HAYDİ EY YÜREK!

ŞAİR : SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ)

Yöneltecek yine târîhi bizlerin hüneri,
Bu zirve gerçeği tekrâra, haydi ey Seyrî!..
Yatıp gömülmeyelim yerde, Arş’a dek haydi,
Şu anda kalk koşalım; haydi, ey yürek, haydi!..

vezni: mefâilün / feilâtün / mefâilün / feilün
(fa‘lün)