GAZEL

SEFERÎ (Mustafa Nejat SEFERCİOĞLU) nejatsefercioglu@hotmail.com   Sevdâya düşüp bir yüce dîdâra sarıl sen, Mansûr gibi; «Mevlâ!» diyerek dâra sarıl sen!.. Aldanma sakın rengine hiç kahpe cihânın, Pişmân olarak ol ulu Gaffâr’a sarıl sen!.. Kör gözleri aç, gerçeği gör, gaflete dalma, Serden geçerek bir yüce Cebbâr’a sarıl sen!.. İnkârı bırak, dön geri binlerce hatâdan, Nâdim olarak git yine ikrâra sarıl sen!.. […]

Continue reading »

GAZEL

SEFERÎ (M. Nejat SEFERCİOĞLU) nejatsefercioglu@hotmail.com Gönlüm açılır her ne zaman yârimi görsem, Bayram sanırım çehresi gülzârımı görsem. Destan yazarım her gece sevdâlara ammâ, Nutkum tutulur sözleri esrârımı görsem. Çatmış o keman kaşları cânan niye bilmem, Can nakdini versem de nedir kârımı görsem. Dil vermez idim gözleri âhûlara asla, Tâ haşre kadar dîdesi sehhârımı görsem. Gurbette kolaydır Seferî hasreti çekmek, Her […]

Continue reading »

ŞEMSİ PAŞA CÂMİİ’NE GAZEL

Harun ÖĞMÜŞ Leb-i deryâda yapılmış, leb-i deryâda kalır, Nasıl ecdâd onu yapmış ise ahfâda kalır. Üsküdar halkına sâhilde hoş endâmı ile, Bir güzel manzara sunmak için âmâde kalır. Yaptıran, ustası, mîmârı ve sâir herkes, Onu hep sâde düşünmüş, yine hep sâde kalır. Ders olur kadrini bilmezlere, bigânelere, Aldırış etmez, asırlar boyu âzâde kalır. Hasretinden yanıyor hayli zamandır Hârûn, Yine hicrânını […]

Continue reading »

GAZEL

ŞAİR : SEFERÎ (M. Nejat SEFERCİOĞLU) nejatsefercioglu@hotmail.com Cânan yanılıp hasreti ednâya bırakmaz. Âşık yorulup vuslatı ferdâya bırakmaz. Dîvâne gönül bir gülizar nârına yansa, Zâr etmemeyi bülbül-i şeydâya bırakmaz. Can vermeyi uğrunda şeref saysa da uşşak, Can vermeyi cânan dem-i Îsâ’ya bırakmaz. Âşıkların esrârına vâkıf olan elbet, Ol hikmeti âlim ile «dânâ»ya bırakmaz. Zindanları mesken edinir Hazret-i Yûsuf, Nâmûsunu gafletle Züleyhâ’ya […]

Continue reading »

HİÇ GAZELİ

ŞAİR : Harun ÖĞMÜŞ Farz et ki öyle göz süzerek bakmamıştı hiç… Bağrında nâr-ı aşkı o an yakmamıştı hiç… Hem-bezmi olduğun o belâ vakti aşkına, Mahmûr u mest oluncaya dek çakmamıştı hiç… Câdû misâli sihr ile dîvâne gönlünü, Zencîre benzeyen saçına takmamıştı hiç… Âzâd idin cihanda o demler, gezer idin, Sevdâ ılık ılık içine akmamıştı hiç… Hârun! Yazıldı mâdem ezelden, […]

Continue reading »

GAZEL

ŞAİR : SEFERÎ (M. Nejat SEFERCİOĞLU) nejatsefercioglu@hotmail.com Duysa âşıklarının derdini, cânân ulaşır mı? Cânı cânandan uzak âşıka, dermân ulaşır mı? Gönlümüz «kulbe-i âhzan»daki Yâkublara ağlar, Kara zindandaki Yûsuflara unvân ulaşır mı? O gönül derdini paylaşmaya tâlip olurum ben, Diyecekler: «Bu fakirhâneye mihmân ulaşır mı?» Yine cânân ile sohbetlere dalmış o uğursuz, Şu rakîbin acabâ katline fermân ulaşır mı? Bir ümit […]

Continue reading »

GAZEL

ŞAİR : SEFERÎ (M. Nejat SEFERCİOĞLU) nejatsefercioglu@hotmail.com Gelesin her gece gam-hâneme sen şem‘ olasın, Sana âşık şu garib gönlüme hem-dem olasın. Ne zamandır bu gönül bağları yağmur diliyor, Neme hasret kuruyan güllere şebnem olasın. Sendedir derdimizin çâresi ey lebleri cân, Açtığın yâreye her dem yine merhem olasın. Vuslatın derdine düşmüş yine âşık perişan, Can veren âşık-ı bîçârene zemzem olasın. Seferî […]

Continue reading »

GAZEL

ŞAİR : SEFERÎ (M. Nejat SEFERCİOĞLU) nejatsefercioglu@hotmail.com Cânâ ne olur âşığın efkârını bir sor… Gönlündeki hiç sönmeyecek nârını bir sor… Cânânı için harcadı can nakdini âşık, Bilmem ne kazanmış ona sen kârını bir sor… Kûyunda niçin yer bulamaz âşık-ı şeydâ? Bir kerre düşün sen ona ağyârını bir sor… Sen her güle âşıkları şeydâ mı sanırsın!?. Gülzârdaki bülbüllere sen hârını bir […]

Continue reading »

GAZEL

ŞAİR : SEFERÎ (M. Nejat SEFERCİOĞLU) nejatsefercioglu@hotmail.com Vuslat diledik yâr ile, hasret bize düştü… Bilmem ki nedendir, yine gurbet bize düştü… Can nakdini verdik yine kâr etmedi yâre, Ağyâr ile eğlendi de, nevbet bize düştü… Gül goncası aldandı yalan kavline mârın, Kısmet mi nedir, hâr ile sohbet bize düştü… Devran değişip fasl-ı hazan hüsne erince, Yağmur gibi cânan da nihâyet […]

Continue reading »

GAZEL

ŞAİR : SEFERÎ (M. Nejat SEFERCİOĞLU) nejatsefercioglu@hotmail.com Yelken aşmış gönlümüz sevdâya her dem bâd umar. Derde düşmüş çâresizdir yârdan imdâd umar. Bir gün olsun tatlı bir söz söylemez uşşâkına, Âşık isyân eylemez ammâ birazcık yâd umar. Her dem ağyârın güler oynar fakat âşık garîb, Can veren âşıkların ey cân senden dâd umar. Her bahar hasret çekersin gonca gül açsın diye, […]

Continue reading »
1 2 3 4