Şer‘î Kaidelerle Tasavvuf -36- İNÂYET-İ RABBÂNİYYE

Dr. Ahmet Hamdi YILDIRIM    (Şâzelî meşâyıhından Ahmed Zerrûk [v. 899/1494] Hazretleri’nin; tasavvufu, usûl ve fıkıh kaideleriyle anlattığı Kavâidü’t-Tasavvuf ve Şevâhidü’t-Taarruf adlı eserinin tercüme ve şerhine devam ediyoruz.) TEFVİZİ SARSMADAN… Ahmed Zerrûk Hazretleri, 48’inci kaidede, hulâsa olarak;  “Nasslarda gerek ulûhiyet ile gerek nübüvvet ile alâkalı akāid mevzularında; muhâl (imkânsız) olanı reddettikten sonra, müşkil olan hususları tefviz (Allâh’a havâle) etmek sûfîlerin yoludur.” […]

Continue reading »

MÎRÂCI İLK O DİNLEDİ

Abdullah Mesud HIDIR mahidir@gmail.com   Ümmü Hânî -radıyallâhu anhâ-; Ebû Tâlib ve Fâtıma bint-i Esed’in kızı, Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’in amca kızıdır. İslâmiyet’i kabul etmesine rağmen, müşrik kocasından korktuğu için, Mekke’nin fethine kadar bunu açığa vuramadı. Çocuklarına düşkünlüğü sebebiyle, Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’in methine mazhar oldu. Rivâyet ettiği kırk altı hadisten yirmi dördü Müsned’de geçmektedir.   *   Ümmü Hânî -radıyallâhu anhâ- Hicret’ten […]

Continue reading »

AKŞEMSEDDİN HAZRETLERİ -2-

YAZAR : Can ALPGÜVENÇ alpguvenc@gmail.com “Fethe muhalefet edenler, şiddetle cezalandırılmalı!” Geçen ayki yazımda sizlere; fethin kaderini doğrudan etkileyen bir «Gönül Sultanı»nın, Akşemseddin Hazretleri’nin Hacı Bayram Velî’ye intisab hikâyesinden, altıncı Osmanlı hükümdarı Sultan II. Murad’la olan dostluğundan ve Manisa sarayında Şehzade Mehmed’e yaptığı hocalıktan söz etmiştim. Bu yazımda ise bu eşsiz İslâm âliminin fetihteki mânevî rolünden söz edeceğim. İstanbul kuşatması sırasında […]

Continue reading »

AKŞEMSEDDİN HAZRETLERİ -1-

YAZAR : Can ALPGÜVENÇ alpguvenc@gmail.com “Elem çekme beyim, günün birinde sen de İstanbul’u fethedeceksin!” AKŞEMSEDDİN HAZRETLERİ -1- Bu ay sizlere; bazı paşaların, devletin haçlı tehdidiyle karşı karşıya olduğu, bu durumda her şartı kabule hazır olan Bizans İmparatoru’yla anlaşarak kuşatmanın kaldırılması lâzım geldiğini söylemeleri ve bu fikirlerin asker üzerinde olumsuz tesirler icra etmesi üzerine Sultan II. Mehmed’e; “Şimdi yumuşaklık ve merhamet […]

Continue reading »

GÖNÜLLERİ FETHETMEK EN BÜYÜK FETİH

YAZAR : Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi Fetihlerdeki Ulvî Gaye; GÖNÜLLERİ FETHETMEK EN BÜYÜK FETİH Hicretin sekizinci senesiydi. Fahr-i Kâinat -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz Mekke’yi maddeten ve mânen fethediyordu. Muhâcir bir fert olarak çıktığı şehre, muzaffer bir kumandan olarak giriyordu. Yâr-i gārı Ebûbekir -radıyallâhu anh- ile gizli-saklı çıktığı mübârek şehre, 8 senelik bir ayrılıktan sonra on bin kişilik mü’min ordusuyla […]

Continue reading »

ONA; «SULTÂNU’L-ULEM» DEYİNİZ!

YAZAR : Abdullah Mesud HIDIR mahidir@hotmail.com Muhammed Hüseyin Hâtibî Bahâeddin Veled, 1125 yılında Belh’te dünyaya geldi. İlk tahsilini babasından gördükten sonra, dedesi Ahmed Hâtibî ve Necmeddîn-i Kübrâ’dan ders aldı. Dînî ilimler, hikmet ve tasavvuf alanında önemli bir seviyeye ulaşıp bu ilimler ışığında vaizlik ve müderrislik yaptı. Hicrî 610 yılında hacca gitmek niyetiyle ailesini de yanına alarak Belh’ten ayrıldığında oğlu Celâleddin […]

Continue reading »