HAYDİ EY YÜREK!

ŞAİR : SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) Yöneltecek yine târîhi bizlerin hüneri, Bu zirve gerçeği tekrâra, haydi ey Seyrî!.. Yatıp gömülmeyelim yerde, Arş’a dek haydi, Şu anda kalk koşalım; haydi, ey yürek, haydi!.. vezni: mefâilün / feilâtün / mefâilün / feilün (fa‘lün)

Continue reading »

GEL A GÖNÜL, GEL İBRET AL!..

ŞAİR : Rıfat ARAZ rifat_araz@yahoo.com Boynumda mı kul hesabı? Gel a gönül, gel ibret al!.. Geç o yetmiş bin hicâbı; Gel a gönül, gel ibret al!.. Aşk yeşerir kor içimde; Nefsim titrer her suçumda!.. Bir ömür var bu göçümde; Gel a gönül, gel ibret al!.. Sök bu gizli şirki uyan; Gafil olma, Hakk’a dayan!.. İnceldikçe edep, iz‘an; Gel a gönül, […]

Continue reading »

EZAN

ŞAİR : FECRÎ (Yard. Doç. Dr. İbrahim BAZ) ibrahim.baz@hotmail.com Bir kıyam çağrısıdır ezanlar çağa karşı, Kökü Medinelidir dalı selâmlar Arş’ı. Kâbe’ye bağlar kalbi, yanık sesi Bilâl’in, Minareye çekilmiş bayrağıdır hilâlin. Terk vaktini muştular, ne varsa Hak’tan başka, Bu davetle alınlar, secdede erer aşka. O’dur en büyük olan, O yüceler yücesi, Bu nidâ tavâfında, müezzinlerin sesi. Muhammedî sadânın nûruyla, dolar gökler, […]

Continue reading »

«HİKMET» İSTER A SEVGİLİ!..

ŞAİR : Rıfat ARAZ rifat_araz@yahoo.com Gel, nefesten ince bu can; «Vahdet» ister a Sevgili!.. Gönül denen Arş-ı Rahmân; «Halvet» ister a Sevgili!.. Sen yoğurdun söz harcımı; Mîrâc ettin can burcumu!.. Niyazda duy kul borcumu; «Himmet» ister a Sevgili!.. Girdim o nur deryâsına; Yandım vahyin ihyâsına!.. El ver aşkın mayasına; «Haslet» ister a Sevgili!.. «Dosdoğru ol!» dedin bana; Misal oldun cümle […]

Continue reading »

CANDAN YAKIN HUDÂ’SI VAR!..

ŞAİR : Rıfat ARAZ rifat_araz@yahoo.com Gel bu seyri tefekkür et; Nice şeb-i yeldâsı var!.. Aşkla tüter bu hoş haslet; Tâ «elest»ten sevdası var!.. Yut öfkeni, geç gururu; Kalbe indi vahyin nûru!.. Aç kulak ver, duy o «Sûr»u; Bir ebedî ferdâsı var!.. Şerh et gönül hâlde, renkte; Bahtım saklı bu hoş denkte!.. Arş’tan ferşe bir âhenkte; Gör, bu cânın edâsı var!.. […]

Continue reading »

GÖZYAŞLARI

ŞAİR : Osman ALTAŞ Sevgi ver kalbime, açılsın yollar, Yâ Rabbî! Sev beni, sevindir beni… Sevgi ver kalbimde, yeşersin güller, Yâ Rabbî! Sev beni, sevindir beni… Gaflet belâsından, ilham gelmiyor, Gönül yarasından, yüzüm gülmüyor, Sevgisiz olmuyor, Sen’siz olmuyor, Yâ Rabbî! Sev beni, sevindir beni… Habîb-i Zî-Şân’ın, tuttur elinden, Sana vâsıl eyle, Kur’ân yolundan, Sen râzı ol yeter, garip kulundan, Yâ […]

Continue reading »

Secde

ŞAİR : TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI) Bahş-ı Mevlâ; yaratılmış bu alın secde için… Kapanın secdeye Hak lutfu bu kevserden için… Düşünürsün niye dümdüz uzanır hâlde diye… Yaratılmış bu cihan mü’mine seccâde diye… Secde hâlinde durur bak, ana rahminde cenin… Bir ömür secdeye râm olmalı rûhun, bedenin! Secdedir nefsi yenip burnunu sürtmek, kabre, Secdedir rûhun için Arş’a yönelmiş ibre… Secdedir sıhhate […]

Continue reading »

ÇAĞLAYANLARA DÖNELİM!..

ŞAİR : SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) İnsâna secde etmeyen iblîsi kovdu Hak, Her bir melek eğildi o ân, erdi şanlara… Bizler bu zirveden niye düştük şu yerlere? Tekrâr o Arş için dönelim çağlayanlara!.. vezni: mef’ûlü / fâilâtü / mefâîlü / fâilün

Continue reading »

BİR NÛRA GARK OLDU DEVRÂNIM BENİM!..

ŞAİR : Rıfat ARAZ rifat_araz@yahoo.com Tövbe-i nasuhla döndüm kapına; Aşkınla can buldu iz‘ânım benim!.. İdrâkim yeter mi eşsiz yapına? Nefsimde kuruldu mîzânım benim!.. Seyrine «aşk» dedim ateşin, buzun; Maksûdu Sen oldun derin sonsuzun!.. Nûruna kapıldım Levh-i Mahfûz’un; Özümde kalmadı dermânım benim!.. Yâ Rab, kudretinle yanar çerâğım; Vecd ile deryâya döner kaynağım!.. Her mevsim dökülür ömür yaprağım; Adınla titreşir vicdânım benim!.. […]

Continue reading »

VEDÂ GAZELİ

ŞAİR : Memduh CUMHUR memduh47@hotmail.com -Şinâsî-yi Mevlevî’yi tazmin- “Derûnu âşinâ ol taşradan bîgâne sansınlar.” Melâmet mülkü bir kâşânedir, vîrâne sansınlar. Ezel nakkāşı tasvîr eylemiş cânâneyi canla, Gönül yârin mekânıyken neden boş hâne sansınlar? Hayâtın sırrı gizlenmekde sevdâ imtihânında: Hayâl ufkunda beyhûde dönen pervâne sansınlar. Bu fânî âlemin geçdik melâliyle visâlinden, Hakîkatde keder çokdur bırak bir tâne sansınlar… Figānın Arş’a yükselsin […]

Continue reading »
1 2 3 4 5