KİME HAYRAN, KİME KURBANSIN?

ŞAİR : SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) Ey beşer, kalbinde her kim varsa hayrân olduğun, Şüphe yok, ancak odur dünyâda kurbân olduğun! Şanlı tekbîrin ve hamdin dâimâ Allâh ise, Der ki Seyrî: Şüphesizdir, cân-ı cânân olduğun! fâilâtün / fâilâtün / fâilâtün / fâilün

Continue reading »

GÖNÜL MÎRÂCI

ŞAİR : NİYAZKÂR (Köksal CENGİZ) niyazkar@gmail.com Nasip olsa bana gönül mîrâcı, Seyre dalsam doyunca mâverâyı… Bu mekânda kim değil ki kiracı? Her kul bekler vâdesince sırayı… Gönül kırılgandır, nârin mi nârin… Ara bul dostlarda, var mıdır yerin? Sırrına kim vâkıf olmaz ki yârin, Görsen şaşırırsın akla, karayı… Vefâ sevenlerde aranan husus, Aşk için yanmaksa, âşığa mahsus. Ya hayırlı bir şey […]

Continue reading »

SEN KİMİNLESİN?

YAZAR : M. Ali EŞMELİ seyri@seyri.com seyri@yuzaki.com Her zaman araba vapurları çok işlektir. Bazı günler ise, sayısız vasıtalar uzun kuyruklar oluşturur. Öyle yoğun sıraların meydana geldiği bir günde Yalova araba vapuru önündeki gidişâtı düzenleyen bir kâhyanın tam önüne, yolcuları farklı bir araba denk gelir. İçeride; Merhum Sâmi Efendi Hazretleri vardır. Yanında da merhum Musa Efendi Hazretleri ve Osman Nûri Topbaş […]

Continue reading »

Ramazan Duâsı

ŞAİR : Hakkı ŞENER sairimam01@hotmail.com Lutfeyledin Yâ Rab, geldi Ramazan, Bizi kıymetini bilenden eyle!.. Âcizim beşerim, nefistir azan, Bizi üstesinden gelenden eyle!.. Bu ayda binlerce güzel hikmet var, Doyulmaz manzara, sahurla iftar, O sonsuz rahmetin her yanı tutar, Rahmet deryasına dalandan eyle!.. Bin aydan hayırlı kutlu bir gece, Bilenlerce malûm kadri pek yüce, Duânın icâbet ânı gelince, Derdine dermanı bulandan […]

Continue reading »

«ADÂLET ve İHSAN»

YAZAR : Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI tali@yuzaki.com Cuma hutbelerinden hepimiz şu âyet-i kerîmenin meâline âşinâyız: “Şüphesiz Allah, adâleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder; hayâsızlığı, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor.” (en-Nahl, 90) Ömer bin Abdülaziz -rahmetullâhi aleyh- bu âyet-i kerîmenin hutbelerde okunmasını kararlaştırmış. Çünkü bu âyet, Kur’ân-ı Kerîm’in en şümullü (kapsamlı) âyeti olarak görülmüş. […]

Continue reading »

SIRR-I MUHABBET

ŞAİR : NİYAZKÂR (Köksal CENGİZ) niyazkar@gmail.com Sevgi pınarı taşar, Sırr-ı muhabbet ile… Gönül deryalar aşar, Sırr-ı muhabbet ile… Nice yokuş düz olur, Nice ömür güz olur, Geceler gündüz olur… Sırr-ı muhabbet ile… Beşer mutlaka şaşar, Türlü yanlışa düşer, İnanan güzel yaşar; Sırr-ı muhabbet ile… Her günah isyan taşır, Azgın nefis, putlaşır Kul Rabbine ulaşır; Sırr-ı muhabbet ile… Gönlünü bir yak […]

Continue reading »

MUHAMMES

ŞAİR : Muvakkit-zâde Muhammed Pertev Sakın gezme zarar kasdıyla halka sin sin ol sin sin, Ki zîrâ eylemez âzürde, akrepler dahî cinsin. Eğer cân incitirsin «cins»in, insandan değil, cinsin. Velî ister isen insân-ı kâmil şânına densin, Ne sen bir kimseden incin, ne senden kimse incinsin… Ne şûm et bülbülün derdin, ne nevk-i hârdan incin, Ne gayrın yârine meyl eyle ne […]

Continue reading »

ORUÇ; HAKK’A YAKINLIK TÂLİMİ

YAZAR : M. Ali EŞMELİ seyri@seyri.com seyri@yuzaki.com İnsanlık tarihi; Hakk’a yakınlık içinde yaşanıldığı demlerde dünyevî ve uhrevî huzura ulaşmıştır. O yakınlıkta, adâlet, merhamet, insaniyet ve sükûnet tecellîleri hâkim olmuştur. Fakat Hak’tan uzaklaşıldığı her hengâmda; Sadece kargaşa, zulüm, felâket ve âfetler insanlığı harap ve perişan etmiştir. Hak’tan o uzaklıkta her türlü huzursuzluk ve ıstırap, dertler ve çileler patlak göstermiştir. Bunun için; […]

Continue reading »

GÖNÜLLE HASBİHÂL

ŞAİR : TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI) Çelik gibi bir irâde kuşan, Şehâdete er, bükülme gönül!.. Başakça eğil, rükûa uzan, Fakat diri dur, dökülme gönül!.. Küçük ve büyük ne varsa tara, İçinde Hudâ rızâsı ara, Hevâ ve heves asıllılara; Basit sanarak takılma gönül!.. Çağırdı cinâna Hak, beşeri, Zorâki değil gönüllüleri… Denizde balık misâli eri; Güzelle barış, sıkılma gönül!.. Sanatçıların esersizinin, Öğütçülerin […]

Continue reading »