Mîrac Kıt‘aları

ŞAİR : TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI)

Dâvâya Döndü

Zannetme Sidre’den yine dünyâya döndü O…
Dünyâ-yı dûna dönmedi, dâvâya döndü O…
Bir lâhza gayra bakmadı, Mevlâ gören gözü…
Bir zerre ayrı düşmedi, Mevlâ’ya yâr özü…

vezni: mef‘ûlü / fâilâtü / mefâîlü / fâilün

Yükselmeye Bak!..
Toprağın bağrı değildir ki değişmez kaderin…
Yere saplanma ey insan, göğe yükselmeye bak!..
Ya letâfetle göğünsün, ya kesâfetle yerin;
Göğe yükselmek için nur gibi incelmeye bak!..

Mîrac Kandili 1430 (2008)
vezni: feilâtün / feilâtün / feilâtün / feilün

Refref Kanadı
Kendi dokur her insan, mâverâ kanadını,
Ömrüne hayırları gergefle işler gibi…
Bir gün görünce gözler, fânîliğin ardını;
Vatana uçar gider «Refref»le kuşlar gibi…

Mîrac Kandili 1431 (2010)

Ağaç Misali
Ağaç misâli sebât et, semâya ağmak için,
Düşün ki Sidre de tâ Arş’a yükselen bir ağaç.
Semâya ağmak için yüz ağartacak her işin,
Duâ içinde hayat sür, ağaç misâli el aç…

Mîrac Kandili 1435 (2014)
vezni: mefâilün / feilâtün / mefâilün / feilün