ŞEMSİ PAŞA CÂMİİ’NE GAZEL

Harun ÖĞMÜŞ

Leb-i deryâda yapılmış, leb-i deryâda kalır,
Nasıl ecdâd onu yapmış ise ahfâda kalır.

Üsküdar halkına sâhilde hoş endâmı ile,
Bir güzel manzara sunmak için âmâde kalır.

Yaptıran, ustası, mîmârı ve sâir herkes,
Onu hep sâde düşünmüş, yine hep sâde kalır.

Ders olur kadrini bilmezlere, bigânelere,
Aldırış etmez, asırlar boyu âzâde kalır.

Hasretinden yanıyor hayli zamandır Hârûn,
Yine hicrânını çekmek dil-i nâşâde kalır.

vezni: feilâtün / feilâtün / feilâtün / feilün
fâilâtün fa‘lün