GAZEL

EDÎBÎ (Recep YILDIZ) rcpyldz01@gmail.com -Bağdatlı Rûhî’yi Tazmin- “Tûfân ise dünyâ gamı biz keşti-i Nûh’uz.” Tûfan ne demek, sel ne demek, bir nice rûhuz! Bin türlü meşakkat gelecekmiş bize, gelsin! Allah biliyor, ömrümüzün her günü nevruz! Her darbeye her silleye her zahmete hay hay… Düşman yaradır, kahkahamız üstüne bir tuz! Nâmerd olacak, merd olacak, ferd olacakmış… Mağlûb edemez hiçbiri, bir böyle […]

Continue reading »

GAZEL

SEFERÎ (M. Nejat SEFERCİOĞLU) nejatsefercioglu@hotmail.com   Can bülbülü, daldan dala sekmek mi dilersin? Her goncaya, dil derdini dökmek mi dilersin? Bilmem ki neden, her gece feryâd ediyorsun, Bir gonca gülün derdini, çekmek mi dilersin? Dalgın bakıyorsun, niyetin bahçene yoksa, Leylâk ile sümbülleri dikmek mi dilersin? Güllerde vefâ yok, diye vazgeçme sakın sen! Gönlünde biten gülleri, sökmek mi dilersin? Hiç anlayabilmez […]

Continue reading »

GAZEL

SEFERÎ (M. Nejat SEFERCİOĞLU) nejatsefercioglu@hotmail.com Derdi sevdâ olanın, bahtına Leylâ yaraşır… Bahtı Leylâ olanın, gönlüne sevdâ yaraşır… Ser verir sırrını vermez bilesin âşık olan, Böyle âşıklara hep cennet-i âlâ yaraşır… Yücelerden yücedir aşkına sâdıksa gönül, Erişilmez yüce Kaf Dağı’na Ankā yaraşır… Yüzü gül bahçesi yârin; saçı sünbül, leb-i mül, Ona elbette ki bir bülbül-i şeydâ yaraşır… Sözlerin doğrusu elbet budur […]

Continue reading »

TEVEKKÜL ve TEFEKKÜR

Şerife Şule TESLİMOĞLU serifeteslimoglu00@gmail.com   Gazel oldun savurdu, ordan ora yel seni… Şebnem oldun ummâna, sürükledi sel seni… Nisan yağmurlarına karıştıysa gözyaşın; Sedefe saklanıver inci yapsın gel seni… Dünya denen bu handa, kapı kapı üstüne… Her kapıda dur düşün, kilitlerin kastı ne?.. İhlâs anahtarını, takvâ ile koy kalbe; Son anda kapanmasın o son kapı üstüne… Aldığın her nefesi, O’nun için […]

Continue reading »

GAZEL

SEFERÎ (Mustafa Nejat SEFERCİOĞLU) nejatsefercioglu@hotmail.com   Sevdâya düşüp bir yüce dîdâra sarıl sen, Mansûr gibi; «Mevlâ!» diyerek dâra sarıl sen!.. Aldanma sakın rengine hiç kahpe cihânın, Pişmân olarak ol ulu Gaffâr’a sarıl sen!.. Kör gözleri aç, gerçeği gör, gaflete dalma, Serden geçerek bir yüce Cebbâr’a sarıl sen!.. İnkârı bırak, dön geri binlerce hatâdan, Nâdim olarak git yine ikrâra sarıl sen!.. […]

Continue reading »

GAZEL

SEFERÎ (M. Nejat SEFERCİOĞLU) nejatsefercioglu@hotmail.com Gönlüm açılır her ne zaman yârimi görsem, Bayram sanırım çehresi gülzârımı görsem. Destan yazarım her gece sevdâlara ammâ, Nutkum tutulur sözleri esrârımı görsem. Çatmış o keman kaşları cânan niye bilmem, Can nakdini versem de nedir kârımı görsem. Dil vermez idim gözleri âhûlara asla, Tâ haşre kadar dîdesi sehhârımı görsem. Gurbette kolaydır Seferî hasreti çekmek, Her […]

Continue reading »

ŞEMSİ PAŞA CÂMİİ’NE GAZEL

Harun ÖĞMÜŞ Leb-i deryâda yapılmış, leb-i deryâda kalır, Nasıl ecdâd onu yapmış ise ahfâda kalır. Üsküdar halkına sâhilde hoş endâmı ile, Bir güzel manzara sunmak için âmâde kalır. Yaptıran, ustası, mîmârı ve sâir herkes, Onu hep sâde düşünmüş, yine hep sâde kalır. Ders olur kadrini bilmezlere, bigânelere, Aldırış etmez, asırlar boyu âzâde kalır. Hasretinden yanıyor hayli zamandır Hârûn, Yine hicrânını […]

Continue reading »

GAZEL

ŞAİR : SEFERÎ (M. Nejat SEFERCİOĞLU) nejatsefercioglu@hotmail.com Cânan yanılıp hasreti ednâya bırakmaz. Âşık yorulup vuslatı ferdâya bırakmaz. Dîvâne gönül bir gülizar nârına yansa, Zâr etmemeyi bülbül-i şeydâya bırakmaz. Can vermeyi uğrunda şeref saysa da uşşak, Can vermeyi cânan dem-i Îsâ’ya bırakmaz. Âşıkların esrârına vâkıf olan elbet, Ol hikmeti âlim ile «dânâ»ya bırakmaz. Zindanları mesken edinir Hazret-i Yûsuf, Nâmûsunu gafletle Züleyhâ’ya […]

Continue reading »

HİÇ GAZELİ

ŞAİR : Harun ÖĞMÜŞ Farz et ki öyle göz süzerek bakmamıştı hiç… Bağrında nâr-ı aşkı o an yakmamıştı hiç… Hem-bezmi olduğun o belâ vakti aşkına, Mahmûr u mest oluncaya dek çakmamıştı hiç… Câdû misâli sihr ile dîvâne gönlünü, Zencîre benzeyen saçına takmamıştı hiç… Âzâd idin cihanda o demler, gezer idin, Sevdâ ılık ılık içine akmamıştı hiç… Hârun! Yazıldı mâdem ezelden, […]

Continue reading »

GAZEL

ŞAİR : SEFERÎ (M. Nejat SEFERCİOĞLU) nejatsefercioglu@hotmail.com Duysa âşıklarının derdini, cânân ulaşır mı? Cânı cânandan uzak âşıka, dermân ulaşır mı? Gönlümüz «kulbe-i âhzan»daki Yâkublara ağlar, Kara zindandaki Yûsuflara unvân ulaşır mı? O gönül derdini paylaşmaya tâlip olurum ben, Diyecekler: «Bu fakirhâneye mihmân ulaşır mı?» Yine cânân ile sohbetlere dalmış o uğursuz, Şu rakîbin acabâ katline fermân ulaşır mı? Bir ümit […]

Continue reading »
1 2 3 5