Ömer Hayyam Rubâîlerini Türkçe Söyleyiş -18- İSTERSEN KAYSER OL!

ŞAİR : Harun ÖĞMÜŞ Der-hikmet eger Aristo vû Cumhûrî, Der-kudret egerçi Kayser û Fağfûrî, Mey nûş zi-câm-ı Cem ki der-âhir-i kâr; Ger Behrâmî, âkıbet ender gûrî! İstersen kayser ol, dilersen fağfûr, Hikmette Aristo ol veyâhut Cumhûr, Bir an bile el çekme kadehten, zîrâ; Behrâm da olsan öleceksin mecbûr! (Ömer Hayyam Rubâîleri, trc. Abdullah Cevdet, nşr. Mehmet KANAR, İst:, Şûle, 2013, […]

Okumaya Devam Edin...;