GAZEL

ŞAİR : SEFERÎ (M. Nejat SEFERCİOĞLU) nejatsefercioglu@hotmail.com

Cânan yanılıp hasreti ednâya bırakmaz.
Âşık yorulup vuslatı ferdâya bırakmaz.

Dîvâne gönül bir gülizar nârına yansa,
Zâr etmemeyi bülbül-i şeydâya bırakmaz.

Can vermeyi uğrunda şeref saysa da uşşak,
Can vermeyi cânan dem-i Îsâ’ya bırakmaz.

Âşıkların esrârına vâkıf olan elbet,
Ol hikmeti âlim ile «dânâ»ya bırakmaz.

Zindanları mesken edinir Hazret-i Yûsuf,
Nâmûsunu gafletle Züleyhâ’ya bırakmaz.

Çöllerde sefîl olsa da Mecnun niye bilmem,
Sevdâsına yol bulmayı Leylâ’ya bırakmaz.

Her derdini söyler Seferî yârine her dem,
Sevdâsını elbette muammâya bırakmaz.

vezni: mef’ûlü / mefâîlü / mefâîlü / feûlün

20 Mart 2018, Girne