (ö. 1809) Kırım’ın anahtarını Ruslara teslim eden hâin Şahin Giray’ın Rodos’ta ipe çekilmesi münasebetiyle «Kasîde-i Tayyâre»sini kaleme alır. Osmanlı’ya ihânet içerisinde bulunanın âkıbetinin hayırlı olmayacağını uzun uzun dile getirdikten sonra kalemini kendisine doğrultur: Ahmet YENİKALE’nin neşrettiği Dîvân’ında beyit şöyle: Nice te’sîs-i ebyât eylesin mi‘mâr-ı endişem, Eder gerdûn-ı dûn her dem mücâzât-ı sitemkârî… “Alçak […]

GÖNÜLDEN HÂFIZLAR…

YAZAR : Ömer Sami HIDIR 1 Eylül 2013 Pazar günü, Yeni Çilehâne Camii’nde bambaşka bir rûhâniyet, bambaşka bir heyecan vardı. Bir Gönül Derneği’nin desteğiyle «Yüzakı Eğitim Merkezi»mizde hâfızlıklarını ikmâl eden 13 hâfızımız, duâlar eşliğinde icâzetlerini aldılar. Anne-babalarına ve hocalarına duygulu anlar yaşatan genç hâfızlar, programa iştirak eden birçok gence de hâfızlık idealini aşıladılar. Onlar iki kanatlı bir eğitim anlayışıyla hâfızlıklarının […]

BİRİLERİ BİZİ GÖRÜYOR…

YAZAR : Hamza CAN Temel, bir televizyon kanalında yarışmaya katılmış. Ödül kazanmış. İş parayı almaya gelince ilân ettikleri rakamı vermemişler. Eksik vermişler. Sebebini sormuş: “–Her zamanki uygulamamız, vergi kesiyoruz.” cevabını almış. Koşmuş avukat arkadaşı İdris’e. O da demiş ki: “–Televizyonu mahkemeye ver.” Aradan zaman geçmiş İdris, yolda Temel’i görmüş: “–Ula televizyonu mahkemeye verdin mi?” Temel cevaplamış: “–Verdim ama ertesi gün […]

MUMLU VAKİTLER

YAZAR : İlyas KAYAOKAY okaykaya_1991@mynet.com Bugün artık neredeyse beynimizin ve bedenimizin fişlere takılı olduğu bir hayat sürüyoruz. Peki ya eskiden? Efendim, günümüzden yüz sene geriye gidecek olan bir zaman makinesine bindiğimizi tahayyül edelim. O yılları, yani fânus içindeki mumların saltanat sürdüğü seneleri seyredip, nasıl şanslı bir nesil olduğumuzu hamd ü senâlara sarılarak anlayalım. Bugün artık, entelektüel görünüşlü kişilerin romantik yemeklerinde, […]

MÜLKET-İ OSMAN’DA FES

YAZAR : İlyas KAYAOKAY okaykaya_1991@mynet.com Koca Hüsrev Mehmed Paşa (1769-1855) 1839-1840 tarihleri arasında sadrazamlık makamında görev yapmış bir devlet adamıdır. Koca Hüsrev Paşa, 1811-1818 arasında ve 1823-1827 tarihlerinde iki dönem de «kaptan-ı derya»lık görevinde bulunmuştur. Aynı zamanda Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılmasıyla kurulan yeni ordunun da kurucu seraskerliğini yapmak ona nasip olmuştur. Kaptan-ı derya olarak vazifeyle Tunus’ta bulunduğu dönemlerde, orada ilk defa […]

1 3 4 5 6 7 21