GAZEL

SEFERÎ (M. Nejat SEFERCİOĞLU) nejatsefercioglu@hotmail.com

Gönlüm açılır her ne zaman yârimi görsem,
Bayram sanırım çehresi gülzârımı görsem.

Destan yazarım her gece sevdâlara ammâ,
Nutkum tutulur sözleri esrârımı görsem.

Çatmış o keman kaşları cânan niye bilmem,
Can nakdini versem de nedir kârımı görsem.

Dil vermez idim gözleri âhûlara asla,
Tâ haşre kadar dîdesi sehhârımı görsem.

Gurbette kolaydır Seferî hasreti çekmek,
Her gün yanarım yâr ile ağyârımı görsem.

vezni: mef’ûlü / mefâîlü / mefâîlü / feûlün

6 Nisan 2018, Girne