MEVLÂNÂ’NIN GAZELİNİ TÜRKÇE SÖYLEYİŞ -13- DÖNDÜR YİNE SÂKÎ O BÜYÜK KÂSEYİ, DÖNDÜR!*

Harun ÖĞMÜŞ harunogmus@gmail.com

Eyvâh o şirin sözlü güzel yâre kapıldık,
Tekrâr şiirler okuyup câma sarıldık!

Benden olayım cân ile ey işveli sâkî!
Bâden ki refîkim, hemi pek ağzıma lâyık!

Gündüzle gün, akşamla çerâğın eşidirler,
Mestânelik âşıklığa pek düştü muvâfık!

Her isteğiniz sizlerin olsun bu cihanda,
Kalsın bana sâkî yalınız mahrem-i sâdık!

Döndür yine sâkî o büyük kâseyi, döndür!
Her katresi bir coşkuya, bir yangına sâik!

Un yağla nasıl mezc olarak kavruluyorsa,
Yanmak gerekir öylece mâşûk ile âşık!

Bak kudret-i Mevlâ ile toprak buluşunca,
Şükranla çıkartır neler ammâ neler artık!

______________________________
* Firift yâr-ı şeker-bâr-ı men merâ be-tarîk,
Ki ş‘ir-i tâze be-gû vû be-gir câm-ı ‘akîk!
matla‘lı gazel. (Mevlânâ, Dîvân-ı Kebîr -Seçmeler-, nşr. Şefik CAN, İst: Ötüken, 2000, II, 171)

vezni: mef’ûlü / mefâîlü / mefâîlü / feûlün

16 Mayıs 2021, Konya