GÖNÜL BORCU

ŞAİR : SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ)

Yere düşmüş ezilen bir sürü mazlûmu görüp,
Istırap paylaşacak bir ciğerin var mı gönül?
Ulaşır her yaranın dert ile feryâdı sana,
Fukarâ kullara şefkat kilerin var mı gönül?
Hep berâber bu gönül borcunu îfâya hazır,
Kara gün dostu olan bir neferin var mı gönül?

Vezni: feilâtün / feilâtün / feilâtün / feilün
(fâilâtün) (fa‘lün)