BAHÂÜDDİN ŞÂH-I NAKŞİBEND -kaddesallahu sırruh- HAZRETLERİ

ŞAİR : Sâmi İLHAN samilhan@hotmail.com

B aba Semmâsî verdi, müjdeyi mürîdâna,
A ldı bir «er» kokusu, tâ Buhârâ’dan yana.
H induvân Kasrı ismi değişecek buyurdu,
 rifan Kasrı densin, bu beldenin adına!
Ü ç günlüktü mübârek, kucağa aldığında,
D edi; «Benim oğlumdur!» evlâd olacak bana,
D iyar diyar dolaşıp, İslâm’ı anlatacak,
İ smini yola vermek yazılmıştı bahtına,
N e güzel vâristi o, tarîkatın tahtına!

«Ş âhı âlem»i oldu, zehebî yolumuzun,
A rdınca mürîd isek; bilelim, menzil uzun.
H er hâli sünnet üzre, Rasûl’ün pâk izinde,
I şıl ışıl parlayan sirâcıdır sonsuzun.

N e hizmet verildiyse, tevâzuyla îfâda,
 cizler, kimsesizler, o el ile şifâda.
K oştu yirmi bir sene hizmete, döndüğünde,
Ş eyhi; «Çıksın!» dese de; o, kapıda, vefâda!
İ rşâda lâyık olan, bundan sonra bu eldir,
B izim yolumuz sohbet yolu, «helâl» temeldir,
E n büyük kerâmetli, istikamet ehli der,
N efesleri biterken, buyurduğu son sözler,
D ostların gittiği yer, âhiret ne güzeldir!