GAZEL

ŞAİR : SEFERÎ (M. Nejat SEFERCİOĞLU) nejatsefercioglu@hotmail.com

Gāfil bu gönül aşka düşer nârını bilmez,
Mansur geçinir can verecek dârını bilmez.

Âşıklığın irfânına bîgâne bu yüzden,
Esrârını fâş eylemenin ârını bilmez.

Bir sevgilinin uğruna can nakdini harcar,
Tüccâr ama müflis bu işin kârını bilmez.

Sevdâsını dildârına sezdirmede âciz,
Çok şey bilir âşıkların esrârını bilmez.

Bilmez ne çeker bir gül-i rânânın elinden,
Bülbül kesilir gonca gülün hârını bilmez.

Şeytanlığın ahvâlini öğrenmedi gitti,
Her şeytanı insan sanır ağyârını bilmez.

Hor görme sakın ey Seferî gönlünü aslā,
Aşkın gözü kör, âşık olan vârını bilmez.

(Girne, 22.12.2015)

vezni: mef’ûlü / mefâîlü / mefâîlü / feûlün