Şânlı Mazimizden Seçme Nükteler – «HACCIMIZ KABUL OLDU»

YAZAR : Abdullah Mesud HIDIR mahidir@gmail.com Halvetiyye-Ramazâniyye tarîkatının Cerrâhiyye kolunun kurucusu Nûreddin Cerrâhî -kuddîse sirruhû-, 1661’de İstanbul’da dünyaya geldi. Nûreddin Cerrâhî Hazretleri, tahsiline Cerrahpaşa Sıbyan Mektebi’nde başladı. Yûsuf Efendi’den hüsn-i hat dersleri aldı. Süleymaniye Medresesi’ndeki tahsili esnasında tanıştığı şair Nâbî’den edebî konularda istifade etti. Dayısı ile gittiği Selâmi Ali Efendi Tekkesi’nde tekkenin postnişîni, Köstendilli Alâeddin Ali Efendi’nin gösterdiği sıcak alâkanın […]

Okumaya Devam Edin...;

NEREYE KADAR CEMAAT? NEREDEN İTİBAREN, ÖTESİ?

YAZAR : Doç. Dr. Harun ÖĞMÜŞ ogmusharun@yahoo.com Üç küsûr yıldır alenî hâle gelip ülke gündemini işgal eden ve 15 Temmuz’la birlikte doruğa çıkan malûm mesele sebebiyle, cemaatler hakkında bir münakaşadır aldı gidiyor… Toplumun bir kesiminin iddiası şu: Gelinen bu vahim durum, dînî bir gruba âidiyyeti olan kişilere devlet imkânlarının sunulmasının sonucunda oluşmuştur. Öyleyse lâik anlayışa geri dönülmeli ve böyle kişilere […]

Okumaya Devam Edin...;

CEMAAT RAHMETTİR

YAZAR : Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI tali@yuzaki.com Kurt dumanlı havayı sever. Çünkü puslu, dumanlı havalarda, yani ortalığın karışık olduğu, görüş mesafesinin kısaldığı, ufkun daraldığı anlarda avlanmak kolaydır. Kafa karışıklığı içindeki avlarına çok kolay pusu kurar. İnsan kuzularının; can düşmanı kurt şeytan da kafaların karışık olduğu, kargaşaya müsait zamanları iyi kollar. 15 Temmuz; halkımızın iradesinden yana, vatanından, milletinden, bayrağından yana net bir […]

Okumaya Devam Edin...;

Hücuma Uğrayan Değerlerimiz ve MEHDÎ MÜJDESİ

YAZAR : Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI tali@yuzaki.com Ağır bir hücum karşısındayız. Sadece şehirlerimizi, düğünlerimizi, karakollarımızı ve caddelerimizi bombalamıyorlar; bizi biz yapan inanç esaslarımıza ve fikir dünyamızın temellerine de büyük bir taarruz var. Hattâ kelimelerimize, mefhumlarımıza ve onların zihinlerimizdeki karşılıklarına büyük bir saldırı var. Napolyon; Mısır’ı işgal ettiğinde yanında, şarkın dinamiklerini dinamitleyecek bir sözde ilim adamları ordusu da getirdi. Oryantalizmin başlangıcı olarak […]

Okumaya Devam Edin...;

BAHÂÜDDİN ŞÂH-I NAKŞİBEND -kaddesallahu sırruh- HAZRETLERİ

ŞAİR : Sâmi İLHAN samilhan@hotmail.com B aba Semmâsî verdi, müjdeyi mürîdâna, A ldı bir «er» kokusu, tâ Buhârâ’dan yana. H induvân Kasrı ismi değişecek buyurdu, Â rifan Kasrı densin, bu beldenin adına! Ü ç günlüktü mübârek, kucağa aldığında, D edi; «Benim oğlumdur!» evlâd olacak bana, D iyar diyar dolaşıp, İslâm’ı anlatacak, İ smini yola vermek yazılmıştı bahtına, N e güzel […]

Okumaya Devam Edin...;

AHDE VEFÂ EDEN AHDE VEFÂ BULUR

YAZAR : Dr. Halis Ç. DEMİRCAN cetindemircan2@hotmail.com 1898’de Sultan Abdülhamid Han’ın iradesiyle Şişli Etfal Hastahânesi’nin kuruculuğunu ve 1899’da da başhekimliğini üstlenen Dr. İbrahim Paşa, Abdülhamid Han tahttan indirilinceye kadar başhekimlik görevinde kalır ve rütbesi korgeneralliğe kadar yükselir. Aynı zamanda padişahın aile hekimi olan Dr. İbrahim Paşa, günümüzden yaklaşık 110 yıl önce «Müslüman ve Özellikle Türklerin Tıptaki Başarıları»* başlıklı uzun makalesinde, […]

Okumaya Devam Edin...;

ÜNSÎ HASAN EFENDİ HAZRETLERİ -1-

YAZAR : Can ALPGÜVENÇ alpguvenc@gmail.com «Bülbülem hoş zâra geldim, gülsitânım andadır!» ÜNSÎ HASAN EFENDİ HAZRETLERİ -1- Bahr-i bî-çûn mâlikîyem mülk-i kânım andadır. Mevc-i hub bunda bırakdı lâ-mekânım andadır. … Ben şu ma‘den gevherîyem bu garibdir kân-ı ten, Ben ne cevherem ne kânem çün nişânım andadır. Ünsiyâ kân-ı enis fahrî bu Ünsî dediler, Bunda hemân bu nişânım özge şânım andadır. *** […]

Okumaya Devam Edin...;

AHISKALI ALİ HAYDAR EFENDİ

YAZAR : Can ALPGÜVENÇ alpguvenc@gmail.com Ali Haydar Efendi; tarîkata girmek isteyenlerin, mizaçlarının bu yolda sülûk etmeye istîdatlı olup olmadığını öğrenmek için, o kimselere; “–Şimdiye kadar çok fazla sevdiğiniz, değer verdiğiniz bir şey var mı?” diye sorarmış. Kişi meselâ; “–Atımı çok seviyorum!” gibi bir cevap vermiş dahî olsa; “–Senden mürid olur.” der, onu ihvanlığa kabul edermiş. “–Hayır efendim, şimdiye kadar hiçbir […]

Okumaya Devam Edin...;