YILDIZLARIN BÛSESİ

Şerife Şule TESLİMOĞLU serifeteslimoglu00@gmail.com

 

Allah için çarpmalı, bu kalp her şeyden evvel,
Berrak, pürüzsüz îman bir de ihlâslı amel…

Cevr u cefâ bahrinde, inci olmak dilersen,
Çırpınma sığ sularda, derin ummanlara gel!

Deryâya benzer âlem, dalıp tefekkür eyle,
Enginlere kulaç at, gör bak nasıl da güzel!

Fâriğ olmaz âsuman envârı «mihr ü mâh»tan,
Geçsin gönlün sehâbdan şavk-ı mehtâba yönel!

Ğaffâr olan Rabbimiz, affeder günahları,
Hayır hasenâta koş, gelip çatmadan ecel!

Irk, renk ayrımı yoktur, takvâ ile gelene,
İnsan, hüsn-i zan üzre kalır ise mükemmel!

Jâle düşse seherde, susayan gönüllere,
Kalplerin mâsivâdan arınması muhtemel!

Lâ ilâhe illâllah, zikrini harç eylersen,
Muhammed Rasûlullah diye atılır temel!

Nakkaş nakşını çizer, pâk olan gönüllere,
O’na sonsuz şükürle işlenir dantel dantel!

Ömür sermayesini beyhûde harcama ki;
Peygamber senin için şefâat etsin özel!

Râzı olmalı kullar, takdîr-i İlâhî’ye,
Sabr u sebât etmeli, bükülse bu yolda bel!

Şûle, nefsine söyler, bilcümle nasihati,
«Tevekkeltü alâllah!» dedikçe güçlenir tel!

Ufukları sarınca hurşîdin ilk huzmesi,
Ümitlerin çoğalsın, yeisleri bir bir del!

«Vakit nakittir.» derler, sakın boşa harcama!
Yıldızların bûsesi işbu yazılan mesel!

Zarâfetle her harfi, serdim yoluna Hakk’ın,
A’dan Z’ye örülür, ilmek ilmek bu gazel…