KUR’ÂNÎ TÂLİMATLAR -13- İSLÂM’DA ŞAHSİYETİ MUHAFAZA

Yazar: Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi   EFENDİMİZ YOKSA YOKUM!.. Hicretin altıncı yılında; Peygamberimiz ashâbıyla beraber, umre niyetiyle Mekke’ye doğru yola çıktı. Fakat müşrikler Kâbe’yi ziyarete mâni oldular. Müslümanlar Hudeybiye’de beklerken Hazret-i Osman -radıyallâhu anh-, Peygamber Efendimiz’in elçisi olarak Mekke’ye gitti. Müşriklere; niyetlerinin sadece umre yapıp dönmek olduğunu anlattı. Müşrikler izin vermediler. Akrabaları ise Hazret-i Osman’a, şayet istiyorsa yalnızca kendisinin Kâbe’yi […]

GAFLETİN DENÂETİ / ÇİRKİNLİĞİ

Yazar: Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi HAYVANDAN AŞAĞI Cenâb-ı Hak; insanı, ahsen-i takvîm üzere, âlâ-yı illiyyîne yükselme istîdâdında yaratmış ve mükerrem kılmıştır. Bu yüksek lütuf ve ihsanlar karşısında insana düşen vazife; îmân edip kulluk şuurunda bir hayat yaşayarak, muhteşem cennete kabul edilmeye lâyık müttakî bir mü’min olmaya gayret etmektir. Hâl böyleyken; Nefsin tezkiye edilmesi gereken menfî sıfatları; insanı nankörlüğe, hamlığa, cehâlete […]

ZÜHD ANLAYIŞI ve DÜNYEVÎLEŞME

Nurten Selma ÇEVİKOĞLU nurtencevikoglu@hotmail.com Bu ay birbirine zıt iki anlayışı gündeme getirmektir niyetimiz. Bugün artık hastalık hâline gelmiş olan «dünyevîleşme» ancak «zühd» anlayışına sahip olma ile giderilebileceği için başlığımızı da ona göre attık. Bilindiği üzere «zühd» tasavvufî bir mefhumdur. Hakikî mânâda «zühd»; kişinin eşyaya sahip olmaması değil, eşyanın kişiye sahip olmamasıdır. Yani dünya sevgisinin; kişinin gönlüne girip, ona Allah Teâlâ’yı, […]

İNSANIN DÜNYA İLE İMTİHANI

B. Cahit ÖZDEMİR bcahit@hotmail.com İnsana, hikmetine binâen; hem dünya, hem de âhiret mekân olarak tahsis buyurulmuştur. Ancak ikāmet müddetleri birisinde ebedî, diğerinde ise onun yanında bir hiç mesâbesinde, bir anlık zaman müddetincedir. İnsana lutfedilen aklın îcâbı odur ki; her birine lâyık olduğu kadar kıymet verile. Buna işaret bâbında, Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz; “Akıllı kişi, nefsine hâkim olan ve […]

KİTÂBULLÂH’IN DERİN TESİRİ

Abdullah Mesud HIDIR mahidir@gmail.com Hanefî Mezhebi’nin kurucusu Ebû Hanîfe Nu‘mân bin Sâbit Hazretleri, 699 yılında Kûfe’de doğdu. Bir tanıdığının yönlendirmesiyle ticaret kervanından çıkıp ilim yoluna girdi. Kur’ân-ı Kerîm’i hıfzetti; sarf, nahiv, edebiyat ve kelâm öğrendi. Hadis ve fıkıh ilminde derinleşti. İçtihadlarının mâhiyetini ve çerçevesini şöyle ifade ederdi: “Bu bizim re’yimizle vardığımız bir sonuçtur. Kimseyi re’yimize zorlamaz, kimseye; «Bunu kabul etmeniz […]

ASIL HÜNER

Yunus Sami EŞMELİ yunussamiesmeli@hotmail.com Dünden bugüne insanoğlunun yeryüzünde varlığını sürdürdüğü her devir ve dönem, nefisleri dünyaya rapteden çeşitli câzip bağlarla dolu. İsimleri, markaları, şekilleri her günün şartına göre değişmiş de olsa bu bağların; perde arkasında saklanan gaye hep aynı: Unutturmak! Ölümü, hesabı, âhireti unutturmak! Allâh’ı unutturmak! Öte yandan bu unutkanlıklar sadece dünyayı biraz daha fazla sevmeyi sağlayacak kadar masum ve […]

DALGALAR GEMİYE GİRERSE

Raif KOÇAK raifkocak@gmail.com Bizden önceki nesiller, dünya malına çok fazla rağbet etmediler. Kendi ihtiyaçlarını giderecek kadar bir varlığa sahip olmuşlarsa ona kanaat ettiler, bundan daha fazlasına sahip olmaktan ve onun hesabını verememekten korktular. Sahip olduklarına ve ihtiyaçlarını karşıladıkları miktarlara titiz davranarak, helâl ve haram çizgisine riâyet ettiler. Bu hassâsiyet hem sahip olduklarına bereket olarak hem de içtimâî hayata sulh, sükûn […]

KOŞAN ADAM…

Fahri SARRAFOĞLU sarrafoglufahri@gmail.com O; mahallede, Garip Dede diye bilinirdi. İstanbul Kasımpaşa taraflarında yaşardı. Garip Dede’nin garipliklerinden dolayı ona bu isim verilmişti. Hiç ummadığınız bir anda kapı çalar; “–Çöpünüz varsa alabilir miyim?” derdi. Aldığı çöpün içini önce güzelce çöpe boşaltır. Yenecek yemek artıkları varsa, yine güzelce kendi getirdiği kaba kor ve köpeklere, kedilere verirdi. Yine gelir; “–Atılacak eşyanız var mı, ben […]

GAZEL

SEFERÎ (M. Nejat SEFERCİOĞLU) nejatsefercioglu@hotmail.com   Bîçâre gönül, derdine derman mı ararsın? Sevdâlı başın katline, ferman mı ararsın? Bilmem ki neden yollara düştün yine câhil, Yollarda acep kendine irfan mı ararsın? Âşıklığın unvânını aldınsa ne devlet! Gāfil yanılıp kendine unvan mı ararsın? Çok gözyaşı döktün, yetişir ağlama artık! Yangınları söndürmeye tûfan mı ararsın? Şaşkın Seferî bunca heves bunca telâş ne! […]

PEYGAMBER (s.a.s.)’İN ORDUSU!

Servet YÜKSEL servety@t-online.de Ey aşkı kuşanmış îman erleri, Güzel Muhammed’in şanlı ordusu… Cenklerin en yiğit, yaman erleri; Güzel Muhammed’in şanlı ordusu… İşte Peygamber’in nurlu ordusu… Anadolu illerinden doğuyor, Ankā gibi küllerinden doğuyor, Hak bağının güllerinden doğuyor; Güzel Muhammed’in şanlı ordusu… İşte Peygamber’in nurlu ordusu… Oğuzhan’ın kutlu nesil boyları, Kan aynı kan, asâleti, soyları, Şehâdet ki düğünleri, toyları; Güzel Muhammed’in şanlı […]

1 2 3 25