GAZEL

ŞAİR : SEFERÎ (M. Nejat SEFERCİOĞLU) nejatsefercioglu@hotmail.com Cânan yanılıp hasreti ednâya bırakmaz. Âşık yorulup vuslatı ferdâya bırakmaz. Dîvâne gönül bir gülizar nârına yansa, Zâr etmemeyi bülbül-i şeydâya bırakmaz. Can vermeyi uğrunda şeref saysa da uşşak, Can vermeyi cânan dem-i Îsâ’ya bırakmaz. Âşıkların esrârına vâkıf olan elbet, Ol hikmeti âlim ile «dânâ»ya bırakmaz. Zindanları mesken edinir Hazret-i Yûsuf, Nâmûsunu gafletle Züleyhâ’ya […]

DOSTA GİDEN ÂŞIKLAR

ŞAİR : Hakkı ŞENER sairimam01@hotmail.com Seher vakti dosta giden âşıklar, Beni aranıza almaz mısınız? Şu sînemde nice onmaz yaram var, El uzatıp derman bulmaz mısınız? Zâlim nefsin oku değdi şurama, Dokunduğu yerde huzur arama! Günden güne azıp giden yarama, Bir devâ merhemi çalmaz mısınız? Kimler konuk gider gönül şehrine? Canlar fedâ Âlemlerin Fahri’ne… Sahil-i selâmet aşkın bahrine, Tutup ellerimden dalmaz […]

GAZEL

ŞAİR : SEFERÎ (M. Nejat SEFERCİOĞLU) nejatsefercioglu@hotmail.com Duysa âşıklarının derdini, cânân ulaşır mı? Cânı cânandan uzak âşıka, dermân ulaşır mı? Gönlümüz «kulbe-i âhzan»daki Yâkublara ağlar, Kara zindandaki Yûsuflara unvân ulaşır mı? O gönül derdini paylaşmaya tâlip olurum ben, Diyecekler: «Bu fakirhâneye mihmân ulaşır mı?» Yine cânân ile sohbetlere dalmış o uğursuz, Şu rakîbin acabâ katline fermân ulaşır mı? Bir ümit […]

GAZEL

ŞAİR : SEFERÎ (M. Nejat SEFERCİOĞLU) nejatsefercioglu@hotmail.com Gāfil bu gönül aşka düşer nârını bilmez, Mansur geçinir can verecek dârını bilmez. Âşıklığın irfânına bîgâne bu yüzden, Esrârını fâş eylemenin ârını bilmez. Bir sevgilinin uğruna can nakdini harcar, Tüccâr ama müflis bu işin kârını bilmez. Sevdâsını dildârına sezdirmede âciz, Çok şey bilir âşıkların esrârını bilmez. Bilmez ne çeker bir gül-i rânânın elinden, […]

HÛ İLE…

ŞAİR : FECRÎ (İbrahim BAZ) ibrahim.baz@hotmail.com Muhabbet bağında bâde nûş edip, Bu fânî bedenden geçtik Hû ile… Cânânın adıyla canlar cûş edip, Ankā ile Kāf’a uçtuk Hû ile… Aşkın meydanında sardık sarıldık, Âşık mâşuk oldu korla karıldık, Candan geçip cânân ile dirildik, Yâr’in kapısını açtık Hû ile Dalgaları geçip deryâya vardık, Vahdet aynasında varlığı gördük, «Ol!» emrini duyduk, huzûra durduk, […]

EVLÂ BİLİRİZ!..

ŞAİR : SEFERÎ (M. Nejat SEFERCİOĞLU) nejatsefercioglu@hotmail.com Her sevgilinin nâmını Leylâ biliriz, Âşıkları Mecnun gibi şeydâ biliriz, Dünyâdaki şan şöhrete dil bağlamayız; Rüsvâlığı sultanlığa evlâ biliriz!.. vezni: mef’ûlü / mefâîlü / mefâîlü / feûl

NEREDESİNİZ?!.

ŞAİR : İhsan KARİP ihsankarip@hotmail.com Demokrat yazarlar, çağdaş ozanlar! Hürriyet üstüne destan yazanlar! Köpeğe, çakala ağıt dizenler! Neden çıkmıyor hiç şimdi sesiniz? Yere mi battınız? Neredesiniz?!. Mü’min îmânına veremez tatil, Ya haktan yanadır veyahut bâtıl, İdam sehpaları kurarken kātil… Neden çıkmıyor hiç şimdi sesiniz? Yere mi battınız? Neredesiniz?!. Sıktı artık beyler, bizi bu oyun, Ya İslâm’ız yahut değiliz deyin! Yeter […]

KIT‘A

ŞAİR : SEFERÎ (M. Nejat SEFERCİOĞLU) nejatsefercioglu@hotmail.com Sen sanma ki gurbet, sılanın bittiği yerdir. Sor bülbüle, gurbet dikenin bittiği yerdir. Ağyâr ile sohbette iken tâze nihâlin, Bin nâz ile âşıkları kahrettiği yerdir. vezni: mef’ûlü / mefâîlü / mefâîlü / feûlün Ocak 1986, Ankara

RUBÂÎ

ŞAİR : Memduh CUMHUR memduh47@hotmail.com -Gülçin ANMAÇ’a- Cennetten inen Âdem’i âşık gördüm, Her goncaya her şebnemi âşık gördüm. Nakşınla sürüklendim ezelden ebede; Döndükçe, dönen âlemi âşık gördüm.

AKILLIM

ŞAİR : Ali Rıza KAŞIKÇI ali_rz_@hotmail.com Ruhlarda kavuşan, bedeni neyler, Âşıklar, cism-i can sormaz akıllım. Gönülde ne varsa, dil onu söyler, Eğri söz kınında, durmaz akıllım. Yılların altında ezilen zaman, Yakarmış yüreği, çıkmazmış duman, Mevlâ’dan gelene eylenmez aman; Ârif olan, gönül kırmaz akıllım. Mâsivâ dediğin gözlere perde, Tahtlara kurulan sultanlar nerde? Bırak da kopsun ip, incelen yerde, Deliler aklını, yormaz […]