MUHAMMED ES‘AD ERBİLÎ HAZRETLERİ’NİN MÜLEMMÂ GAZELİ’Nİ TÜRKÇE SÖYLEYİŞ…

ŞAİR : TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI)

Min hecrike yâ munyeti innî lealîlu
Ve’d-dem’u mine’l-ayni ile’l-haddi yesîlu

«Tallâhi lekad âsereke’llâhu aleynâ»*
An na’tike yâ Yûsufu innî lekelîlu

Derdinle zebun olduğumu gizlemek olmaz
El-kâlu mine’l-bâli ale’l-hâli delîlu

Etsen n’ola bir kerre bu bîmâra terahhum
El-kalbu esîrun leke ve’r-rûhu dahîlu

Vaktâ ki gelür hâtıra ol gözleri âhû
Er-râhatu testevhişü ve’l-mevtu yemîlu

Kesmem beni öldürsen eğer vaslın ümîdin
Es-sabru cemîlun ve ile’n-nasri sebîlu

Es‘ad gibi sevdâya uyup çöllere düşmem
Allâhu kerîmun samedun ni’me vekîlu

Hicrandan, Efendim, yüreğim hasta perîşan…
Gözyaşları tâ sîneye seller gibi tûfan…

«Tallâhi lekad âsereke’llâhu aleynâ»
Yûsuf! Bulamam hüsnünü vasfetmeye derman!

«Derdinle zebûn olduğumu gizlemek olmaz»
Dil, gönle delildir, sözüm ahvâlime burhan…

«Etsen n’ola bir kerre bu bîmâra terahhum»
Kalbim ki esirdir Sana, rûhum Sana kurban…

«Vaktâ ki gelür hâtıra ol gözleri âhû»
Kalmaz rahatım tende, ölüm tatlı, acımdan…

«Kesmem beni öldürsen eğer vaslın ümîdin»
Sabrım ne güzel çâre, odur vuslata imkân…

«Es‘ad gibi sevdâya uyup çöllere düşmem»
Âşıklara yardımda cömerttir yüce Rahman…

vezni: mef’ûlü / mefâîlü / mefâîlü / feûlün